Karo Intressenter AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag och förlänger acceptfristen

Karo Intressenter AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag och förlänger acceptfristen

Den 29 oktober 2018 offentliggjorde EQT VIII[1] (“EQT VIII”), genom Karo Intressenter AB[2] (“Karo Intressenter”), ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) om att förvärva aktierna i Karo Pharma till ett pris av 36,90 kronor per aktie (“Erbjudandet”). Den 2 januari 2019 offentliggjordes att Karo Intressenter hade beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till 38,00 kronor kontant per aktie och förlänga acceptfristen fram till och med den 17 januari 2019.

Vid utgången av acceptfristen den 17 januari 2019 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 70 499 316 aktier, motsvarande cirka 43,6 procent av det totala antalet utestående aktier[3] och röster i Karo Pharma. Karo Intressenter har vidare sedan den 29 oktober 2018 förvärvat totalt 31 223 273 aktier i Karo Pharma utanför Erbjudandet, vilket motsvarar 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma.[4] Aktierna i Karo Pharma som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptfristen den 17 januari 2019, tillsammans med aktierna i Karo Pharma som har förvärvats av Karo Intressenter på marknaden, motsvarar cirka 62,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma.

Karo Intressenter har beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva samtliga aktier i Karo Pharma som har lämnats in i Erbjudandet. Detta innebär att Karo Intressenter frånfaller villkoret avseende en miniminivå av accepter i Erbjudandet. Karo Intressenter meddelar vidare att samtliga andra villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts. Karo Intressenter beslutar även att förlänga acceptfristen för Erbjudandet fram till och med kl. 17.00 (CET) den 12 februari 2019 för att ge de återstående aktieägarna i Karo Pharma möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 25 januari 2019 för samtliga aktieägare i Karo Pharma som har accepterat Erbjudandet. Utbetalning av vederlag avseende aktier för vilka accepter erhålls under den förlängda acceptfristen kommer att ske veckovis. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 8 februari 2019 för aktieägare som har accepterat Erbjudandet senast den 29 januari 2019, omkring den 15 februari 2019 för aktieägare som har accepterat Erbjudandet senast den 5 februari 2019 och omkring den 22 februari 2019 för aktieägare som har accepterat Erbjudandet senast den 12 februari 2019.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet, eller aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, inte någon rätt att återkalla sina accepter.

Karo Intressenter kan komma att förvärva aktier i Karo Pharma under den förlängda acceptfristen.

Karo Intressenter har lämnat in en begäran till Karo Pharmas styrelse om kallelse till extra bolagsstämma, att hållas den 14 februari 2019, för att behandla frågor om val av nya styrelseledamöter i Karo Pharma. Styrelsen i Karo Pharma kommer att utfärda en kallelse till extra bolagsstämma.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Karo Intressenter i enlighet med Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 08.30 (CET) den 22 januari 2019.


För mer information kontakta

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.eqtpartners.com/EQTVIIIbid

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

EQT:s presstjänst: +46 8 506 55 334

Email: press@eqtpartners.com


Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Karo Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Karo Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Karo Intressenters och Karo Pharmas kontroll.


[1] Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII SCSp agerande genom dess alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. är ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée), inkorporerat och existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i dess roll som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt så kallat ”special limited partnership” (société en commandite spéciale) med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B 217.293.

[2] Ett av EQT VIII helägt nybildat bolag.

[3] Antalet utestående aktier i Karo Pharma uppgår till 161 867 792 aktier. Utestående aktier beräknas som det totala antalet aktier i Karo Pharma, uppgående till 164 332 782 aktier, minus aktier som innehas av Bolaget, uppgående till 2 464 990 aktier.

[4] Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde Karo Intressenter inte några aktier, eller några andra finansiella instrument som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav, i Karo Pharma.

Om oss

EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 75 miljarder euro sedan starten och har idag cirka 50 miljarder euro i förvaltat kapital i 20 aktiva fonder inom tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör. EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQTfonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare. Mer info: www.eqtgroup.comFölj EQT på Twitter och LinkedIn