Ericsson andra kvartalet 2012

  • Försäljningen ökade med 1% jämfört med samma kvartal föregående år och visade på en stark utveckling jämfört med föregående kvartal om +9%. 
  • Networks försäljning minskade jämfört med samma kvartal föregående år med anledning av den förväntade nedgången i försäljningen av CDMA-utrustning såväl som en svagare försäljning i Kina och Ryssland. 
  • Global Services och Support Solutions hade en stark utveckling jämfört med samma kvartal föregående år och föregående kvartal. 
  • Den underliggande affärsmixen, med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt, var oförändrad under kvartalet och förväntas kvarstå på kort sikt. Den negativa påverkan på bruttomarginalen av nätmoderniseringsprojekten i Europa kommer  gradvis börja minska under slutet av 2012. 
  • Kassaflödet från rörelsen var SEK -1,4 miljarder, påverkat av en hög nivå på sysselsatt kapital framför allt med anledning av sen fakturering. 
  • Periodens resultat var SEK 1,2 miljarder, ner från SEK 3,2 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, påverkat av lägre lönsamhet i Networks och ökad förlust i ST-Ericsson. 
  • Vinst per aktie efter utspädning var SEK 0,34 (0,96). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 0,78 (1,60). 
SEK miljarder Kv 2
2012
Kv 2
2011
För-
ändring
Kv 1
2012
För-
ändring
Sex mån.
2012
Sex mån.
2011
Nettoomsättning 55,3 54,8 1% 51,0 9% 106,3 107,7
Varav Networks 27,8 33,4 -17% 27,3 2% 55,1 66,6
Varav Global Services 24,1 19,0 26% 20,6 17% 44,7 36,5
Varav Support Solutions 3,5 2,4 47% 3,0 15% 6,5 4,7
Bruttomarginal 32,0% 37,8% - 33,3% - 32,6% 38,1%
EBITA-marginal exklusive joint ventures och
försäljningen av Sony Ericsson
8,0% 11,4% - 7,7% - 7,9% 12,7%
Rörelseresultat exklusive joint ventures och
försäljningen av Sony Ericsson
3,3 5,0 -35% 2,8 17% 6,1 11,3
Rörelsemarginal exklusive joint ventures och
försäljningen av Sony Ericsson
5,9% 9,2% - 5,5% - 5,7% 10,5%
EBITA-marginal exklusive joint ventures 8,0% 11,4% - 22,8% - 15,2% 12,7%
Rörelseresultat exklusive joint ventures 3,3 5,0 -35% 10,5 - 13,8 11,3
Rörelsemarginal exklusive joint ventures 5,9% 9,2% - 20,6% - 13,0% 10,5%
Varav Networks 5% 14% - 6% - 5% 16%
Varav Global Services 6% 5% - 6% - 6% 6%
Varav Support Solutions 12% -11% - -1% - 6% -13%
Rörelseresultat inklusive joint ventures 2,1 4,3 -51% 9,1 - 11,2 10,1
Resultat efter finansiella poster 1,8 4,6 - 9,1 - 10,8 10,4
Periodens resultat 1,2 3,2 -63% 8,8 - 10,0 7,3
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,34 0,96 -65% 2,76 -88% 3,10 2,23
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1)   0,78 1,60 -51% 3,14 -75% 3,91 3,21
Kassaflöde från rörelsen -1,4 5,8 - 0,7 - -0,6 2,9
Kassagenerering -43% 115% - 17% - -9% 25%
Nettokassa vid periodens slut - - - 37,1 - 25,9 42,6
1)  Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.
Första kvartalet 2012 inkluderar en vinst från försäljningen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

"Efterfrågan inom Global Services och Support Solutions var stark under kvartalet. Networks försäljning minskade dock jämfört med samma kvartal föregående år framför allt på grund av den förväntade nedgången i försäljning av CDMA-utrustning, minskad affärsaktivitet i Kina, vilket inkluderar en lägre försäljning av GSM, samt lägre 3G-försäljning i Ryssland", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Inom Global Services visade alla områden stark tillväxt under kvartalet då operatörerna fokuserar på verksamhetens effektivitet och hög projektaktivitet. Den starka utvecklingen för Support Solutions drevs av faktureringssystem och TV-lösningar. Global Services och Support Solutions stod tillsammans för omkring hälften av koncernens försäljning. Den växande affären inom Global Services har en utspädande effekt på bruttomarginalen.

Vi fortsätter arbeta nära våra kunder för att se hur den makroekonomiska utvecklingen och politiska osäkerheten i vissa regioner påverkar deras investeringar. I dialogen med kunderna är det tydligt att de grundläggande drivkrafterna för ökad datatrafik är oförändrade. I dag finns det fler än 700 miljoner abonnemang i världen för smartphones och enligt våra estimat kommer den siffran att öka till tre miljarder under 2017. Baserat på dessa drivkrafter ser vi att våra kunder har ett ökat fokus på nätprestanda och tjänstekvalitet, vilket kräver fortsatta operatörsinvesteringar inom hårdvara, mjukvara och tjänster.

Vårt joint venture ST-Ericsson befinner sig fortfarande i ett utmanande läge med anledning av en kraftig nedgång i försäljningen av nya produkter till en av de största kunderna och fortsatt nedgång i försäljningen av äldre produkter. Företaget har fortsatt fokusera på att framgångsrikt ta fram och leverera NovaThor ModAp-plattformen och Thor-modem till sina kunder, medan de fortsätter arbeta med effektivitetsåtgärder med målet att nå lönsamhet.

Under 2010 tog vi ett väl avvägt beslut att öka våra marknadsandelar och att stärka vårt ledarskap inom teknologi och tjänster, väl medvetna om den kortsiktiga pressen på lönsamheten. Nu ska vi dra fördel av den position vi uppnått där vårt fokus ligger på långsiktig lönsam tillväxt", avslutar Hans Vestberg.

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2012/6month12-sv.pdf, alternativt i bifogad fil.

Press- och analytikerkonferenser

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2012/6month12-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 18 juli kl 9.00, i "Ericsson Studio" bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Senior Vice President, Communications
Telefon: +46 10 719 3472

E-post: investor.relations@ericsson.com eller media.relations@ericsson.com

Investerare

Åse Lindskog, chef Investerarrelationer
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: investor.relations@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 20 39, 0709 860 227
E-post: investor.relations@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010 713 39 20, 0730 825 928
E-post: investor.relations@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 54 00, 0761 005 400
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Public & Media Relations
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2012 kl 07.30.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.