• news.cision.com/
 • EQT/
 • EQT Real Estate offentliggör, genom Chicago Holding AB, ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren

EQT Real Estate offentliggör, genom Chicago Holding AB, ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren

Report this content

EQT Real Estate II[1] (”EQT Real Estate”) offentliggör idag genom Chicago Holding AB[2] (“Chicago Holding”) ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren”), att överlåta samtliga sina aktier till Chicago Holding (“Erbjudandet”). B-aktierna i Stendörren är noterade på Nasdaq Stockholm under tickersymbolen ”STEF-B”.

Erbjudandet

 • Chicago Holding erbjuder 100,25 kronor kontant för varje A- respektive B-aktie i Stendörren ("Erbjudandepriset").[1] Erbjudandets totala värde baserat på samtliga utestående aktier uppgår till cirka 2 823 miljoner kronor.[2]

 • Erbjudandet motsvarar en premie om:
  •  3,8 procent jämfört med stängningskursen om 96,6 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 26 november 2018, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;

  • 9,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 91,3 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 20 föregående handelsdagarna fram till och med den 26 november 2018;

  • 23,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 81,2 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 12 föregående kalendermånaderna fram till och med den 26 november 2018;

  • 0,25 procent jämfört med Stendörrens rapporterade EPRA NNNAV (aktuellt substansvärde) per stamaktie om 100,0 kronor, per 30 september 2018; och

  • 4,5 procent jämfört med bokfört värde av eget kapital per stamaktie om 95,9 kronor, per 30 september 2018.


 • Inget courtage kommer att utgå i samband med Erbjudandet.

 • Kvalitena AB (publ), Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman (“Säljarna”) har träffat avtal om att sälja sina aktier i Stendörren, motsvarande sammanlagt 50,06 procent av rösterna i Stendörren. Därtill har Kvalitena AB (publ) utfärdat en köpoption till EQT Real Estate omfattande 0,99 procent av rösterna i Stendörren. Avtalen är villkorade av erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd. Se vidare under avsnitt ”Avtal avseende försäljning av aktier samt köpoption”. 

 • En erbjudandehandling som beskriver Erbjudandet förväntas offentliggöras denna dag och acceptfristen förväntas inledas omkring den 28 november 2018 och avslutas omkring den 19 december 2018.

 • Erbjudandet är utformat på villkor motsvarande ett budpliktserbjudande och är enbart villkorat av erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd.


Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Stendörren är ett välskött fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter avsedda för industri och logistik i Storstockholm och Mälardalen. EQT Real Estate har följt Stendörren under en lång tid och imponeras av Stendörrens starka och stabila utveckling. Det stora antalet outnyttjade byggrätter erbjuder en möjlighet att vidareutveckla dess fastighetsportfölj, vilket ligger väl i linje med EQT Real Estate strategi att investera i tillgångar med utvecklingspotential.

EQT Real Estate bedömer att den ökade investeringstakten som krävs för att utveckla byggrätterna med fördel sker i privatägd regi eftersom Stendörrens resultat kan komma att minska under en övergångsperiod. EQT Real Estate bedömer att Erbjudandet är finansiellt attraktivt för Stendörrens aktieägare.

EQT Real Estate investeringsrådgivare har långvarig erfarenhet från svenska verksamhets- och logistikfastigheter och är övertygade om att deras expertis och engagemang inom fastighetssektorn kommer bidra till den framtida utvecklingen av Stendörren. EQT Real Estate avser att fortsätta att investera i och utveckla verksamheten samt erbjuda ett långsiktigt ägande, vilket är positivt för utvecklingen av Stendörren, dess ledning, anställda och kunder.

Vissa närstående parter
Två av styrelseledamöterna i Stendörren, Knut Pousette och Seth Lieberman (som även ingår i investeringskommittén för EQT Real Estate), har genom aktieöverlåtelseavtal, ingått avtal om försäljning av sina aktier till Chicago Holding, vilket innebär att de är jäviga i Stendörrens styrelse vid handläggning av frågor som rör Erbjudandet, i enlighet med Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”).[5] Styrelsen för Stendörren har därför inrättat en budkommitté, bestående av styrelseledamöterna Jenny Wärmé, Helena Levander, Hans Runesten, Andreas Philipson och Carl Mörk, som hanterar frågor relaterade till Erbjudandet. Se vidare under avsnitt "Avtal avseende försäljning av aktier samt köpoption".

Aktieinnehav i Stendörren
Varken Chicago Holding, eller något närstående bolag eller annan närstående person, äger några aktier i Stendörren vid tidpunkten för detta pressmeddelande.

Chicago Holding har inte förvärvat eller avtalat om att förvärva, några aktier i Stendörren, eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande en ägarandel i Stendörren, under den sexmånadersperiod som föregått Erbjudandets offentliggörande, med undantag för de avtal om förvärv av aktier som beskrivs under avsnitt "Avtal avseende försäljning av aktier samt köpoption".

Chicago Holding kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Stendörren utanför Erbjudandet. Sådana genomförda eller planerade förvärv kommer att ske i enlighet med tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till, svensk lag och Takeover-reglerna, och kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Avtal avseende försäljning av aktier samt köpoption
Chicago Holding har träffat avtal med Kvalitena AB (publ), Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, K. Pousette, H. Lycketorp and S. Lieberman (“Säljarna”) om att förvärva totalt 7 356 773 aktier i Stendörren, motsvarande 26,13 procent det totala antalet aktier och 50,06% av det totala antalet röster i Stendörren. Försäljningspriset för aktierna motsvarar Erbjudandepriset. Avtalen om att sälja och köpa aktierna är enbart villkorade av erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd. Se detaljerad information i nedanstående tabell.

Aktieägare A Aktier  B aktier  Andel av aktiekapitalet  Andel av rösterna 
KVALITENA AB (PUBL) 1 500 000 3 133 389 16,46% 35,80%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 500 000 100 000 2,13% 10,07%
K. POUSETTE Styrelseordförande  865 219 3,07% 1,71%
H. LYCKETORP 693 550 2,46% 1,37%
S. LIEBERMAN Styrelseledamot  564 615 2,01% 1,11%
Totalt 2 000 000 5 356 773 26,13% 50,06%

Därtill har Kvalitena AB (publ) utfärdat en köpoption till Chicago Holding omfattande 500 000 B-aktier i Stendörren, motsvarande 1,78 procent av det totala antalet aktier och 0,99 procent av det totala antalet röster i Stendörren. Köpoptionen är villkorad av erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd och kan endast utnyttjas av Chicago Holding under förutsättning att Chicago Holdings totala innehav av aktier i Stendörren, efter fullgörandet av Erbjudandet, motsvarar mindre än 51 procent av det totala antalet röster i Stendörren. Köpoptionen kan utnyttjas inom 30 dagar från redovisningen av likviden för Erbjudandet. Lösenpriset för köpoptionen motsvarar Erbjudandepriset. Köpoptionen har utfärdats utan vederlag.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är utformat på villkor motsvarande ett budpliktserbjudande eftersom aktieförvärven beskrivna under avsnitt "Avtal avseende försäljning av aktier samt köpoption" endast är villkorade av att erforderliga regulatoriska tillstånd erhållits, vilka beräknas kunna erhållas före utgången av acceptfristen för Erbjudandet. Fullföljandet av Erbjudandet är således endast villkorat av att erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall på för Chicago Holding acceptabla villkor.

Chicago Holding förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att det står klart att ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kommer att uppfyllas. Erbjudandet kan dock endast återkallas förutsatt att bristande uppfyllelse av villkoret är av väsentlig betydelse för Chicago Holdings förvärv av aktierna i Stendörren.

Chicago Holding förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla villkoret för Erbjudandet.

Erbjudandets finansiering
Erbjudandets fullföljande är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är i sin helhet finansierat genom kapital från EQT Real Estate och genom en lånefacilitet som tillhandahållits av Chicago Holdings bank. Villkoren för att utnyttja lånefaciliteten är  inom Chicago Holdings kontroll.

Due diligence
Chicago Holding har genomfört en begränsad due diligence-undersökning av verifierande karaktär av Stendörren i samband med förberedelserna inför Erbjudandet och har i samband därmed träffat Stendörrens ledningsgrupp. Stendörren har informerat Chicago Holding om att ingen information har lämnats ut till Chicago Holding under due diligence-undersökningen som inte tidigare har offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Stendörrens aktier.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden
Information som gjorts tillgängligt för Chicago Holding indikerar att aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Nya Zeeland, Schweiz och Sydafrika tillsammans äger omkring 0,37 procent av det totala antalet aktier och omkring 0,22 procent av det totala antalet röster i Stendörren. Med beaktande av tids- och kostnadsaspekter har Chicago Holding beslutat att exkludera dessa jurisdiktioner från Erbjudandet. Aktiemarknadsnämnden har genom beslut den 4 november 2018 (AMN 2018:46) undantagit Chicago Holding från skyldigheten att inkludera de ovannämnda jurisdiktionerna i Erbjudandet.

Optioner utställda av Stendörren
Erbjudandet kommer inte innefatta några teckningsoptioner utfärdade av Stendörren till dess anställda genom dess utestående incitamentsprogram. Chicago Holding har för avsikt att ge deltagare i sådana program en rättvis behandling med anledning av Erbjudandet.

Preliminärt tidsschema

 • Offentliggörande av Erbjudandehandlingen: 27 november 2018
 • Acceptfrist: 28 november 2018 - 19 december 2018
 • Redovisning av likvid: 28 december 2018

Chicago Holding förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Erbjudandet liksom att senarelägga redovisningen av likviden.

Chicago Holding kommer att offentliggöra förändringar eller förlängning(ar) av acceptfristen samt senareläggning av redovisningen av likviden för Erbjudandet genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.

Chicago Holding kommer att anmäla transaktionen till Konkurrensverket kort efter offentliggörandet av detta Erbjudande och beslut om att godkänna transaktionen förväntas fattas innan acceptfristens utgång.

Tvångsinlösen och avnotering
Så snart som möjligt efter det att Chicago Holding har förvärvat aktier (i samband med Erbjudandet eller på annat sätt) motsvarande mer än 90 procent av samtliga utestående aktier i Stendörren, avser Chicago Holding påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Stendörren i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser Chicago Holding att verka för att aktierna i Stendörren avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Åtagande, tillämplig lag och tvister
Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet ska enbart avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, är tillämpliga i förhållande till Erbjudandet. I enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, har Chicago Holding gentemot Nasdaq Stockholm åtagit sig att följa Takeover-reglerna och att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan besluta om vid överträdelse av dessa regler.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB Markets") och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, ("Danske Bank") agerar som finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till EQT i samband med Erbjudandet. Linklaters Advokatbyrå AB agerar som legal rådgivare till EQT Real Estate i samband med Erbjudandet. ÅF Infrastructure AB agerar teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt AB agerar skatterådgivare och Alvarez & Marsal Nordics AB agerar finansiell rådgivare.

Stockholm, 27 november 2018

Chicago Holding

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Chicago Holding i enighet med Takeover-reglerna. Pressmeddelandet offentliggjordes 27 november 2018 vid 07.30 CET.


För ytterligare information vänligen kontakta
För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen besök: https://www.eqtpartners.com/other/stendorren-bid/

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta EQT Pressavdelning: +46 8 506 55 334

Email: press@eqtpartners.com

Om EQT
EQT bildades1994 tillsammans med bland andra Investor AB (som grundades av familjen Wallenberg för hundra år sedan och är den ledande ägaren av Nordenbaserade internationella bolag). Idag är EQT en ledande global investeringsfirma med kontor i 14 länder på tre kontinenter – Europa, Nordamerika och Asien. Sedan starten har EQT rest cirka 50 miljarder euro från omkring 600 globala institutionella investerare i 27 fonder. Fonderna är aktiva inom fyra investeringsstrategier och har investerat i cirka 210 bolag, och bland dessa avyttrat sitt ägande i cirka 105 bolag.

Om EQT Real Estate II
EQT Real Estate söker direkta och indirekta investeringar i kontrollposter i fastighetstillgångar, portföljer och företag, som erbjuder omfattande möjligheter av värdeskapande genom ompositionering, nyutveckling, renovering och aktiv förvaltning.

Mer information: www.eqtpartners.com

Om Stendörren
Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag upptaget till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, vilket äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri och kontorslokaler i Stockholm och Mälardalen.

Mer information om Stendörren: https://www.stendorren.se/en/

VIKTIG INFORMATION

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som avser framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden avseende framtida resultat, tillväxt och andra prognoser såväl som de andra förmånerna i Erbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är generellt sett, men inte alltid, alla sådana uttalanden som inte avser historiska eller aktuella fakta och inkluderar, men begränsas inte till, uttryck såsom ”kan”, ”kommer”’, ”förväntas”, ”tros”, ”förutses”, ”planeras”, ”avses”, ”uppskattas”, ”bedöms”, ”mål”, ”prognostiserar”, ”har för avsikt att” eller ”borde”, såväl som negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men begränsas inte till, uttalanden rörande Erbjudandets förväntade inverkan på Stendörrens affärsverksamhet. Framåtriktade uttalanden är föremål för risk och osäkerhet i sin natur eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kommer att ske i framtiden. Det finns inga garantier för att de faktiska resultaten inte väsentligt kommer att skilja sig från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav många är utanför Chicago Holdings och Stendörrens kontroll inklusive, men inte begränsat till, effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade anläggningskostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Alla sådana framåtriktade uttalanden baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när uttalandet lämnades och varken Chicago Holding eller Stendörren har (eller åtar sig) någon skyldighet att uppdatera eller ändra sådana framåtriktade uttalanden, oavsett om detta är en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, förutom då det krävs av tillämpliga lagar och föreskrifter.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer boende i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att publiceras i eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller in i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. Chicago Holding, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, frånsäger sig allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt, med sådant medel, hjälpmedel eller möjliggörande av, eller från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, eller av personer som befinner sig eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte, och ska inte, detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller skickas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller till någon australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan eller någon person som befinner sig eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Chicago Holding kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Varje försök till accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han/hon inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan, inte befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika och inte deltar i ett sådant Erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller att han/hon på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan, som befinner sig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika och som inte ger instruktioner om att delta i ett Erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller dokument relaterade till Erbjudandet, till sådana personer.

Oaktat det föregående förbehåller sig Chicago Holding rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Chicago Holding, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

DNB Markets är finansiell rådgivare till Chicago Holding, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. DNB Markets ansvarar inte gentemot någon annan än Chicago Holding för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av Chicago Holding samt, vad gäller de delar som avser Stendörren, av Stendörren och från Stendörrens offentligt tillgängliga information DNB Markets har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Varken DNB Markets eller något av dess dotterbolag är skyldigt gentemot eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (vare sig direkt eller indirekt, vare sig i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) till varje person som inte är kund hos DNB Markets i samband med detta offentliggörande, något påstående häri, Erbjudandet eller på annat sätt.

Siffrorna som presenteras i detta pressmeddelande har i förekommande fall avrundats.


[1] Fonden EQT Real Estate II innefattande EQT Real Estate II SCSp som agerar genom sin alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée) inkorporerat och existerande under luxemburgsk rätt, med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 167.972, och agerar som förvaltare (gérant) för EQT Real Estate II SCSp, ett i luxemburgskt speciellt begränsat partnerskap (société en commandite spéciale) med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 227.967. 

[2] Ett av EQT Real Estate helägt nybildat bolag, under namnändring från Goldcup 17730 AB.

[3] Om Stendörren betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandepriset att reduceras i motsvarande mån.

[4] Baserat på totalt 28 155 641 utestående aktier och ett vederlag uppgående till 100,25 kronor för varje A respektive B aktie i Stendörren.

[5] På grund av sitt styrelseuppdrag i Stendörren, har Seth Lieberman varken lämnat råd till EQT Real Estate rörande Chicago Holding och Chicago Holdings Erbjudande eller deltagit i EQT Real Estate beslutsfattande i samband med Erbjudandet.