KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.  

Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) höll fredagen den 7 december 2018 extra bolagsstämma i Stockholm varvid det beslutades att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av B-aktier samt riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020, i enlighet med Bolagets pressmeddelande från den 12 november 2018.

Riktad emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak en nyemission av högst 3 713 814 B-aktier riktad till Niles Noblitt (eller ett av honom kontrollerat företag) samt vissa andra på förhand utvalda investerare (”Aktieemissionen”). Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra en riktad nyemission är att på ett skyndsamt och resurseffektivt sätt säkerställa kapital samt att möjliggöra för Bolaget att ta in en ny huvudägare som bidrar med såväl kapital som värdefull branschkompetens.

Teckningskursen per ny B-aktie i Aktieemissionen uppgår till 4 kronor per aktie och har fastställts genom ett anbudsförfarande och förhandlingar med investerarna.

Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak en emission av högst 2 252 210 teckningsoptioner av serie 2018/2020 riktad till Niles Noblitt (eller ett av honom kontrollerat företag). Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra en riktad emission av teckningsoptioner är att bredda aktieägarbasen samt att ta in en ny huvudägare som bidrar med såväl kapital som värdefull branschkompetens.

Teckningsoptionerna emitteras kostnadsfritt. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget under tiden från och med den 14 december 2018 till och med den 14 december 2020 till en teckningskurs om 4 kronor per aktie.

Genom Aktieemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med högst 3 713 814 aktier, från 31 400 400 aktier (varav 5 221 662 A-aktier med tre röster och
26 178 738 B-aktier med en röst) till högst 35 114 214 aktier (varav 5 221 662 A-aktier med tre röster och 29 892 552 B-aktier med en röst). Antalet röster kommer att öka med högst 3 713 814, från 41 843 724 till 45 557 538.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta material får inte publiceras, distribueras eller överföras på något sätt, direkt eller indirekt, in i eller inom USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna får inte erbjudas eller säljas i USA utan (i) registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller (ii) utan ett tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act. Värdepapperna som omnämns häri har inte, och kommer inte, registreras enligt Securities Act och kommer inte heller att publiceras i USA.

Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.