EQT AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Levererade enligt vår strategi under ett år av osäkerhet

Observera att alla siff­ror avser kvarvarande verksamheter, utan Credit, om inget annat anges


HÄNDELSER FÖR JAN-DEC 2020 (JAN-DEC 2019)

 • Med en motståndskraftig portfölj kunde EQT:s fokus på nya tematiska investeringsmöjligheter accelerera i takt med att marknadsförutsättningarna förbättrades. Totala investeringar från EQT-fonderna under perioden uppgick till 12,9 miljarder euro (9,8 Mdr EUR) och totala värdet av avyttringar (brutto) till 3,4 miljarder euro (7,2 Mdr EUR)
 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) ökade till 52,5 miljarder euro (36,0 Mdr EUR), främst drivet av aktiveringen av EQT IX och EQT Infrastructure V med kapitalåtaganden om 14,6 miljarder euro respektive 7,6 miljarder euro per den 31 december 2020
 • Kapitalanskaffning för EQT IX och EQT Infrastructure V under H2 2020 fortlöpte väl enligt plan
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus), uppgick till 710 (665) vid periodens slut, varav FTEs stod för 653 (606)
 • Justerade totala intäkter uppgick till 762 miljoner euro (570 MEUR), motsvarande en ökning om 34% jämfört med 2019. Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till 709 miljoner euro (564 MEUR). Intäktsökningen drevs främst av förvaltningsavgifter genererade från kapitalåtaganden i EQT IX samt carried interest genererad i EQT VII till följd av en stark värdeutveckling med en MOIC (brutto) som ökade till 2,3x per den 31 december 2020 (1,8x) samt avyttringar under H2
 • Justerad EBITDA uppgick till 385 miljoner euro (262 MEUR), motsvarande en marginal om 51% (46%). EBITDA (enligt IFRS) uppgick till 340 miljoner euro (197 MEUR), motsvarande en marginal om 48% (35%)
 • Justerat nettoresultat uppgick till 330 miljoner euro (202 MEUR). Nettoresultat (enligt IFRS) uppgick till 283 miljoner euro (149 MEUR)
 • Redovisat resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,297 euro (0,176 EUR). Resultat per aktie efter utspädning blev 0,297 euro (0,175 EUR)
 • Avyttringen av affärssegment Credit slutfördes under det färde kvartalet. Det justerade nettoresultatet för avvecklade verksamheter blev 96 miljoner euro (10 MEUR)
 • I samband med att EQT Growth strategin offentliggjordes den 19 oktober, aviserades också Marc Brown, tidigare Corporate Vice President på Microsoft, som Partner och Head. Med EQT Growth blir EQT en av få aktörer i världen med investeringsstrategier som förser bolag med kapital över hela deras livscykel
 • För att öka sin finansiella flexibilitet undertecknade EQT en femårig revolverande kreditfacilitet (RCF) om 1,0 miljard euro. Kreditfaciliteten kommer att innehålla en prissättningsmekanism kopplad till ESG-relaterade mål

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 26 januari 2021 uppgick till 30–35% i EQT IX och till 20–25% i EQT Infrastructure V baserat på fondens målstorlek
 • EQT ingick ett avtal om att förvärva Exeter Property Group (”Exeter”), i linje med EQT:s strategiska ambition om att växa inom Real Estate och specifikt inom Nordamerika

UTDELNINGSFÖRSLAG

 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 2,40 SEK (2,20 SEK) som kommer att betalas i två delar, 1,20 SEK (1,10 SEK) i juni 2021 och 1,20 SEK (1,10 SEK) i december 2021

Presentation av EQT AB:s Bokslutskommuniké 2020
Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30. Presentationen och en videolänk för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, ring 08–856 642 651, ange konferens-id 57773166, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Contact

Kim Henriksson, CFO, 070 598 96 15
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, 072 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, 070 855 03 56
EQT Shareholder Relations,
shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den för offentliggörande den 26 januari 2021 kl. 07.00 CET.

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med nära tre årtionden av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 84 miljarder euro sedan starten och hade per den 31 december 2020 mer än 52 miljarder euro i förvaltat kapital i 17 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 16 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information:
www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

Taggar:

Prenumerera