Episurf offentliggör utfallet i riktad emission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Teckningen i den riktade nyemissionen av högst 3 713 814 B-aktier ("Aktieemissionen") samt den riktade nyemissionen av högst 2 252 210 teckningsoptioner av serie 2018/2020, ("Optionsemissionen") i Episurf Medical AB (publ) ("Episurf") som beslutades av styrelsen i enlighet med pressmeddelande den 12 november 2018 och som godkändes av extra bolagsstämman den 7 december 2018 har nu avslutats. Totalt tecknades 3 290 210 B-aktier och samtliga 2 252 210  teckningsoptioner. Aktieemissionen fulltecknades således inte. Totalt tillförs Episurf 13 160 840 kronor före emissionskostnader.

”Jag är mycket glad över att vi genomfört denna riktade emission i vad som måste anses vara ett ganska tufft aktiemarknadsklimat. Vi har nu en amerikansk investerare med omfattande erfarenhet från den ortopediska industrin som vår nästa största aktieägare, i tillägg till stark support från ett antal andra framstående investerare, bland dem Rhenman & Partners” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Aktieemissionen riktades till ett antal utvalda investerare, däribland Niles Noblitt (en av grundarna till Biomet) och den befintliga aktieägaren Rhenman Healthcare Equity L/S.  B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 4 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 4,8 procent jämfört med stängningskursen för Episurfs B-aktie den 9 november 2018. 

Optionsemissionen riktades till Niles Noblitt. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och ger under två år rätt att teckna högst 2 252 210 B-aktier till en teckningskurs om 4 kronor per aktie.

Genom Aktieemissionen ökar Episurfs aktiekapital med 987 063,00 kronor till 10 415 156,60 kronor och antalet aktier till 34 690 610 stycken baserat på det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier per dagens datum.

Stockholm den 19 december 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. 

Detta material får inte publiceras, distribueras eller överföras på något sätt, direkt eller indirekt, in i eller inom USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna får inte erbjudas eller säljas i USA utan (i) registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller (ii) utan ett tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act. Värdepapperna som omnämns häri har inte, och kommer inte, registreras enligt Securities Act och kommer inte heller att publiceras i USA. 

Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. 

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.