Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000 Förvärvet av verksamheten i Arsenal PMS Ltd klart Den 16 januari 2001 slutfördes förvärvet av verksamheten i Arsenal Printing & Mailing Services Ltd. Genom förvärvet tar E-Play över Arsenals befintliga verksamhet beträffande programutveckling, service och underhåll. E-Play får samtidigt tillgång till alla program och system från SSP och Bet-Ex, samt befintliga internationella samarbetsavtal och uppdrag. Sammanfattning perioden januari - december 2000 · E-Play har inte haft några intäkter under året. · Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till - 6,2 Mkr. · Kostnader i samband med förvärvet av verksamheten i Arsenal som belastat årets resultat uppgick till ca 1,4 Mkr. · Årets investeringar, i främst datorutrustning, uppgick till 0,5 Mkr. · Likvida medel uppgick till 3,6 Mkr vid periodens utgång. · Under perioden har bolaget löst in teckningsoptioner, vilka tillfört bolaget nyemitterat kapital motsvarande 0,8 Mkr. · På ordinarie bolagsstämma den 31 juli 2000 beslutades att utge ytterligare ett optionsprogram om 800 000 teckningsoptioner avsett för i första hand framtida nyckelpersoner. · E-Play noterades på Nya Marknaden den 15 maj. E-Play´s aktie handelsstoppades den 5 september 2000 och avnoterades från Nya Marknaden den 14 september 2000. Inofficiell handel med E-Play´s aktie påbörjades genom Net Capital den 15 september 2000. · Verksamheten E-Play´s affärsidé är att utveckla, underhålla och driva tjänster för att distribuera sports-betting, spelinformation, underhållningsspel och kasinospel via olika distributionskanaler på en internationell marknad. Tjänsterna kommer främst att distribueras via mobila enheter, terminaler, internet, voice, e-mail och fax, men kommer i framtiden även att innefatta PDA (handdatorer), bredbandsnät och digital-TV. Genom förvärvet av Arsenals verksamhet har E-Play stora möjligheter att bli en av de ledande aktörerna på spelutveckling för olika distributionsformer. Förvärvet stärker dessutom E-Plays relationer med SSP, som är en av världens ledande spel- och sportsbettingbolag, då Arsenal har utvecklat alla spel och system som används av SSP och Bet-Ex i deras spelverksamheter. Anställda Bolaget hade vid utgången av räkenskapsåret 4 anställda, samtliga anställda under 2000. I samband med förvärvet av verksamheten i Arsenal den 16 januari 2001 ökade antalet anställda med 31 till totalt 35 anställda. Resultat Bolaget, vars verksamhet startade i slutet av 1999, befinner sig i ett expansions- och uppbyggnadsskede och har vid utgången av 2000 ännu inte haft några intäkter. Resultatet efter finansiella poster uppgick för räkenskapsåret 2000 till - 6,3 Mkr. För det fjärde kvartalet 2000 uppgick resultatet efter finansiella poster till - 3,4 Mkr. Huvuddelen av årets kostnader i samband med förvärvet av Arsenals verksamhet har belastat sista kvartalet. Resultatet per aktie uppgick för räkenskapsåret 2000 till - 0,51 kr, baserat på det utestående antalet registrerade aktier vid periodens slut. I enlighet med serviceavtal mellan E-Play och SSP kommer E-Play att fakturera SSP för utveckling, underhåll, service samt del i spelnetto från och med den 16 januari 2001, vilket innebär att E-Play kommer att redovisa intäkter under första kvartalet 2001. Investeringar Investeringarna för perioden januari-december 2000 uppgick till 0,5 Mkr och avsåg i huvudsak datorutrustning. Förvärv Den 16 januari 2001 slutfördes förvärvet av verksamheten i Arsenal. Förvärvet betalades genom en apportemission med 34,8 miljoner nya aktier i E-Play AB. Emissionen skedde inom ramen för styrelsens bemyndigande. I samband med förvärvet blev Arsenal Printing & Mailing Services Ltd. samtidigt majoritetsägare i E-Play AB med 73 % av antalet registrerade aktier per 2001-01-31. Likviditet och finansiell ställning Bolagets likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 3,6 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2000 uppgick till - 5,0 Mkr. Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets slut till 60 %. Aktien Nyemissionen om 2 000 000 aktier registrerades hos PRV i Januari 2000. I januari genomfördes en fondemission där aktiens nominella värde ökades från 0,25 kr till 0,30 kr. Aktiekapitalet ökade genom fondemissionen med 200 Tkr till 1 200 Tkr. I anslutning till fondemissionen genomfördes även en aktiesplit 3:1, varvid antalet aktier utökades med 8 000 000 till 12 000 000. Under första kvartalet löste bolaget in teckningsoptioner och 600 000 aktier tecknades till kursen 1,25 kr. Aktiekapitalet utökades i och med inlösen av teckningsoptioner med 60 Tkr till 1 260 Tkr och antalet aktier ökade till 12 600 000. Totalt finns det 1 800 000 utestående teckningsoptioner med en löptid t o m december 2001. Förvärvet av Arsenal´s verksamhet betalades genom apportemission där E- Play AB emitterade 34 800 000 nya aktier. Nyemissionen registrerades hos Patent- och Registreringsverket 2001-01-31, varmed det totala antalet aktier ökades till 47 400 000. I maj noterades Eplay på Nya Marknaden, OM/Stockholmsbörsen, med Net Capital som sponsor. I samband med att Net Capital sade upp sponsoravtalet med OM/Stockholmsbörsen så avnoterades E-Play från Nya Marknaden den 14 september 2000. Inofficiell handel med E-Play´s aktie påbörjades genom Net Capital den 15 september 2000. Framtidsutsikter E-Play tar genom förvärvet över Arsenals befintliga verksamhet beträffande program-utveckling, service och underhåll. E-Play får samtidigt tillgång till alla program och system från SSP och Bet-Ex, samt befintliga internationella samarbetsavtal och uppdrag. Med detta som bas har E-Play stora möjligheter att bli en väsentlig spelare på en global expansiv marknad. Omsättnings- och resultatprognos för 2001 kommer att lämnas i samband delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2001, då en stor del av arbetet med att samordna E-Plays och Arsenals verksamheter beräknas vara klart. Granskning Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Årsredovisning Årsredovisningen planeras att publiceras i slutet av april. Den kommer att finnas tillgänglig att beställas hos E-Play. Går även bra att beställas via e-mail roger.elmbro@eplay.se. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 20 april 2001, kl. 15.00 i anslutning till bolagets kontor i Sundbyberg. Nästa rapporttillfälle 15 maj 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Stockholm den 15 februari 2001 Eplay AB (publ) Joachim Kamph Verkställande direktör För ytterligare information var vänlig kontakta: Joachim Kamph, VD, tel. 08-56 48 56 00, 0708-42 86 00 e-mail; joachim.kamph@eplay.se Roger Elmbro, CFO, tel. 08-56 48 56 00 e-mail; roger.elmbro@eplay.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01590/bit0001.pdf

Om oss

Eplay utvecklar nyckelfärdiga programvarulösningar för kasinospel, sportsbetting och förströelsespel på WAP och Webbaserade plattformar.

Dokument & länkar