Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Epsilon AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2002 Stabil utveckling trots svag marknad · Omsättningen uppgick till 395,9 Mkr (396,8 Mkr). · Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 25,9 Mkr (31,1 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgick till 16,7 Mkr (12,6 Mkr). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,9 Mkr (28,6 Mkr). · Styrelsens prognos om ett väsentligt förbättrat resultat för 2002 kvarstår. Epsilons inriktning Epsilon arbetar med uppdragsverksamhet inom högteknologisk produktutveckling och har cirka 1 000 anställda. Bolagets konsulttjänster och helhetslösningar riktar sig främst till utvecklingsintensiva företag inom de prioriterade marknadssegmenten Automotive, Life Science, Communication Technology och Manufacturing Industry. Epsilon har under en följd av år uppvisat god tillväxt med stabil lönsamhet. Detta beror bland annat på ökade volymer inom produktutveckling till följd av marknadstrenderna med globalisering och ökad andel outsourcing av utvecklingsprojekt. Omsättningstillväxten har de senaste 5 åren i genomsnitt uppgått till ca 30% per år med en genomsnittlig rörelsemarginal (EBITA) på ca 7%. Epsilon noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 12 juni 2001. Kommande rapporttillfällen - Delårsrapport, 9 mån (Q3 2002) 30 oktober 2002 - Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4 2002) 13 februari 2003 Malmö den 20 augusti 2002 Epsilon AB (publ) (org nr 556421-6884) Styrelsen Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Epsilons hemsida www.epsilongroup.net För ytterligare information kontakta: Staffan Andersson, VD, Epsilon AB, tel 040 - 662 10 00, mobil 0703 - 27 39 00, e-post: staffan.andersson@epsilongroup.net Jonas Lind, Ekonomidirektör, Epsilon AB, tel. 040 - 662 10 00, mobil 0703 - 79 16 22, e-post: jonas.lind@epsilongroup.net This information is also available in English. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00110/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00110/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar