Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2019

Report this content

Tredje kvartalet i korthet

 • Försäljningen var SEK 57,1 (53,8) miljarder. Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 3%, driven av stark tillväxt i Nordamerika och Nordostasien. Rapporterad försäljning ökade med 6%.
 • Rörelseresultatet påverkades av kostnadsavsättningar om USD -1,2 miljarder (SEK -11,5 miljarder) relaterade till en uppgörelse med SEC och DOJ i USA samt en återbetalning av sociala avgifter på SEK 0,9 miljarder, i rapporten kallade ”jämförelsestörande poster”.
 • Rörelseresultatet var SEK 6,5 miljarder (rörelsemarginal på 11,4%) exklusive omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster. Rapporterat rörelseresultat var SEK -4,2 (3,2) miljarder.
 • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 37,8% (36,9%) med förbättringar inom Managed Services, Digital Services och Networks. Rapporterad bruttomarginal var 37,7% (36,5%).
 • Periodens resultat var SEK -6,9 (2,7) miljarder, med negativ påverkan från jämförelsestörande poster.
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 5,5 (0,7) miljarder. Nettokassan ökade till SEK 37,4 (32,0) miljarder.

Investor Updates huvudbudskap

Den fokuserade affärsstrategin ligger fast och bolaget håller planen för att nå de nya finansiella målen:

 • Försäljningsambitionen för 2020 är SEK 230-240 miljarder (tidigare SEK 210-220 miljarder), baserat på växelkursen 9,50 för SEK/USD.
 • Målet för rörelsemarginalen för 2020, exklusive omstruktureringskostnader, är oförändrat > 10% av försäljningen. Detta innefattar fortsatt utspädande påverkan från strategiska avtal, en initialt högre kostnadsnivå för nyligen lanserade 5G-produkter samt en justering av målen för segmentet Emerging Business and Other till SEK -1,5 till -2,0 miljarder (tidigare nollresultat).
 • Målet för rörelsemarginalen för 2022 är 12-14% (tidigare > 12%), exklusive omstruktureringskostnader, baserat på en ambition att växa snabbare än marknaden i kombination med hävstångseffekter från investeringar i marknadsposition och FoU.
SEK miljarder Kv 3
2019
Kv 3
2018
Förändring
årsvis
Kv 2
2019
Förändring
kvartalsvis
Jan-sep
2019
Jan-sep
2018
Nettoomsättning 57,1 53,8 6% 54,8 4% 160,8 147,0
 Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter - - 3% - - - -
Bruttomarginal 37,7% 36,5% - 36,6% - 37,5% 35,2%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 37,8% 36,9% - 36,7% - 37,6% 36,5%
Rörelseresultat -4,2 3,2 - 3,7 - 4,4 3,1
Rörelsemarginal -7,3% 6,0% - 6,8% - 2,8% 2,1%
Rörelseresultat exkl. omstr.kostn. och jämförelsestörande poster [1] 6,5 3,8 71% 3,9 68% 14,0 6,7
Rörelsemarginal exkl. omstr.kostn. och jämförelsestörande poster [1] 11,4% 7,0% - 7,0% - 8,7% 4,6%
Periodens resultat -6,9 2,7 - 1,8 - -2,6 0,2
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -1,89 0,83 - 0,51 - -0,67 0,01
Fritt kassaflöde exklusive M&A 5,5 0,7 - 2,2 147% 11,8 1,3
Nettokassa vid periodens slut 37,4 32,0 17% 33,8 11% 37,4 32,0

[1] Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader för alla perioder. Exklusive kostnadsavsättningar relaterade till en uppgörelse med SEC och DOJ på SEK -11,5 miljarder samt återbetalning av sociala avgifter på SEK 0,9 miljarder under tredje kvartalet 2019. Exklusive realisationsvinst relaterad till avyttringen av MediaKind på SEK 0,7 miljarder samt en återföring av en avsättning för nedskrivning av kundfordringar på SEK 0,7 miljarder under första kvartalet 2019.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi fortsätter att se ett starkt momentum i vår verksamhet, baserat på strategin att öka investeringarna i teknikledarskap, inklusive 5G. Vi såg en organisk försäljningstillväxt[1] på 3% under kvartalet, driven av pionjärerna i att införa 5G i Nordamerika och Nordostasien. Vårt rörelseresultat var SEK 6,5 miljarder, motsvarande en marginal på 11,4%, exklusive omstruktureringskostnader, avsättningen för SEC och DOJ på USD -1,2 miljarder (SEK -11,5 miljarder) samt återbetalningen av sociala avgifter på SEK 0,9 miljarder. Fritt kassaflöde exklusive M&A var SEK 5,5 (0,7) miljarder, vilket ytterligare stärkt vår finansiella position.

Vår fokuserade strategi som lanserades 2017 syftar till att bygga ett starkare Ericsson på lång sikt. Med ett tydligt fokus på våra operatörskunder bygger strategin på ökade investeringar i FoU för teknik- och kostnadsledarskap, och en växande marknadsandel. Ökade investeringar inom FoU, som kommer att fortsätta, har resulterat i en konkurrenskraftig produktportfölj som driver en förbättrad bruttomarginal. Dessutom har vi tagit flera viktiga kontrakt som förbättrat vår marknadsposition för framtida affärer. Vi är disciplinerade gällande de avtal vi ingår, och vi fokuserar på möjligheter där vi har en tydlig konkurrensfördel genom teknikledarskap med stöd av vår förbättrade kostnadsstruktur inom hårdvara och mjukvara. Vi anser att de strategiska kontrakten är attraktiva på lång sikt, även om marginalerna initialt kan vara utmanande. Detta beror på kostnader som är förknippade med att operatörerna byter leverantör.

En viktig indikator på genomförandet av strategin är förbättringen av bruttomarginalen. Under kvartalet slutade bruttomarginalen[2] på 37,8% jämfört med 36,9% föregående år och 36,7% föregående kvartal. Inom den sekventiella minskningen av bruttomarginalen för Networks med 0,8 procentenheter[3] har vi absorberat marginalpåverkan och lagernedskrivningar relaterade till strategiska kontrakt.

Den största marknaden för 5G-infrastruktur kommer att vara Kina, där utbyggnaden förväntas börja inom en nära framtid. Vi har investerat för att öka vår marknadsandel, men det är fortfarande för tidigt att utvärdera möjliga volymer och prisnivåer. Baserat på historisk erfarenhet förväntar vi oss att ha utmanande marginaler initialt, men positiva marginaler över hela livslängden för ett avtal.

Med en organisk försäljningstillväxt[1] på 4% hade segmentet Networks ännu ett bra kvartal, med stark utveckling i Nordamerika. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, med fortsatt stort intresse för Ericsson Radio System.

Vändningen inom Digital Services går enligt planen för att nå låg ensiffrig rörelsemarginal 2020. Drivet av stark förbättring i den underliggande verksamheten minskades förlusterna betydligt sekventiellt, trots en negativ påverkan från återstoden av de 45 identifierade kritiska avtalen på SEK 0,5 miljarder (något mer än under andra kvartalet). Den negativa påverkan från dessa avtal kommer att fortsätta att variera mellan kvartalen allteftersom de åtgärdas. Vi fortsätter att fokusera på att utveckla en fullt 5G-klar och molnbaserad portfölj. Det är uppmuntrande att se att försäljningstillväxten inom den nya produktportföljen ökade från 13% till 19% rullande 12 månader.

5G expanderar snabbare än tidigare förväntat, och vi ser den initiala uppbyggnaden av 5G som en kapacitetsförbättrare i storstadsområden. I framtiden kommer nya, spännande innovationer för 5G i och med användning inom Sakernas internet och industrin, där man utnyttjar den hastighet, svarstid och säkerhet som 5G kan tillhandahålla. De fördelar som detta erbjuder konsumenter och företag innebär möjligheter för våra kunder att tillvarata nya intäktsströmmar.

Vår verksamhet inom Sakernas internet växer nästan dubbelt så snabbt som den uppskattade årliga marknadstillväxten på 20-25%. Vi har över 4 500 företag på vår plattform för Sakernas internet, och antalet anslutna enheter på den har mer än fördubblats hittills i år. För att utnyttja vår position till fullo och fånga upp nya, återkommande intäkter ökar vi våra investeringar i Sakernas internet inom Emerging Business. Med denna investering förväntar vi oss inte att nå nollresultat för segmentet under nästa år, utan istället att se förluster på SEK -1,5 till -2,0 miljarder.

Investor Update

I samband med dagens rapport håller vi en Investor Update, där vi diskuterar bolagets strategi, inklusive finansiella mål. Fortsatta teknik- och marknadsinvesteringar kommer att vara nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och till att nå våra mål för 2020 och 2022. En solid finansiell position och fortsatt starkt kassaflöde är viktiga faktorer för våra möjligheter att leverera den fokuserade strategin. Som konsekvens av valutakursrörelser och en starkare 5G-marknad är vår försäljnings-ambition för 2020 att nå SEK 230-240 miljarder, jämfört med den tidigare ambitionen på SEK 210-220 miljarder. Vårt mål för 2020 att nå en rörelsemarginal på över 10% kvarstår. Detta innefattar det ändrade målet för Emerging Business and Other, en kortsiktig utspädande påverkan från strategiska avtal samt den initialt högre kostnadsnivån för nylanserade 5G-produkter. För 2022 är målet för rörelsemarginalen 12-14%[2] (tidigare > 12%), baserat på en ambition att växa snabbare än marknaden i kombination med en hävstångseffekt från investeringar i marknadsposition och FoU.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1] Organisk försäljningstillväxt: försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valuta
[2] Exklusive omstruktureringskostnader
[3] Exklusive omstruktureringskostnader. Bruttomarginalen för Networks är justerad för förlikningskostnad avseende licensavtal andra kvartalet 2019


Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas öka med 5% för helåret 2019 med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2018-2023. (Källa: Dell’Oro.)

Relaterade till Ericsson

Nettoförsäljning

 • Försäljningens säsongsberoende mellan kv. 3 och 4 är 18% baserat på genomsnittet för de senaste 2 åren. Osäkerhet gällande en meddelad operatörsfusion i Nordamerika påverkar dock troligen operatörernas investeringar negativt på kort sikt.
 • Intäkterna från nuvarande patent- och licensportfölj är cirka SEK 9 miljarder på helårsbasis.

Bruttomargional

 • Strategiska kontrakt som tagits inom Networks för att stärka marknads-positionen, med låga marginaler initialt, förväntas ha en något ökad negativ påverkan på bruttomarginalen på kort sikt utan att målen för 2020 riskeras.
 • Stora 5G-utbyggnader i Kina förväntas börja under 2020. Ericsson har investerat i FoU och kapacitet inom leveranskedjan, i syfte att öka marknadsandelarna. Baserat på historiska erfarenheter är marginalerna initialt utmanande, men blir positiva under ett avtals livstid.
 • Den antenn- och filterverksamhet som förvärvats från Kathrein kommer initialt att ha en negativ påverkan på marginalen inom Networks, utan att målet för 2020 riskeras.
 • Förbättringarna inom Digital Services fortsätter, men intäkterna kommer att variera från kvartal till kvartal beroende på produktmix, säsongsvariationer samt påverkan från resten av de 45 kritiska avtalen.

Rörelseomkostnader

 • Rörelseomkostnaderna ökar normalt mellan kvartal 3 och 4 på grund av säsongsvariationer.

Omstruktureringskostnader

 • Omstruktureringskostnader för helåret 2019 uppskattas till cirka 1% av försäljningen.

Valutaexponering

 • Tumregel: om USD ändras 10% gentemot SEK ger detta en påverkan på nettoomsättningen om cirka +/-5% och på rörelsemarginalen om cirka +/-1 procentenhet.


 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2019/9month19-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Telefonkonferens för analytiker, investerare och journalister 

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen börjar kl. 09:00 CEST.

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 42651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 24181250#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferensen kan följas på http://www.ericsson.com/investors eller http://www.ericsson.com/press.

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 24 oktober 2019.

Telefonnummer för inspelning: 

Sverige: +46 (0)8 519 993 85

Internationellt: +44 (0)333 300 0819

PIN-kod: 301300190#

Investor Update – endast online-event

En Investor Update kommer att äga rum samma dag mellan 15:00 och 17:00 CEST där koncernchef och VD Börje Ekholm samt finanschef Carl Mellander presenterar Ericssons övergripande strategi och affärsutveckling. Investor Update kommer även att innehålla en kort sammanfattning av tredje kvartalets resultat.

Investor Update kan följas på www.ericsson.com/investors eller www.ericsson.com/press.

För att ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 42651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686) 

PIN-kod: 42814345#

En inspelning av Investor Update kommer att finnas tillgänglig ungefär en timme efter att den avslutats på www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-713 65 39
E-post:
media.relations@ericsson.com 

Investerare

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:
rikard.tunedal@ericsson.com 

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:
media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 07:00 CEST. 

Taggar: