EQL Pharmas företrädesemission tecknades till cirka 161,7 procent

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

Teckningsperioden för företrädesemissionen i EQL Pharma AB (publ) (”EQL Pharma” eller ”Bolaget”) avslutades den 13 november 2018 och sammanräkningen visar att företrädesemissionen tecknades till cirka 161,7 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 99,3 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 62,4 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,7 MSEK. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 29 oktober 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter företrädesemissionen till 1 307 862,45 kronor, fördelat på totalt 29 063 610 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (EQL BTA) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under november 2018.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare för EQL Pharma i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus, VD
EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: www.eqlpharma.com

Denna information är sådan information som EQL Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 10 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar