Ericsson rapporterar andra kvartalet 2019

Andra kvartalet i korthet 

 • Försäljningen var SEK 54,8 (49,8) miljarder. Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 7%, driven av tillväxt inom Networks i Nordamerika och Nordostasien. Rapporterad försäljning ökade med 10%.
 • Bruttomarginalen var 36,6% (34,8%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 36,7% (36,7% ).
 • Bruttomarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 41,4% (40,2%) jämfört med samma kvartal föregående år. Sekventiellt minskade bruttomarginalen inom Networks från 43,2%, huvudsakligen beroende på kostnader relaterade till en tidigare meddelad förlikning gällande licensavtal samt negativ påverkan från strategiska kontrakt och lägre patent- och licensintäkter.
 • Rörelseresultatet var SEK 3,7 (0,2) miljarder och rörelsemarginalen var 6,8% (0,3%). Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 3,9 (2,0) miljarder och rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 7,0% (4,1%).
 • Periodens resultat förbättrades till SEK 1,8 (-1,8) miljarder.
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 2,2 (-0,2) miljarder. Nettokassan uppgick till SEK 33,8 (33,1) miljarder.

SEK miljarder
Kv 2
2019
Kv 2
2018
Förändring årsvis Kv 1
2019
Förändring kvartalsvis 6 månader
2019
6 månader
2018
Nettoomsättning 54,8 49,8 10% 48,9 12% 103,7 93,2
   Försäljningstillväxt justerad för jämförbara  enheter och valutaeffekter - - 7% - - - -
Bruttomarginal 36,6% 34,8% - 38,4% - 37,5% 34,5%
Rörelseresultat 3,7 0,2 - 4,9 -24% 8,6 -0,1
Rörelsemarginal 6,8% 0,3% - 10,0% - 8,3% -0,2%
Periodens resultat 1,8 -1,8 - 2,4 -23% 4,3 -2,5
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,51 -0,58 - 0,70 -27% 1,21 -0,83
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK [1] 0,59 -0,09 - 0,80 -26% 1,39 0,02
Fritt kassaflöde exklusive M&A 2,2 -0,2 - 4,1 -45% 6,3 0,6
Nettokassa vid periodens slut 33,8 33,1 2% 36,1 -7% 33,8 33,1
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 36,7% 36,7% - 38,5% - 37,5% 36,3%
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 3,9 2,0 89% 5,1 -24% 9,0 2,9
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 7,0% 4,1% - 10,4% - 8,6% 3,1%

[1] Vinst per aktie efter utspädning, exklusive av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt om en konvertering till stamaktier skulle medföra en förbättring av vinst per aktie. 

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport. 

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Den organiska försäljningstillväxten[1] var 7% under kvartalet, främst driven av försäljning i Nordamerika och Nordostasien. Vi har starkt momentum i vår 5G-verksamhet med både nya avtal, nya kommersiella lanseringar och driftsatta nät. Hittills har vi tillhandahållit lösningar för nästan två tredjedelar av alla kommersiellt lanserade 5G-nät.

Tillväxten ökar inom 5G. Initialt kommer 5G att utgöra en kapacitetsförbättring i storstadsområden. I framtiden förväntas nya, spännande innovationer för 5G i och med användning inom Sakernas internet, där man utnyttjar den hastighet, svarstid och säkerhet som 5G kan tillhandahålla. De fördelar som detta erbjuder konsumenter och företag innebär möjligheter för våra kunder att tillvarata nya intäkter.

Bruttomarginalen[2] var oförändrad om 36,7% jämfört med samma kvartal föregående år. Förbättringar i segmentet Networks motverkades av lägre marginaler inom Digital Services och Managed Services.

Networks hade ännu ett bra kvartal med organisk försäljningstillväxt[1] på 11% jämfört med samma kvartal föregående år, driven av investeringar inom 4G och 5G i Nordamerika och Nordostasien samt ökade volymer relaterade till strategiska kontrakt. Även om de strategiska kontrakten kommer att bidra till ökade marginaler på lång sikt, är påverkan på lönsamheten negativ på kort sikt. Under kvartalet påverkades bruttomarginalen negativt, och vi förväntar oss ökad påverkan under andra halvåret. Dessutom påverkade kostnader relaterade till den tidigare meddelade förlikningen gällande licensavtal marginalen negativt. Trots detta förbättrades bruttomarginalen[2] till 41,4% (40,2%) jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av högre patent- och licensintäkter. För att säkerställa att vi uppfyller kundernas krav på snabba och flexibla leveranser, har vi beslutat att investera i en toppmodern 5G-produktionsanläggning i USA som komplement till vår globala leveranskedja.

Inom Digital Services fortsätter vi att genomföra planen för att nå låg ensiffrig rörelsemarginal 2020. Förbättringarna är inte linjära och kommer att variera mellan kvartalen. Organisk försäljning[1] inom Digital Services sjönk med -3% jämfört med samma kvartal föregående år som följd av snabb nedgång inom tidigare produktgenerationer. Bruttomarginalen[2] var 37,1% (42,6%). Den minskade bruttomarginalen drevs främst av förändrad affärsmix, som kan variera mellan kvartal. Vår 5G- och molnbaserade portfölj vinner mark hos kunderna, och vi ökar relaterade FoU-investeringar för att säkerställa att portföljen är anpassad och redo. Den omvandlade BSS-strategin vinner kraft, och under kvartalet skrevs kontrakt med flera nya kunder. Andelen återkommande affärer ökar, vi är på väg att ha åtgärdat 75% av de 45 kritiska och icke-strategiska kundkontrakten vid årets slut och vi har kostnadseffektivitetsprogram på plats inom hela Digital Services.

Inom Managed Services är strategin att förbättra kunderbjudandet genom automatisering, maskininlärning och AI, vilket kommer att förbättra verksamhetens marginalprofil på längre sikt. Kortsiktigt påverkas rörelsemarginalen negativt av ökade FoU-investeringar. Organisk försäljning[1] sjönk med -6%, vilket främst förklaras av den negativa påverkan från åtgärdade kundavtal. Bruttomarginalen[2] sjönk till 12,3% (14,0%) jämfört med samma kvartal föregående år, till följd av de tidpunkter när kostnader tagits.

Organisk försäljningstillväxt[1] inom Emerging Business and Other var 24%, driven av fortsatt tillväxt inom iconectiv. Rörelseresultatet[2] förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till SEK -0,7 (-1,2) miljarder, drivet av ökad vinst inom iconectiv och avyttringen av MediaKind. Inom detta segment investerar vi i satsningar med målet att skala upp och bidra till att skapa framtida affärer för Ericsson. Förutom för iconectiv är portföljen fortfarande i en tidig investeringsfas.

Fritt kassaflöde exklusive M&A förbättrades till SEK 2,2 (-0,2) miljarder, drivet av förbättrat resultat.

Vi är i pågående förlikningsförhandlingar med United States Securities and Exchange Commission (SEC) och United States Department of Justice (DOJ) beträffande deras tidigare kommunicerade undersökningar under U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Vi har inte möjlighet att uppskatta hur länge de kommer att fortsätta. Eftersom detta är ett pågående ärende kan vi inte heller lämna några detaljer. Det är dock vår nuvarande bedömning att ärendenas lösning kommer att resultera i betydande monetära och andra åtgärder. Omfattningen och effekterna av dessa kan i nuläget inte uppskattas eller säkerställas på ett tillförlitligt sätt.

Vi fortsätter att ta strategiska kontrakt, och den omfattande nätutbyggnad som förväntas påbörjas i delar av Asien kommer gradvis att påverka marginalerna negativt på kort sikt, men stärka vår position på lång sikt. Fortsatta teknik- och marknadsinvesteringar, speciellt inom 5G, automatisering och AI, är grundläggande för långsiktig konkurrenskraft och är en avgörande del av vår fokuserade strategi för att stärka bolaget på lång sikt och nå målen för 2020 och 2022.

Börje Ekholm

VD och koncernchef

[1] Organisk försäljningstillväxt: försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Exklusive omstruktureringskostnader

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas öka med 3% för helåret 2019 med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2018-2023. (Källa: Dell’Oro.)

Relaterade till Ericsson

Nettoförsäljning

 • Försäljningens säsongsberoende mellan kvartal 2 och 3 är 3% baserat på genomsnittet för de senaste 2 åren. Den nuvarande försäljningsnivån i Nordamerika förväntas förbli oförändrad under 2019.
 • Intäkterna från nuvarande patent- och licensportfölj är cirka SEK 9 miljarder på helårsbasis.

Bruttomarginal

 • Strategiska kontrakt som tagits inom Networks för att stärka marknadspositionen, med låga marginaler initialt, kommer att ha negativ påverkan på bruttomarginalen utan att målen för 2020 riskeras. Den negativa påverkan förväntas öka under andra halvåret 2019.
 • Stora 5G-utbyggnader i delar av Asien förväntas börja i slutet av 2019, vilket gradvis påverkar bruttomarginalen negativt på kort sikt.
 • Andelen försäljning av tjänster i Nordamerika förväntas öka gradvis, vilket påverkar bruttomarginalen negativt.
 • De fokuserade förbättringarna inom Digital Services är inte linjära och kommer att variera från kvartal till kvartal.

Rörelseomkostnader

 • Rörelseomkostnaderna minskar normalt något mellan kvartal 2 och 3 på grund av säsongsvariationer.
 • Kostnader för 5G-fälttester kommer fortsatt att påverka försäljnings- och administrationskostnaderna.
 • FoU-utgifterna inom Networks förväntas plana ut.

Omstruktureringskostnader

 • Omstruktureringskostnader för helåret 2019 uppskattas till SEK -2 till -4 miljarder (den tidigare uppskattningen var SEK -3 till -5 miljarder).

Valutaexponering

 • Tumregel: om USD ändras 10% gentemot SEK ger detta en påverkan på nettoomsättningen om cirka +/-5% och på rörelsemarginalen om cirka +/-1 procentenhet.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2019/6month19-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Telefonkonferenser för analytiker, investerare och journalister

Två identiska telefonkonferenser hålls för analytiker, investerare och journalister. Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor.

Första telefonkonferensen börjar kl. 09:00 CET och den andra kl. 14:00 CET. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0) 333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70 686)

PIN-kod: för konferensen kl. 09:00 CET, 77905138# och för konferensen kl. 14:00 CET, 63330598#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferenserna kan följas på http://www.ericsson.com/investors eller http://www.ericsson.com/press.

Inspelning av telefonkonferenserna kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att de har avslutats till och med den 24 juli 2019.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0) 8 519 993 85

Internationellt: +44 (0) 333 300 0819

PIN-kod för inspelning av kl. 09:00-samtalet är 301292129# och för kl. 14:00-samtalet 301292137#.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-713 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com
 

Investerare

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 07:30 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar