EQT Real Estate kontrollerar, genom Stendörren Real Estate, 40,67 procent av aktierna och 58,14 procent av rösterna i Stendörren efter den förlängda acceptfristen

Den 27 november 2018 offentliggjorde EQT Real Estate II[1] (“EQT Real Estate”), genom Stendörren Real Estate AB[2] (“Stendörren Real Estate”), ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren”) att överlåta samtliga sina aktier i Stendörren till Stendörren Real Estate ("Erbjudandet") till ett pris om 99,69 kronor per aktie (“Erbjudandepriset”)[3]. Den 10 december 2018 förklarade Stendörren Real Estate Erbjudandet ovillkorat och att man kommer att fullfölja Erbjudandet. Den 21 december 2018 offentliggjorde Stendörren Real Estate utfallet i Erbjudandet och förlängde samtidigt acceptfristern till den 16 januari 2019. Acceptfristen förlängdes sedan ytterligare till den 8 februari 2019. Slutligen förlängdes acceptfristen till den 26 februari 2019. Stendörren Real Estate offentliggör utfallet i Erbjudandet och meddelar samtligt att Stendörren Real Estate beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare. 

Utfallet av Erbjudandet
Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptfristen den 26 februari 2019 uppgår, tillsammans med aktierna som redan förvärvats eller på annat sätt kontrolleras av Stendörren Real Estate samt som förvärvats utanför Erbjudandet, till totalt 2 000 000 A-aktier och 9 451 606 B-aktier i Stendörren, motsvarande 40,67 procent av samtliga aktier och 58,14 procent av samtliga röster i Stendörren.

Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 26 februari 2019 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 3 263 333 B-aktier i Stendörren, motsvarande 11,59 procent av samtliga aktier och 6,44 procent av samtliga röster i Stendörren.

Stendörren Real Estate har förvärvat 7 356 773 aktier, varav 2 000 000 A-aktier och 5 356 773 B-aktier, från Kvalitena AB (publ), Förvaltningsbolaget Hummelbosholm, Knut Poussette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman, utanför erbjudandet, motsvarande 26,13 procent av samtliga aktier och 50,06 procent av samtliga röster i Stendörren.

Därtill har Stendörren Real Estate utnyttjat den köpoption vilken Kvalitena AB (publ) har utfärdat, omfattande 500 000 B‑aktier i Stendörren, motsvarande 1,78 procent av samtliga aktier och 0,99 procent av samtliga röster i Stendörren.

Stendörren Real Estate har förvärvat 331 500 B-aktier, motsvarande 1,18 procent av samtliga aktier och 0,65 procent av samtliga röster i Stendörren, över marknaden.

Stendörren Real Estate innehar inte några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Stendörren.

Stendörren Real Estate har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

Redovisning av likvid
Redovisning av likvid avseende de aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas ske omkring den 5 mars 2019.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB Markets") och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, (”Danske Bank”), agerar som finansiella- och kapitalmarknadsrådgivare till EQT i samband med Erbjudandet. Linklaters Advokatbyrå AB agerar som legal rådgivare till EQT Real Estate i samband med Erbjudandet. ÅF Infrastructure AB agerar teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt AB agerar skatterådgivare och Alvarez & Marsal Nordics AB agerar finansiell rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta
För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen besök
www.eqtpartners.com/other/stendorren-bid/

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta
EQT Pressavdelning: +46 8 506 55 334

Email: press@eqtpartners.com

Om EQT
EQT bildades 1994 tillsammans med bland andra Investor AB (som grundades av familjen Wallenberg för hundra år sedan och är den ledande ägaren av Norden baserade internationella bolag). Idag är EQT en ledande global investeringsfirma med kontor i 14 länder på tre kontinenter – Europa, Nordamerika och Asien. Sedan starten har EQT rest cirka 50 miljarder euro från omkring 600 globala institutionella investerare i 28 fonder. Fonderna är aktiva inom fyra investeringsstrategier och har investerat i cirka 210 bolag, och bland dessa avyttrat sitt ägande i cirka 105 bolag.

Om EQT Real Estate
EQT Real Estate söker direkta och indirekta investeringar i kontrollposter i fastighetstillgångar, portföljer och företag, som erbjuder omfattande möjligheter av värdeskapande genom ompositionering, nyutveckling, renovering och aktiv förvaltning.

Mer information
www.eqtpartners.com

Om Stendörren
Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag upptaget till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, vilket äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri och kontorslokaler i Stockholm och Mälardalen.

Mer information om Stendörren
www.stendorren.se/en/


VIKTIG INFORMATION

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som avser framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden avseende framtida resultat, tillväxt och andra prognoser såväl som de andra förmånerna i Erbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är generellt sett, men inte alltid, alla sådana uttalanden som inte avser historiska eller aktuella fakta och inkluderar, men begränsas inte till, uttryck såsom ”kan”, ”kommer”’, ”förväntas”, ”tros”, ”förutses”, ”planeras”, ”avses”, ”uppskattas”, ”bedöms”, ”mål”, ”prognostiserar”, ”har för avsikt att” eller ”borde”, såväl som negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men begränsas inte till, uttalanden rörande Erbjudandets förväntade inverkan på Stendörrens affärsverksamhet. Framåtriktade uttalanden är föremål för risk och osäkerhet i sin natur eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kommer att ske i framtiden. Det finns inga garantier för att de faktiska resultaten inte väsentligt kommer att skilja sig från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav många är utanför Stendörren Real Estate och Stendörrens kontroll inklusive, men inte begränsat till, effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade anläggningskostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Alla sådana framåtriktade uttalanden baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när uttalandet lämnades och varken Stendörren Real Estate eller Stendörren har (eller åtar sig) någon skyldighet att uppdatera eller ändra sådana framåtriktade uttalanden, oavsett om detta är en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, förutom då det krävs av tillämpliga lagar och föreskrifter.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer boende i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att publiceras i eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller in i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. Stendörren Real Estate, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, frånsäger sig allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt, med sådant medel, hjälpmedel eller möjliggörande av, eller från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, eller av personer som befinner sig eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte, och ska inte, detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller skickas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller till någon australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan eller någon person som befinner sig eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Stendörren Real Estate kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Varje försök till accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han/hon inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan, inte befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika och inte deltar i ett sådant Erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller att han/hon på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan, som befinner sig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika och som inte ger instruktioner om att delta i ett Erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller dokument relaterade till Erbjudandet, till sådana personer.

Oaktat det föregående förbehåller sig Stendörren Real Estate rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Stendörren Real Estate, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

DNB Markets och Danske Bank är finansiella rådgivare till Stendörren Real Estate, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. DNB Markets och Danske Bank ansvarar inte gentemot någon annan än Stendörren Real Estate för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av Stendörren Real Estate samt, vad gäller de delar som avser Stendörren, av Stendörren och från Stendörrens offentligt tillgängliga information DNB Markets och Danske Bank har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Varken DNB Markets eller Danske Bank eller något av deras dotterbolag är skyldigt gentemot eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (vare sig direkt eller indirekt, vare sig i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) till varje person som inte är kund hos DNB Markets eller Danske Bank i samband med detta offentliggörande, något påstående häri, Erbjudandet eller på annat sätt.

Siffrorna som presenteras i detta pressmeddelande har i förekommande fall avrundats.


[1] Fonden EQT Real Estate II innefattande EQT Real Estate II SCSp som agerar genom sin alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée) inkorporerat och existerande under luxemburgsk rätt, med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 167.972, och agerar som förvaltare (gérant) för EQT Real Estate II SCSp, ett i luxemburgskt speciellt begränsat partnerskap (société en commandite spéciale) med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 227.967

[2] Ett av EQT Real Estate helägt nybildat bolag, tidigare under namnändring till Chicago Holding AB från Goldcup 17730 AB.

[3] Stendörren Real Estate lämnade ett kontant offentligt uppköpserbjudande den 27 november 2018 med ett vederlag för varje A- och B-aktie uppgående till 100,25 kronor kontant justerat för eventuell utdelning eller annan värdeöverföring till A- och B-aktieägarna som genomförs innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Årsstämman 2018 beslutade om en utdelning om 0,56 kronor per A- och B-aktie med avstämningsdag den 3 januari 2019. Det erbjudna vederlaget för A- och B-aktierna har till följd av utbetalningen av den ovannämnda utdelningen justerats nedåt från 100,25 kronor till 99,69 kronor. 

Om oss

EQT is a leading investment firm with approximately EUR 50 billion in raised capital across 28 funds. EQT funds have portfolio companies in Europe, Asia and the US with total sales of more than EUR 19 billion and approximately 110,000 employees. EQT works with portfolio companies to achieve sustainable growth, operational excellence and market leadership.

Prenumerera

Dokument & länkar