Ericsson informerar om förlikning med påverkan i andra kvartalet 2021

Report this content
  • Förlikning med Nokia om EUR 80 miljoner (motsvarande SEK 0,8 miljarder) som hänför sig till uppgörelsen med amerikanska myndigheter från 2019
  • Påverkan på EBIT om EUR 80 miljoner och EUR 26 miljoner på kassaflödet i andra kvartalet 2021

Ericsson (NASDAQ: ERIC) har nått en förlikning med Nokia gällande påstådda skadeståndsanspråk mot Ericsson. Förlikningen hänför sig till omständigheter som omfattas av en uppgörelse från 2019 med U.S. Department of Justice (DOJ) och U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) avseende utredningar kring Ericssons överträdelser av reglerna i U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Som kommunicerades 2019 avsåg uppgörelsen med DOJ anklagelser om straffrättsliga överträdelser av bestämmelser om bokföring och internkontroll enligt FCPA i fem länder inklusive i Djibouti och erkännande av ett fall av mutbrott enligt FCPA i Djibouti. Uppgörelsen med SEC avsåg påstådda överträdelser av reglerna i FCPA beträffande bokföring och redovisning i sex länder och beträffande mutor i tre av dessa länder.

Enligt avtalet med Nokia ska Ericsson erlägga ett förlikningsbelopp om sammanlagt EUR 80 miljoner (motsvarande SEK 0,8 miljarder). Summan beaktar osäkerhetsfaktorer, risk, kostnader och eventuell påverkan på affärsfokus i samband med en potentiellt långvarig och komplex tvist.  Förlikningen kommer ha en påverkan om EUR 80 miljoner på EBIT och EUR 26 miljoner på kassaflöde i andra kvartalet 2021. Betalning av återstoden av förlikningen ska ske genom liknande delbetalningar 2022 respektive 2023, vilket påverkar kassaflödet. Förlikningsbeloppet kommer att redovisas som övriga rörelsekostnader under segmentet Emerging Business and Other. Detaljer om villkoren i förlikningen är konfidentiella.

Ericsson har nolltolerans mot korruption och har under de senaste åren arbetat hårt för att stärka sitt program för affärsetik och regelefterlevnad och för att bygga en kultur som främjar regelefterlevnad.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2020.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Taggar: