• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical samt formell justering av emissionsbeslut inför extra bolagsstämma

Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical samt formell justering av emissionsbeslut inför extra bolagsstämma

Report this content

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har på begäran av aktieägare i Episurf Medical AB har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under april i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 15 200 och antalet B-aktier har ökat med lika många.

Det totala antalet aktier uppgår till 35 113 686, varav 492 877 A-aktier och 34 620 809 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 36 099 440.

Till följd av omvandlingen har styrelsen beslutat om en formell justering av det beslut om företrädesemission av totalt högst 70 227 372 aktier som fattades av styrelsen 5 april 2019 och som föreslås godkännas av extra boalgsstämman den 7 maj 2019. Det justerade beslutet innebär att antalet A-aktier som högst ska emitteras justeras till 985 754 antalet och B-aktier som högst ska emitteras justeras till 69 241 618, samt att ytterligare justering kan komma att ske för det fall omvandling sker innan avstämningsdagen. Det justerade beslutet finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.episurf.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl.11:00.00.

Taggar: