Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2020

Report this content

Fjärde kvartalet i korthet

 • Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 13% jämfört med samma kvartal föregående år, främst driven av försäljning i Nordostasien, Europa och Nordamerika. Rapporterad försäljning var SEK 69,6 (66,4) miljarder.
 • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 40,6% (37,1%) med förbättrade marginaler inom alla segment. Rapporterad bruttomarginal förbättrades till 40,6% (36,8%).
 • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till SEK 11,0 miljarder (15,8% rörelsemarginal) från SEK 6,5 miljarder (9,7% rörelsemarginal), främst drivet av Networks. Rapporterat rörelseresultat var SEK 11,0 (6,1) miljarder.
 • Försäljningen inom Networks ökade med 20% jämfört med samma kvartal föregående år, justerat för jämförbara enheter och valutaeffekter. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 21,5% (14,5%).
 • Periodens rapporterade resultat var SEK 7,2 (4,5) miljarder.
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 12,8 (-1,9) miljarder. Fjärde kvartalet 2019 innefattade en betalning på SEK 10,1 miljarder relaterad till uppgörelserna beträffande undersökningarna från SEC och DOJ i USA. Nettokassan 31 december 2020 var SEK 41,9 (34,5) miljarder. 

Helåret i korthet

 • Försäljningstillväxten justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter var 5%, med en tillväxt inom Networks på 10%. Rapporterad försäljning ökade med 2% till SEK 232,4 miljarder.
 • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 40,6% (37,5%), med förbättringar inom alla segment.
 • Rapporterat rörelseresultat förbättrades till SEK 27,8 (10,6) miljarder.
 • Periodens rapporterade resultat var SEK 17,6 (1,8) miljarder.
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 22,3 (7,6) miljarder. Helåret 2019 innefattade en betalning på SEK 10,1 miljarder relaterad till uppgörelserna beträffande undersökningarna från SEC och DOJ i USA.
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2020 på SEK 2,00 (1,50) per aktie.

Planeringsantaganden i korthet (fullständiga planeringsantaganden finns i kvartalsrapporten)

 • Den genomsnittliga säsongsmässiga variationen mellan fjärde och första kvartalet för rapporterad försäljning baserat på de senaste tre åren är -24%, men den säsongsmässiga effekten kan bli något mindre uttalad i och med 5G-utbyggnaden på vissa av Ericssons marknader.
 

SEK miljarder

Kv 4
2020
Kv 4
2019
Förändring
årsvis
Kv 3
2020
Förändring
kvartalsvis
Jan-dec
2020
Jan-dec
2019
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 69,6 66,4 5% 57,5 21% 232,4 227,2 2%
 Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter  13% 5%
Bruttomarginal  40,6% 36,8% 43,1% 40,3% 37,3%
Rörelseresultat  11,0 6,1 80% 8,6 27% 27,8 10,6 163%
Rörelsemarginal  15,8% 9,2% 15,0% 12,0% 4,6%
Periodens resultat  7,2 4,5 60% 5,6 29% 17,6 1,8
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  2,26 1,33 70% 1,61 40% 5,26 0,67

Finansiella mått exkl. omstr.kostn. och andra jämförelsestörande poster[1]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  40,6% 37,1% 43,2% 40,6% 37,5%
Rörelseresultat exkl. omstr.kostn. och jämförelsestörande poster i 2019[2]  11,0 5,7 92% 9,0 23% 29,1 22,1 32%
Rörelsemarginal exkl. omstr.kostn. och jämförelsestörande poster i 2019[2]  15,8% 8,6% 15,6% 12,5% 9,7%
Fritt kassaflöde före M&A  12,8 -1,9 3,9 22,3 7,6 192%
Nettokassa vid periodens slut  41,9 34,5 21% 41,5 1% 41,9 34,5 21%

[1]Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna.

[2]Rörelseresultatet är exklusive omstruktureringskostnader under alla perioder och kostnadsavsättningar relaterade till uppgörelserna för undersökningarna från SEC och DOJ på SEK -11,5 miljarder under tredje kvartalet 2019 samt en partiell återföring av samma avsättning om SEK 0,7 miljarder under fjärde kvartalet 2019.

 

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

När vi tar oss genom pandemin är vår högsta prioritet att kollegor, kunder och partners är friska och mår bra. Trots utmaningarna har vår personal fortsatt att leverera och att ge våra kunder service med mycket begränsade störningar. Våra FoU-investeringar har fortsatt att driva både teknikledarskap och kostnadseffektivitet, vilket har lett till ökade marknadsandelar och förbättrat finansiellt resultat. Vi är idag en ledare inom 5G med 127 kommersiella kontrakt och 79 driftsatta nät runt om i världen. Organisk[1] försäljningstillväxt var 5% för helåret. Vår rörelsemarginal[2] på 12,5% (5,0%) överträffade vårt mål för 2020 och nådde koncernens målintervall för 2022 två år i förväg.

Networks försäljning växte organiskt[1] med 20%, och segmentet rapporterade en bruttomarginal[2] på 43,5% (41,1%) för fjärde kvartalet. Detta avspeglar fortsatt hög aktivitet i Nordamerika och Nordostasien, och även i Europa där vi ökade marknadsandelen ytterligare. Networks levererade en rörelsemarginal[2] på 19% för helåret 2020 – klart över målet på 15%-17%. Investeringar i FoU är grundläggande för vår strategi. Sedan 2017 har vi ökat FoU-investeringarna med SEK 10 miljarder och levererat ett ökat rörelseresultat med SEK 16 miljarder. Vår tillväxt under 2020 bygger på en stark och konkurrenskraftig 5G-portfölj.

Digital Services ökade bruttomarginalen[2] till 41,0% (38,1%) under fjärde kvartalet. Från 2017 till 2020 ökade bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster från 29% till 42%, som resultat av strömlinjeformad produktportfölj, färre kritiska kontrakt, ökad andel mjukvaruförsäljning och lägre kostnader för tjänsteleverans. Vi fortsätter genomföra förbättringsplanen och rörelseresultatet[2] på SEK 0,5 miljarder under fjärde kvartalet är det bästa kvartalsresultatet hittills. Vi har vunnit en stor andel kontrakt inom den molnfärdiga 5G-portföljen, och betydande nya kundkontrakt kommer att börja generera intäkter under de närmaste 12-18 månaderna. Vi bygger upp vår tillväxtportfölj genom selektiva FoU-investeringar, och räknar med att kunna ta vara på fler möjligheter.

Managed Services levererade en bruttomarginal[2] på 17,7% (15,4%) under fjärde kvartalet. Försäljningen sjönk på grund av operatörskonsolidering i USA under 2020. Rörelsemarginalen[2] för helåret 2020 var 8,1% – över målet på 5%-8%. Vi förväntar oss att marginalprofilen förbättras ytterligare med ökad försäljning av vår Operations Engine med mervärdesskapande tjänster, drivna av FoU-investeringar i AI och automatisering. Vi ser allt mer positiv respons från kunderna beträffande vår nya portfölj.

Emerging Business and Other ökade försäljningen inom företagserbjudanden som plattformar för Sakernas internet, i samverkan med förvärvet av Cradlepoint. Bruttomarginalen[2] förbättrades till 33,8% (15,1%), driven av operativ hävstångseffekt från tillväxt samt lägre kostnad som resultat av att Edge Gravity-verksamheten avvecklats. Cradlepoint driver nya intäkter för leverantörer av mobiltjänster och stärker vår position på 5G-företagsmarknaden, tillsammans med vår befintliga produktportfölj för Dedicated Networks och Sakernas internet. Den underliggande verksamheten i Cradlepoint utvecklas enligt plan. Dock påverkas rapporterad försäljning och kostnader av förvärvsanalys, och under 2021 förväntas vår marginal påverkas negativt med cirka -1 procentenhet på grund av avskrivning av immateriella tillgångar och ökade kostnader för marknadsexpansion.

Fritt kassaflöde före M&A var SEK 22,3 (7,6) miljarder för helåret 2020. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på SEK 2,00 (1,50) per aktie, vilket understryker förtroendet för Ericssons verksamhet och finansiella ställning. I detta sammanhang kan man notera att vi tidigt beslutade att inte ansöka om något pandemirelaterat statligt stöd.

Patent- och licensintäkterna för helåret uppgick till SEK 10,0 miljarder. Som meddelades i december närmar vi oss viktiga förnyelser av kontrakt, vilket kan påverka intäkterna 2021 och 2022 negativt (se planeringsantaganden för rörelseresultat på sidan 6). Vi har förtroende för det långsiktiga värdet i vår patentportfölj, inklusive en stark position inom 5G. Ambitionen är att maximera nuvärdet av denna portfölj, som byggts upp under många år genom våra FoU-investeringar. Standardiserings-ramverket för patent och licenser, baserat på FRAND-villkor, underbygger interoperabilitet för global trådlös kommunikation med över 8 miljarder mobilabonnemang.

Pandemin har snabbat på digitaliseringen av samhällen, inklusive distansarbete, med månader eller till och med år. En robust digital infrastruktur är kritisk. Vi ser fler tecken på att länder och företag ser 5G som nyckelteknik för uppkoppling, med ökad utbyggnads-hastighet i Australien, Mellanöstern, Nordostasien och USA. Pandemin har blottlagt den digitala klyftan, och snabb utbyggnad av 5G är ett snabbt sätt att överbrygga den.

Post- och telestyrelsens beslut att utesluta kinesiska leverantörer från 5G-näten kan leda till exponering för vår verksamhet i Kina. Vi har idag verksamhet på 180 marknader som har byggts på frihandel och öppna, konkurrensutsatta marknader. Detta har också säkerställt utvecklingen av en global standard för mobil kommunikation. Det är kritiskt att responsen på den geopolitiska situationen säkerställer det enastående värde som associeras med dessa driftsstandarder för 5G och framtida generationer.

Under 2020 ökade vi ytterligare vårt starka engagemang i etik och regelefterlevnad. Vi ökade investeringarna genom rekrytering av ytterligare dedikerade resurser och införande av nya eller förbättrade processer och kontroller. Vi fokuserade på att skapa en hållbar etisk företagskultur, byggd på individuellt ansvar för ansvarsfull affärspraxis som grundsten. Den oberoende monitorns pågående arbete ger värdefulla bidrag till att uppfylla våra ambitioner.

De långsiktiga förutsättningarna för vår verksamhet är fortsatt goda, och vi fortsätter att investera i att stärka produktportföljen och öka våra globala marknadsandelar. Även om vi förväntar oss en tillfälligt negativ påverkan under 2021 från patent- och licensförnyelser, Cradlepoint och investeringar för att stärka vår verksamhet på lång sikt är vi fast beslutna, och fokuserade på, att nå målet för 2022 som en milstolpe på väg mot vårt långsiktiga mål för EBITA[3] på 15%-18%.

Jag vill ta det här tillfället att tacka alla mina kollegor som tillsammans har vänt verksamheten, inklusive att vi levererat enligt kundernas förväntningar medan en pandemi härjar. Jag är stolt över att ingå i det här teamet.

Håll er friska och trygga.

Börje Ekholm

Vd och koncernchef

[1]Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2]Exklusive omstruktureringskostnader

[3]Exklusive omstruktureringskostnader och avskrivning av immateriella tillgångar 

 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2020/12month20-se.pdf eller www.ericsson.com/investors

Telefonkonferens för analytiker, investerare och journalister

VD och koncernchef Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen börjar kl. 09:00 CET

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 39453485#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferensen kan följas på http://www.ericsson.com/investors.

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den den 5 februari 2021.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0)8 519 993 85

Internationellt: +44 (0)333 300 0819

PIN-kod:  301335799#

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon:
+46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon:
+46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:
+46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon:
+46 709 86 02 27
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Media

Peter Olofsson, chef Corporate Communications
Telefon:
+46 702 67 34 45
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 07:00 CET.

Taggar: