Idag inleds teckningsperioden i Episurf Medicals företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Idag inleds teckningsperioden i Episurf Medical AB:s (publ) (”Episurf Medical” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier.

”Allt fler utav våra kunder vittnar nu om att behandlingsgapet börjar stängas – med hjälp av Episealer©-implantatet. Vårt mål är att utgöra en standardbehandling och vi tar just nu oerhört stora och viktiga steg för att uppnå detta.” – säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

Vid full teckning i emissionen tillförs Bolaget cirka 98,3 MSEK före emissionskostnader. För varje A-aktie respektive B-aktie som innehas på avstämningsdagen 14 maj 2019 erhåller aktieägaren två (2) teckningsrätter av serie A respektive serie B. En (1) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) A-aktie och en (1) teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) B-aktie. Om inte samtliga nya aktier som emitteras i emissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier av serie A respektive serie B tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

1) I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.

2) I andra hand ska tilldelning ske till de övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan teckning omfattade.

3) I sista hand ska tilldelning ske till personer som garanterat emissionen enligt avtal med Bolaget, pro rata i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person.

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 68,8 MSEK motsvarande 70,0 procent av emissionslikviden. Därutöver har avsiktsförklaringar lämnats av de befintliga ägarna Rhenman Partners Asset Management AB och en småbolagsfond ägd av ett svenskt pensionsbolag att teckna aktier upp till sina pro rata andelar, motsvarande upp till cirka 7,1 MSEK. Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar uppgår till totalt cirka 76,0 MSEK.

Avstämningsdag:                                            14 maj 2019

Teckningsperiod:                                             15 maj – 29 maj 2019

Handel i Teckningsrätter:                                15 maj – 27 maj 2019

Handel i BTA:                                                  25 maj – till dess att emissionen har registrerats

Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 4 juni 2019

Prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Episurf Medicals, Aqurat Fondkommissions och Redeyes respektive hemsidor (www.episurf.se, www.aqurat.se, www.redeye.se). Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal rådgivare till Episurf Medical i emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical sker endast genom det prospekt som Episurf Medical offentliggjorde den 9 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.


Taggar: