• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Resultat från svensk multicenterstudie med uppföljning av 30 Episealer®-patienter godkända för vetenskaplig publicering

Resultat från svensk multicenterstudie med uppföljning av 30 Episealer®-patienter godkända för vetenskaplig publicering

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att resultat från en klinisk studie med uppföljning av de 30 första Episealer®-patienterna från nio svenska kliniker har godkänts för publicering i den vetenskapliga tidskriften Cartilage. Publikationen förväntas inom kort finnas tillgänglig online. Studien visar på god implantatsäkerhet och avsevärda förbättringar i patientrapporterade uppföljningspoäng. Totalt ingår 30 patienter i studien och den genomsnittliga uppföljningstiden uppgår till 55 månader (patientrapporterade uppföljningspoäng vid 24 månader, implantatöverlevnad vid 24 – 86 månader, genomsnitt 55 månader).

Knäimplantatet Episealer® är avsett för behandling av avgränsade brosk- och benskador på femursidan av knäleden. Dessa skador medför ofta betydande smärta, vilken kan ha avsevärda och negativa effekter på patienters livskvalitet. Nuvarande standardbehandling, som inkluderar olika biologiska behandlingsalternativ, har visat begränsad effektivitet och det särskilt med ökande ålder.

Studien är en prospektiv konsekutiv kohortstudie med syftet att bedöma subjektiva kortsiktiga resultat och möjliga risker på längre sikt efter Episealer®-ingreppet. Studieresultaten har sammanställts av huvudprövare MD PhD A. Stålman vid Capio Artro Clinic, Stockholm. Patienterna i studien har behandlats med knäimplantatet Episealer® under åren 2012 - 2017. Av de 30 patienterna har en patient genomgått revision till partiell knäprotes. De patientrapporterade uppföljningsresultaten EQ5D VAS (EuroQoL Visual Analogue Scale), VAS-pain (Visual Analogue Scale) och KOOS (Knee injury Osteoarthritis Outcome Score) visar alla på betydande förbättringar.

Återigen kan vi notera att de tillfredställande kliniska resultat som tidigare rapporterats konfirmeras, nu i en ny svensk studie. Vidare visar sig risken för revision återigen vara liten. Allt pekar på att Episealer® representerar ett effektivt och säkert sätt att behandla dessa “GAP-patienter” (som är för gamla för biologisk behandling med celler och för unga för en knäprotes)” säger prof. Leif Ryd, Senior medicinsk rådgivare, Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 30 september 2020.

Taggar: