Kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2020

Report this content

Pl Ryfors CEO Episurf Medical

”Trots detta tuffa affärsklimat har Episurf tagit stora och viktiga steg under kvartalet. Det beställdes fler Episealer®implantat än under motsvarande kvartal föregående år. Detta var exceptionellt starkt under vad som antagligen är de tuffaste marknadsförhållanden någonsin, patientrekryteringen i den registreringsgrundande kliniska studien i USA startade, de första operationerna sedan CE-godkännandet av vårt fotledsimplantat Episealer® Talus genomfördes, första operationen i Asien planerades och resultat från den största europeiska multicenterstudien för knäimplantatet Episealer® skickades in för publicering till vetenskaplig tidskrift, med mycket starka resultat. Allt detta samtidigt som kostnaderna var väsentligt lägre än det andra kvartalet föregående år” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 

Andra kvartalet 2020 jämfört med 2019, koncernen

 • Bruttoorderingången uppgick till 1,0 MSEK (1,3), en minskning med 22%. Antalet godkända Episealer®-order under kvartalet ökade med 2% till 50 (49)

 • Orderstocken uppgick till 1,2 MSEK (0,7) en ökning med 60%
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,6 MSEK (1,1), en minskning med 46%, detta ett resultat från stopp för elective surgery i Europa pga covid-19
 • Periodens resultat uppgick till -14,4 MSEK (-18,9), de minskade kostnaderna under kvartalet beror framförallt på 1,9 MSEK lägre kostnader för USA samt kostnadsbesparingar i samband med covid-19
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,42)

Första halvåret 2020 jämfört med 2019, koncernen

 • Bruttoorderingången minskade med 1% till 2,5 MSEK (2,5)

 • 21% ökning av antalet godkända Episealer®-order under första halvåret till 119 (98)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2,1 MSEK (2,5), en minskning med 18%
 • Periodens resultat uppgick till -32,3 MSEK (-33,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,77)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Episurf Medical meddelande att resultat från multicenterstudie av Episealer® Knee är inskickade

 • Episurf Medical erhöll patent i Europa, Korea, Japan och Sverige
 • Episurf Medical meddelade att bolagets första operation i regionen Asia Pacific har planerats
 • Episurf Medical meddelade att inklusion av patienter påbörjats i Nordamerika och Europa i Episurf Medicals kliniska IDE-studie
 • Episurf Medical genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget 51 MSEK före avdrag för emissionskostnader (som en del av en större transaktion om 141 MSEK)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Episurf Medical meddelade att bolaget utsetts till godkänd leverantör till BMI Healthcare i Storbritannien

 • Episurf Medical erhöll patent i Europa

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 17 juli 2020.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media