EQL Pharma byter till funktionsindelad redovisning

EQL Pharma ändrar uppställningsform på resultaträkningen till funktionsindelad redovisning från och med räkenskapsåret 2020/21.

I Sverige finns två tillåtna uppställningsformer av resultaträkningen enligt årsredovisningslagen (1995:1554), den kostnadslagindelade och den funktionsindelade.

Under K3 regelverket som EQL Pharma tillämpar kan båda uppställningsformerna användas och EQL Pharma har sedan bolagets start använt sig av den kostnadslagsindelade uppställningen. Som anpassning inför övergången till IFRS inför EQL Pharma från och med första kvartalet 2020/21 den funktionsindelade resultaträkningen.

Första rapporten med den funktionsindelade resultaträkningen publiceras den 27:e augusti 2020. EQL Pharma kommer sträva efter att räkna om jämförelsetalen för tidigare år, för att öka möjligheterna till jämförelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar