Årsstämma i EQL Pharma AB

Report this content

Årsstämma i EQL Pharma AB (publ), 556713-3425, hålls torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Stortorget 1 i Lund.

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19 pandemin

EQL Pharma värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Som en del i detta kommer bolaget att iaktta vid var tid gällande restriktioner och myndighetsrekommendationer.

Med anledning av ovan har EQL Pharma beslutat att vidta bl.a. följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman.

• Poströstning erbjuds med stöd av den nya undantagslagen för stämmor.

• Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas

• Styrelseordförandens och VD:s redogörelse för företagets verksamhet kommer vara mycket kortfattad på själva årsstämman

• Styrelsen föreslår att årsstämman ska kunna följas via webblänk.

• Antalet närvarande styrelseledamöter, medlemmar av företagsledningen och andra anställda kommer att begränsas kraftigt och deras medverkan kan komma att ske via videolänk eller telefon.

• Inga externa gäster kommer att bjudas in till årsstämman.

Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning, samt att utnyttja möjligheten att poströsta istället för att närvara fysiskt. Aktieägare som tillhör en riskgrupp bör inte delta på årsstämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 augusti 2020, dels senast den 21 augusti 2020, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 augusti 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress EQL Pharma AB, Jennie Sterning, Stortorget 1, 222 23 Lund, eller per e-post till jennie.sterning@eqlpharma.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida samt sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om instruktion för valberedningen
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutande

Beslut om resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att utdelning för räkenskapsåret 2019/2020 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 10-14,15)

Valberedningen som bestått av Christer Fåhraeus, (Christer Fåhraeus m bolag), Rajiv I Modi (Cadila Pharmaceuticals Ltd) och Lars Holmqvist (Lars Holmqvist m bolag), föreslår årsstämman besluta

att Ingemar Kihlström väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor (250 000) till styrelseordförande och med 100 000 kronor (100 000) till övriga ledamöter ska utgå men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Rajiv I Modi, Maria Bech och Anders Månsson,

att nyval sker av Linda Neckmar,

att Anders Månsson väljs till styrelseordförande,

att Crowe Osborne AB väljs till revisor, samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 december 2019 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelseordförande ska sammankalla men inte ingå i valberedningen som ledamot men valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av valberedningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2020.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Motsvarande upplysningsplikt gäller även avseende dotterföretag. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 29 063 610 (24 911 666). Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar