Valberedningens ledamöter inför Episurf Medicals årsstämma 2022

Report this content

I enlighet med årsstämmans beslut ska Episurf Medicals valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna utses av de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar delta i valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande fyra ledamöter:

  • Dennis Stripe, styrelseordförande i Episurf Medical AB
  • Sebastian Jahreskog
  • Johan Wadell, representerar Andra AP-fonden
  • Robert Charpentier, representerar Carl Palmstierna

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021.

Till valberedningens ordförande har Robert Charpentier utsetts.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 8 procent av röstetalet för samtliga aktier i Episurf Medical.

Aktieägare kan kontakta kommittén med förslag avseende kommitténs arbete. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman och skickas till valberedningens ordförande via ir@episurf.com.

Mer information återfinns på bolagets webbplats: www.episurf.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: