Epsilon: Reviderad prognos

Report this content

Epsilon: Reviderad prognos Epsilon AB (publ) avser som tidigare redovisats att lämna sin bokslutskommuniké den 4 februari. Epsilons helårsprognos för 2002 har varit ett väsentligt förbättrat resultat, jämfört med år 2001, då resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 17,1 Mkr och resultat efter finansnetto uppgick till -16,9 Mkr. Försämrad marknad beroende på kraftiga neddragningar inom bilindustrin påverkar slutfasen av 2002 samt inledningen av 2003. Preliminära bokslutssiffror för 2002 har nu sammanställts. De visar ett lägre utfall än prognos. Löpande rörelseresultat under december har minskat främst beroende på högre frånvaro än planerat om cirka 10 000 timmar och något lägre beläggning. Löpande rörelseresultat ligger därför i nivå med resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) för 2001. Härutöver har under slutet av 2002 beslut tagits och verkställts om ytterligare strukturåtgärder till följd av minskad efterfrågan inom bilindustrin. På grund av att nya projekt ej kommer att startas upp i enlighet med vad Epsilon tidigare aviserats, blir omfattningen av strukturåtgärderna att anställningar för ett femtiotal anställda upphör under 2003. Kostnaderna härför om cirka 10 Mkr kostnadsförs i bokslutet 2002. Inklusive denna kostnad blir resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) väsentligt sämre än 2001. Resultat efter finansnetto, inklusive nämnd reservering om cirka 10 Mkr, beräknas bli bättre än föregående år. Den svagare efterfrågan gör att resultatet under första kvartalet 2003 bedöms bli väsentligt sämre än föregående år, då resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 16 MKr. Kommentarer kring helårsbedömningen 2003 kommer att göras i bokslutskommunikén för 2002. Malmö den 20 januari 2003 EPSILON AB (publ) (org nr 556421-6884) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Staffan Andersson, VD, Epsilon AB, mobil 0703- 27 39 00, tel.040-665 94 88, e-post: staffan.andersson@epsilongroup.net Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har ca 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar