Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2020

Report this content

Jag är nöjd med vad vi uppnådde under det tredje kvartalet 2020. Först och främst såg vi en fortsatt ökning i användningen av Episealer®-teknologin, vilket bäst visar sig genom en rekordnivå om 88 godkända Episealer®-ordrar. Denna siffra representerar en ökning 57% jämfört med samma period föregående år, och 76% ökning jämfört med det andra kvartalet 2020. Vi har ökat antalet användare under året, och vi har gjort operationer i inte mindre än 12 länder under 2020. Vi lägger en stark grund för framtiden, och jag tycker att denna tillväxt är imponerande under den experimentella och kliniska fasen, och vi får inte glömma den påverkan som pandemin har haft på elektiv kirurgi”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Tredje kvartalet 2020 jämfört med 2019, koncernen

 • Bruttoorderingången uppgick till 1,8 MSEK (1,4), en ökning med 26%. Antalet godkända Episealer®-order under kvartalet ökade med 57% till 88 (56)
 • Orderstocken uppgick till 1,6 MSEK (1,5) en ökning med 6%
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,5 MSEK (1,1), en ökning med 33%
 • Periodens resultat uppgick till -15,4 MSEK (-17,5), de minskade kostnaderna under kvartalet beror framförallt på 2,0 MSEK lägre kostnader för EPIC-Knee studien
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,19)

Första nio månaderna 2020 jämfört med 2019, koncernen

 • Bruttoorderingången ökade med 7% till 4,3 MSEK (4,0)
 • 48% ökning av antalet godkända Episealer®-order under första nio månaderna och uppgick till 206 (139)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3,5 MSEK (3,6), en minskning med 3%
 • Periodens resultat uppgick till -47,7 MSEK (-51,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,86)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Resultat från svensk multicenterstudie med uppföljning av 30 Episealer®-patienter godkändes för vetenskaplig publicering
 • Resultat från europeisk multicenterstudie med uppföljning av 80 Episealer®-patienter godkändes för vetenskaplig publicering
 • Episurf Medical angav långsiktiga marknadsandelsmål för knäimplantatet Episealer® i de initialt prioriterade marknaderna
 • Episurf Medical meddelade att bolaget utsetts till godkänd leverantör till BMI Healthcare i Storbritannien
 • Episurf Medical erhöll patent i Europa
 • Implantaten Episealer® godkändes för försäljning i Frankrike
 • Episealer®-operationer planerades i Polen och Frankrike, vilka utgör nya marknader för Episurf
 • Första operationen utfördes i Episurf Medicals IDE-studie för knäimplantatet Episealer®
 • Episurf Medical nådde milstolpe om 800 godkända implantat

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Första Episealer®-operationen i USA genomfördes
 • Episurf Medical ingick distributörsavtal för ytterligare marknader i Asien

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 23 oktober 2020.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media