Episurf Medical offentliggör utfall av företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

”Vi har gått igenom en större förändring i vår ägarbild under senaste tiden och jag är otroligt tacksam för det stora stöd som våra befintliga och nytillkomna aktieägare visat i denna emission. Vi har nu finansierat ett väldigt viktigt steg i vår utveckling, och vi upprepar att vi följer vår strategi mot standardisering av vår teknologi. Vi är nu redo för att ta nästa steg och vi har mycket att se fram emot, både på kort och lång sikt,” säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

Utfallet i Episurf Medical AB:s (publ) (”Episurf Medical” eller ”Bolaget”) företrädesemission om upp till 98,3 MSEK där teckningstiden löpte ut den 29 maj 2019 visar att 37 976 547 aktier, motsvarande cirka 54,1 procent av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden). Därtill tecknades 993 602 aktier, motsvarande cirka 1,4 procent av emissionen, utan företrädesrätt. Följaktligen har 14 759 694 aktier, motsvarande 21,0 procent av företrädesemissionen, tilldelats till dem som ställt ut emissionsgarantier i enlighet med garantiåtagandena som ingåtts inför företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs Episurf därmed cirka 75,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

De 993 602 aktier som inte tecknats med företrädesrätt har tilldelats tecknare i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som publicerades den 9 maj 2019. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt förväntas lämnas från och med den 4 juni 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen kommer Episurf Medicals aktiekapital att öka med 16 132 677,73 SEK till 27 302 316,79 SEK och antalet aktier kommer att öka med 478 147 A-aktier och 53 251 966 B-aktier till totalt 90 930 755 aktier.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) av serie B på Nasdaq Stockholm kommer att fortsätta till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Ingen handel med BTA av serie A kommer att ske på Nasdaq Stockholm. BTA omvandlas till ordinarie aktier vid registrering av de nyemitterade aktierna hos Bolagsverket.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal rådgivare till Episurf Medical i emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 den 4 juni 2019.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical skedde endast genom det prospekt som Episurf Medical offentliggjorde den 9 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.


Taggar: