EQL Pharma – information om flaggningsmeddelande samt budpliktsbud från Fårö Capital AB

Report this content

Fårö Capital AB (”Fårö Capital”), ett bolag som kontrolleras av Christer Fåhraeus som är styrelseledamot och verkställande direktör i EQL Pharma AB (”EQL Pharma”), har den 19 mars 2019 genom separata pressmeddelanden offentliggjort dels ett flaggningsmeddelande i vilket Fårö Capital offentliggör att Fårö Capital förvärvat aktier så att gränsen för budplikt passerats samt dels ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i EQL Pharma. Styrelsen för EQL Pharma kommer nu att utvärdera budpliktsbudet från Fårö Capital.

Av det flaggningsmeddelande som Fårö Capital offentliggjort den 19 mars 2019 framgår att Fårö Capital den 19 mars 2019 förvärvat 332 000 aktier i EQL Pharma, motsvarande cirka 1,1 procent av rösterna och kapitalet i EQL Pharma samt att transaktionen har skett i en blockpost utanför marknaden genom kontant köp till en kurs om 11,35 SEK per aktie i EQL Pharma. Före transaktionen ägde Fårö Capital 8 387 338 aktier, motsvarande cirka 28,9 procent av röster och kapital i EQL Pharma. Efter transaktionen äger Fårö Capital cirka 30 procent av röster och kapital i EQL Pharma.

Till följd av förvärvet som framgår av flaggningsmeddelandet har Fårö Capital passerat gränsen för budplikt enligt ”Takeover-regler för vissa handelsplattformar” som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”). I anledning härav har Fårö Capital den 19 mars 2019 offentliggjort ett budpliktsbud (”Budpliktsbudet”) till aktieägarna i EQL Pharma enligt vilket aktieägarna i EQL Pharma erbjuds att överlåta samtliga eller delar av sina aktier i EQL Pharma till Fårö Capital mot kontant betalning om 12,00 SEK per aktie. Samtidigt med offentliggörandet av Budpliktsbudet har Fårö Capital också offentliggjort en erbjudandehandling avseende Budpliktsbudet. Enligt Budpliktsbudet och erbjudandehandlingen löper acceptfristen från den 22 mars 2019 till den 25 april 2019.

Budpliktsbudet samt erbjudandehandlingen finns tillgängliga på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) samt på EQL Pharmas hemsida (www.eqlpharma.com).

Till följd av att Christer Fåhraeus som är styrelseledamot och verkställande direktör i EQL Pharma kontrollerar budgivaren Fårö Capital är de särskilda närståendereglerna i Avsnitt IV i Takeover-reglerna tillämpliga, vilket medför att EQL Pharma ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) från oberoende expertis avseende Budpliktsbudet senast två veckor före acceptfristens utgång. Christer Fåhraeus kommer inte att delta i styrelsens handläggning av Budpliktsbudet.

EQL Pharmas styrelse avser att återkomma med sin uppfattning om Budpliktsbudet och skälen för denna uppfattning tillsammans med värderingsutlåtande enligt ovan senast två veckor före acceptfristens utgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Kihlström
Styrelseordförande EQL Pharma AB
Telefon: +46(0)733-821102
E-post: ingemar.kihlstrom@telia.com

Denna information är sådan information som EQL Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019.

Hemsida: www.eqlpharma.com

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 12 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2019 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar