• news.cision.com/
  • EQT/
  • Inbjudan till presentation av EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2019

Inbjudan till presentation av EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2019

Report this content

EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2019 offentliggörs tisdagen den 5 november 2019 cirka klockan 07:30.

Det kommer att hållas en telefonkonferens klockan 08:30. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiella-rapporter/ från tidpunkten då redogörelsen för tredje kvartalet 2019 publiceras.

På telefonkonferensen kommer Kim Henriksson, CFO, att presentera EQT AB:s kvartalsredogörelse på engelska, följt av en frågestund där även Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations samt Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer, deltar.

För att delta, ring 08-566 42 651, ange konferens-id 53001000, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Telefonkonferensen kan följas i direktsändning på https://www.eqtgroup.com/sv/aktieagare/finansiella-rapporter/ där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa stabil attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa fullständiga finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling kommer EQT att publicera kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaqs vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver kommer även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive balans- och resultaträkningar och ytterligare information med relevans för investerare att publiceras. EQT kommer även att publicera en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering. 

Kontakt
Åsa Riisberg, Partner & Head of Shareholder Relations, 08-506 55 342
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
Pawel Wyszynski, Shareholder Relations Officer, 072-987 36 44
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare. 

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 40 miljarder i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien och Oceanien och Nordamerika, och har mer än 650 medarbetare. 

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

More info: www.eqtgroup.com
Follow EQT on Twitter and LinkedIn