Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har på begäran av aktieägare i Episurf Medical AB har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under februari i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 112 066 och antalet B-aktier har ökat med lika många.

Det totala antalet aktier uppgår till 35 113 686, varav 508 077 A-aktier och 34 605 609 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 36 129 840.


För mer information, vänligen kontakta:

 Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com


Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.11:00.00.

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.