Rättelse av pressmeddelande avseende förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

I pressmeddelande som skickades ut kl 11.00 angavs det felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Det rättade pressmeddelandet i sin helhet följer nedan.

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har utfört konvertering av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publiserades den 23 februari 2018. Antalet konvertibler som konverterades i augusti var 28 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 92 stycken. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 373 333. Villkoren för konvertiblerna finns publiserade på Episurf Medicals hemsida.

Det totala antalet aktier uppgår till 31 126 909, varav 5 257 078 A-aktier och 25 869 831 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 41 641 065.


För mer information, vänligen kontakta:

Veronica Wallin, cfo, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 700 37 48 95

Email: veronica.wallin@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl.15:00.  

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.