Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har enligt tidigare offentliggjord information genomfört en företrädesemission och en riktad nyemission. Emissionenerna av aktier har resulterat i förändringar i antalet aktier och röster i bolaget. Antal aktier genom den sista registreringen av företrädesemissionen har ökat med 250 000 B-aktier och antalet röster har ökat med 250 000. Antal aktier har genom den sista registreringen av den riktade emissionen ökat med 6 666 666 B-aktier och antalet röster har ökat med 6 666 666.

Det totala antalet aktier uppgår till 185 029 787, varav 971 024 A-aktier och 184 058 763 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 186 971 835. Aktiekapitalet har ökat med 2 076 756,17 kronor och uppgår nu till 55 555 921,25 kronor. 
 

För mer information, vänligen kontakta:
Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com
 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl.11:00.00.

Taggar: