Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

Report this content

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har utfört konvertering av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publiserades den 23 februari 2018. Antalet konvertibler som konverterades i maj var 48 stycken. Bolaget har nu konverterat samtliga utestående konvertibler under den första och enda nyttjade tranchen och avser som tidigare kommunicerats att säga upp finansieringsavtalet med L1 Capital. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 2 086 956. Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Episurf Medicals hemsida.

Det totala antalet aktier uppgår till 37 200 642, varav 492 877 A-aktier och 36 707 765 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 38 186 396.

För mer information, vänligen kontakta:

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl.13:00.00.

Taggar: