Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2022

Report this content

Fjärde kvartalet i korthet

 • Kvartalet påverkades av ett patent- och licensavtal som resulterade i totala patent- och licensintäkter på SEK 6,0 (2,4) miljarder, samt av tidigare aviserade kostnader på SEK -4,0 miljarder, inklusive avsättning relaterad till DOJ, avyttring av verksamheten för Sakernas internet samt avslutade avtal och portföljjusteringar inom Cloud Software and Services.
 • Koncernens organiska försäljning[1] ökade med 1% jämfört med samma kvartal föregående år, där patent- och licensintäkter bidrog med 5 procentenheter. Rapporterad försäljning var SEK 86,0 (71,3) miljarder, varav Vonage bidrog med SEK 4,1 miljarder.
 • Bruttoresultatet ökade till SEK 35,6 (30,8) miljarder. Bruttomarginalen sjönk till 41,4% (43,2%), främst på grund av ändrad affärsmix inom Networks och tidigare aviserade kostnader för avslutade kontrakt och portföljjusteringar inom Cloud Software and Services.
 • EBITA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till SEK 9,3 (12,8) miljarder med en EBITA-marginal på 10,8% (17,9%). EBITA påverkades av tidigare aviserade kostnader.
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 16,9 (13,5) miljarder, främst drivet av minskat lager och hög inbetalningsnivå inklusive patent- och licensinbetalningar.
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 15,4% (26,6%), driven av lägre EBIT.

Helåret i korthet

 • Koncernens organiska försäljning[1] ökade med 3%, driven av en ökning på 4% inom Networks och på 16% inom Enterprise. Rapporterad försäljning var SEK 271,5 (232,3 miljarder).
 • Bruttoresultatet ökade till SEK 113,3 (100,7) miljarder, med ökningar inom segmenten Networks, Cloud Software and Services och Enterprise.
 • EBITA uppgick till SEK 29,1 (33,3) miljarder, med en EBITA-marginal på 10,7% (14,3%). EBITA påverkades negativt av tidigare aviserade kostnader på SEK -5,5 miljarder, delvis uppvägt av ökade patent- och licensintäkter.
 • EBIT-marginalen exklusive omstruktureringskostnader var 10,1% (13,9%). Justerat för Vonage och tidigare aviserade kostnader under året var EBIT-marginalen 12,9%, och nådde målet för 2022 på 12-14%.
 • Nettoresultatet var SEK 19,1 (23,0) miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 5,62 (6,81).
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 22,2 (32,1) miljarder. Nettokassan uppgick till SEK 23,3 (65,8) miljarder 31 december 2022.
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 14,0% (18,4%), driven av högre sysselsatt kapital och lägre EBIT.
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2022 på SEK 2,70 (2,50) per aktie.

SEK miljarder Kv 4
2022
Kv 4
2021
Förändring
årsvis
Kv 3
2022
Förändring
kvartalsvis
Jan-dec
2022
Jan-dec
2021
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 86,0 71,3 21% 68,0 26% 271,5 232,3 17%
 Försäljningstillväxt just. för jämf. enheter och valutaeffekter[2]  1% 3%
Bruttomarginal[2]  41,4% 43,2% 41,4% 41,7% 43,4%
EBIT  7,9 11,9 -34% 7,1 10% 27,0 31,8 -15%
EBIT-marginal[2]  9,1% 16,6% 10,5% 10,0% 13,7%
EBITA[2]  9,0 12,3 -26% 7,6 19% 29,1 33,3 -13%
EBITA-marginal[2]  10,5% 17,2% 11,2% 10,7% 14,3%
Periodens resultat  6,2 10,1 -39% 5,4 15% 19,1 23,0 -17%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  1,82 3,02 -40% 1,56 17% 5,62 6,81 -17%
Finansiella mått exkl. omstr.kostnader[2]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  41,5% 43,5% 41,4% 41,8% 43,5%
EBIT exkl. omstr.kostnader  8,1 12,3 -34% 7,2 12% 27,4 32,3 -15%
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader  9,4% 17,3% 10,6% 10,1% 13,9%
EBITA exklusive omstruktureringskostnader  9,3 12,8 -27% 7,7 21% 29,5 33,8 -13%
EBITA-marginal exklusive omstruktureringskostnader  10,8% 17,9% 11,3% 10,9% 14,6%
Fritt kassaflöde före M&A  16,9 13,5 25% 2,5 22,2 32,1 -31%
Nettokassa vid periodens slut  23,3 65,8 -65% 13,4 74% 23,3 65,8 -65%

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter.

[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Med resultatet från fjärde kvartalet är vi på god väg att uppfylla vårt långsiktiga mål för EBITA på 15-18% 2024. Vi är fast beslutna att nå våra strategiska mål, och har fullt förtroende för detta på lång sikt. Under kvartalet gjorde vi mätbara framsteg mot att förverkliga våra ambitioner, trots kraftig makroekonomisk motvind. Som vi nämnde på vår kapitalmarknadsdag finns det osäkerheter på kort sikt, men vi är fortfarande i ett tidigt skede av global 5G-utbyggnad och omfattande digitalisering av företag.

Vår strategi står fast och är baserad på att driva hållbar tillväxt och maximera värde för alla intressenter. Vi är övertygade om att vi har rätt team och rätt strategi på plats för att utöka vårt ledarskap inom mobilnät, nå lönsamhet inom Cloud Software and Services, nå framgångar i högtillväxtsegmentet Enterprise, forma branschlandskapet genom att bli ett plattformsbolag som utnyttjar 5G-innovationsplatt-formen och samtidigt fortsätta vårt orubbliga engagemang för en företagskultur med integritet.

Det här kvartalet undertecknade vi ett flerårigt patent- och licensavtal med en större licenstagare. Detta positiva utfall positionerar oss på ett bra sätt för att fånga upp ytterligare 5G-patentlicensavtal bland telefontillverkare och inom nya områden som konsumentelektronik och Sakernas internet. Vi förväntar oss betydande tillväxt inom patent- och licensintäkter under de kommande 18-24 månaderna.

Koncernens nettoomsättning[1] för kvartalet ökade med 1% jämfört med samma kvartal föregående år, varav patent- och licensintäkter bidrog med 5 procentenheter. EBITA[2] på SEK 9,3 (12,8) miljarder motsvarar en marginal[2] på 10,8% (17,9%). Den positiva påverkan från högre patent- och licensintäkter motverkades av förändrad affärsmix, i enlighet med förväntningarna, och av tidigare meddelade kostnader på SEK -4 miljarder. Vi nådde vår ambition att minska lagret, vilket bidrog till att fritt kassaflöde före M&A var SEK 16,9 (13,5) miljarder.

Vår verksamhet inom Networks växte i Indien efter att våra marknadsandelar ökat betydligt. Som förväntat kunde tillväxten från vunna marknadsandelar på flera marknader inte helt kompensera för minskade investeringar och lagerminskningar bland operatörer på andra marknader, inklusive Nordamerika. Bruttomarginalen[2] var 44,6% (46,4%), med negativ påverkan från ändrad affärsmix, inklusive en högre andel tjänsteförsäljning från stora nätutbyggnadsprojekt. Patentlicensavtalet hade en positiv påverkan på marginalerna.

Under kvartalet kunde vi i stort sett uppväga påverkan från hög inflation med kommersiella aktiviteter, inklusive ersättningsprodukter. Vi fortsätter att investera i teknik för att förbättra resultat och kostnadsledarskap, utöka vår globala närvaro samt förbättra produktivitet och kapitaleffektivitet i leveranskedjan.

Inom Cloud Software and Services minskade organisk försäljning[1] med -2% exklusive patent- och licensintäkter. Försäljningstillväxt i Nordamerika – främst från kontrakt inom 5G Core – motverkades av en minskning inom andra marknadsområden. Vi är fortsatt fast beslutna att förbättra lönsamheten och är på god väg att nå nollresultat för rörelseresultatet för helåret 2023 genom att begränsa småskalig mjukvaruutveckling, accelerera automatisering och skifta fokus från att vinna marknadsandelar till lönsamhet. Under fjärde kvartalet beslutade vi att avsluta vissa småskaliga affärer, vilket medförde en engångskostnad.

Inom Enterprise fortsätter vi att utnyttja vår styrka inom mobilnät för att påskynda våra affärer. Försäljningen[1] växte organiskt med 15%. Vår strategi för Enterprise grundar sig på två pelare: dels vår verksamhet Enterprise Wireless Solutions, som är fokuserad på att fånga upp marknadsmöjligheten för 5G-optimerade nät och säkerhetslösningar för företag, en verksamhet värd flera miljarder dollar. Dels kommer vi, genom verksamheten Global Communication Platform, att möjliggöra nya sätt att skapa intäkter från 5G genom att omvandla hur nätfunktioner såsom hastighet och låg fördröjning exponeras, konsumeras och betalas i ett globalt perspektiv. Enterprise är en tillväxtmotor för bolaget, och vi fortsätter att finjustera vår portfölj för att maximera lönsamheten. Därför meddelade vi avyttringen av vår förlustbringande verksamhet för Sakernas internet under fjärde kvartalet. Vi fortsätter att investera för att stärka vår marknadslanseringskanal för företag och bredda vår portfölj med företagsprodukter. Dessutom ökar vi våra investeringar i att utveckla de nät-API:er som kommer att utgöra grunden för långsiktig tillväxt i Global Communication Platform. Från 2024 och framåt kommer vår företagsverksamhet att vara en stark drivkraft bakom Ericssons långsiktiga tillväxt och lönsamhet, men dessa investeringar kommer att hålla tillbaka lönsamheten under 2023.

Vi är fortsatt positiva gällande den långsiktiga potentialen för vår verksamhet. Dock är prognosen på kort sikt osäker, som vi även beskrev på vår kapitalmarknadsdag. Vi förväntar oss att operatörerna fortsätter öka lönsamheten för befintliga tillgångar som svar på den makroeko-nomiska motvinden. Vi förväntar oss även att operatörerna justerar lagernivåerna när tillgångsituationen lättar. Dessa trender började påverka Networks redan under fjärde kvartalet, och vi förväntar oss att de fortsätter åtminstone under första halvåret 2023. Samtidigt förväntar vi oss god tillväxt från vunna marknadsandelar, vilken dock inte kommer att helt uppväga motvinden på kort sikt. På längre sikt drivs investeringarna av trafiktillväxt. Givet makroekonomisk motvind på kort sikt förväntar vi oss att Enterprise växer något långsammare än under 2022.

Trots att utmaningarna relaterade till leveranskedjan minskade under kvartalet, har inflationsmiljön kvarstått. Vi fortsätter att ha fokus på att kortsiktigt navigera i motvind med våra kommersiella initiativ, men även genom att göra Ericsson mer kostnadseffektivt. Vi förväntar oss att börja se effekten av våra kostnadsbesparande aktiviteter på SEK 9 miljarder under andra kvartalet 2023. Vi förväntar oss sjunkande marginaler inom Networks under första halvåret 2023 på grund av ändrad affärsmix. Under första kvartalet förväntas koncernens EBITA[2] bli något lägre än EBITA[2] för fjolåret, med förbättringar under året.

Vi fortsätter att ha fokus på att nå en uppgörelse med myndigheterna i USA gällande de tidigare kommunicerade meddelandena om överträdelser av Deferred Prosecution Agreement (DPA) som bolaget tagit emot. Av denna anledning har vi under detta kvartal redovisat en avsättning på SEK 2,3 miljarder (cirka USD 220 miljoner) eftersom vi nu är i ett läge där vi kan göra en tillräckligt tillförlitlig uppskattning av den finansiella påföljd (och ytterligare tillsynskostnader) som kan komma att uppstå i samband med en uppgörelse gällande överträdelsen.

Separat från detta, gällande de tidigare ärenden som beskrivits i bolagets rapport om granskningen av Irak från 2019, fortsätter vi att noggrant undersöka fakta i fullt samarbete med DOJ och SEC för att undersöka om det finns substans bakom anklagelserna.

Att bygga en företagskultur med etik och integritet har fortfarande hög prioritet, och jag är övertygad om att en ledande regelefterlevnad ger vårt bolag en konkurrensfördel. Både bolagets uppgörelse med DOJ och SEC från 2019 och den pågående undersökningen av tidigare uppträdande i Irak framhäver tydligt vikten av intelligent beslutsfattande och effektiv riskhantering.

Till slut vill jag tacka alla mina kollegor för sin ihärdighet och för sitt arbete med att leverera långsiktigt värde till intressenterna genom att genomföra vår strategi. Vårt teams hängivenhet och passion är det som mest av allt inspirerar mig när vi omdefinierar både vårt bolag och vår bransch. De åtgärder vi har vidtagit har positionerat oss för att bli en äkta branschledare.

Börje Ekholm

Vd och koncernchef

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Exklusive omstruktureringskostnader

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CET.

Anslut till videokonferensen här, eller gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, använd denna länk.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon:
+46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon:
+46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:
+46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post:
alan.ganson@ericsson.com

Media

Kirsty Fitzgibbon, VP, chef Externkommunikation, tillförordnad
Phone: +46 730 95 81 57
E-mail:
kirsty.fitzgibbon@ericsson.com

Kristoffer Edshage, chef Regulatory and Financial Communication
Telefon:
+46 722 20 44 46
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl. 07:00 CET.

Taggar: