Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2021

Report this content
 • Utökad strategi innehållande två produkter med sikte på 510(k)-godkännande
 • Publicerade data från första jämförande studien och första studien med 5-årsuppföjning med Episealer®
 • Riktad emission om SEK 159 miljoner kronor – finansiering till 2025 säkrad

”Vi upplever just nu hög aktivitet i hela vår affär, med flera initiativ som pågår inom vår kommersialisering, våra kliniska aktiviteter och inom vårt produktutvecklingsarbete. Som tidigare kommunicerats upplevde vi vissa effekter från covid-19 under det tredje kvartalet som är svåra att bortse ifrån, men allt som allt tar vi viktiga steg i rätt riktning, och vi adderar kontinuerligt nya kunder, geografier, produkter och data, och vi har säkrat finansiering upp till och med mitten av 2025”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.


Tredje kvartalet 2021 jämfört med 2020, koncernen

 • Bruttoorderingången uppgick till 1,6 MSEK (1,8).
 • Orderboken uppgick till 1,4 MSEK (1,6)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,5 MSEK (1,5)
 • Periodens resultat uppgick till -15,9 MSEK (-15,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,08)

Första nio månaderna 2021 jämfört med 2020, koncernen

 • Bruttoorderingången ökade med 21% till 5,2 MSEK (4,3)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5,1 MSEK (3,5), en ökning med 46%
 • Periodens resultat uppgick till -50,4 MSEK (-47,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,32)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Resultat från prospektiv multicenterstudie med 5-7-års uppföljning av de första svenska patienterna med knäimplantatet Episealer® accepterades för publicering
 • Resultat från den första jämförande studien med knäimplantatet Episealer® accepterade för publicering
 • Episurf Medical undersöker möjligheten att lansera implantat för MTP-leden på den amerikanska marknaden
 • Episurf Medical annonserade utökning av den europeiska säljstyrkan och Patrick Jamnik som USA-chef
 • Episurf Medical uppdaterade om projekt för Episealer® Patellofemoral System för den amerikanska marknaden
 • Episealer® Talus: Fallstudie med 5-års uppföljningsdata accepterades för publicering
 • Europeisk multicenterstudie med 5-årsuppföljning av Episealer® Talus-patienter initierades

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Episurf Medical genomför en riktad nyemission om 159 miljoner kronor. IIija Batljan kliver in som ny stor aktieägare

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 29 oktober 2021.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar