Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2021

Report this content

Tredje kvartalet i korthet

  • Koncernens organiska försäljning sjönk med -1% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen i Kina inom Networks och Digital Services minskade med SEK -3,6 miljarder, vilket påverkade tillväxttakten med -6%. Viss påverkan från störningar i leveranskedjan kunde noteras. Rapporterad försäljning var SEK 56,3 (57,5) miljarder.
  • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 44,0% (43,2%), främst driven av ökade och delvis retroaktiva patent- och licensintäkter och av den förvärvade Cradlepoint-verksamheten. Den operativa hävstångseffekten var fortsatt stark inom Networks. Rapporterad bruttomarginal var 44,0% (43,1%).
  • EBIT-marginalen exklusive omstruktureringskostnader ökade något till 15,7% (15,6%). Rapporterad EBIT ökade till SEK 8,8 miljarder (15,7%) från SEK 8,6 miljarder (15,0%). EBIT fick stöd av en marknadsomvärdering av investeringar och en nedskrivning, till ett totalt belopp om SEK 0,4 miljarder.
  • Den organiska försäljningsutvecklingen inom Networks var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år. Kvartalet påverkades av förlorade marknadsandelar i Kina. Den rapporterade EBIT-marginalen var 23,7% (22,0%).
  • Periodens resultat var SEK 5,8 (5,6) miljarder.
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 13,0 (3,9) miljarder, främst drivet av höga inbetalningar från kunder. Nettokassan 30 september 2021 var SEK 55,7 miljarder, att jämföra med SEK 41,5 miljarder 30 september 2020.
  • Investor Update (9 november) kommer att skjutas upp till nästa år, med avsikten att stå värd för en heldags Kapitalmarknadsdag med fysisk närvaro där hela ledningen deltar.

SEK miljarder Kv 3
2021
Kv 3
2020
Förändring
årsvis
Kv 2
2021
Förändring
kvartalsvis
Jan-sep
2021
Jan-sep
2020
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 56,3 57,5 -2% 54,9 2% 161,0 162,8 -1%
 Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter [1]  -1% 6%
Bruttomarginal [1]  44,0% 43,1% 43,4% 43,4% 40,2%
EBIT  8,8 8,6 2% 5,8 52% 19,9 16,8 19%
EBIT-marginal [1]  15,7% 15,0% 10,6% 12,4% 10,3%
Periodens resultat  5,8 5,6 4% 3,9 48% 12,8 10,4 23%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  1,73 1,61 7% 1,10 57% 3,79 3,00 26%

Finansiella mått exkl. omstr.kostnader [1]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  44,0% 43,2% 43,4% 43,5% 40,7%
EBIT exkl. omstr.kostnader  8,8 9,0 -1% 5,8 52% 20,0 18,1 10%
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader  15,7% 15,6% 10,6% 12,4% 11,1%
Fritt kassaflöde före M&A  13,0 3,9 229% 4,1 218% 18,6 9,5 96%
Nettokassa vid periodens slut  55,7 41,5 34% 43,7 27% 55,7 41,5 34%

[1] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.

Kommentar från Börje Ekholm, VD och koncernchef:

Vi fortsätter att vinna marknadsandelar tack vare vår konkurrenskraftiga 5G-portfölj. De 5G-kontrakt som tecknats med de tre största operatörerna i USA är de största i Ericssons historia. Bruttomaginalen[2] stärktes ytterligare, både sekventiellt och jämfört med samma kvartal föregående år, och nådde 44,0% (43,2%). EBIT-marginalen[2] nådde 15,7%, och fritt kassaflöde före M&A var SEK 13,0 miljarder. Genom fortlöpande åtgärder för att stärka tåligheten i den globala leveranskedjan undvek vi påverkan på kunderna under det första halvåret. Under senare delen av tredje kvartalet såg vi dock viss påverkan från störningar i leveranskedjan, och sådana utmaningar kommer fortsatt att utgöra en risk. Även om vi fortsatte att vinna marknadsandelar på en växande marknad ledde den förväntade försäljningsminskningen i Kina, lägre rörlig försäljning inom Managed Services och vissa störningar i leveranskedjan till en negativ utveckling av organisk försäljning[1] med -1%.

Försäljningen[1] inom Networks var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år, trots avsevärt lägre volymer i Kina, vilket avspeglar vunna marknadsandelar på andra marknader. Exklusive försäljningen i Kina ökade försäljningen[1] inom Networks med 8% under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Dock upplevde vi under den senare delen av tredje kvartalet viss påverkan på försäljningen på grund av störningar i leveranskedjan, och sådana utmaningar kommer att fortsätta att utgöra en risk. Bruttomarginalen[2] förbättrades till 47,8% (46,7%), driven av operativ hävstångseffekt och högre patent- och licensintäkter.

Försäljningen[1] inom Digital Services ökade med 1%, trots en drastiskt minskad försäljning i Kina. Exklusive försäljningen i Kina ökade försäljningen[1] inom Digital Services med 6% under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi börjar se de första intäkterna från 5G-kontrakt, vilket driver tillväxt inom vår Core-verksamhet. Bruttomarginalen[2] var 42,3% (43,5%), främst påverkad av initiala utbyggnadskostnader inom molnbaserade 5G Core-projekt. Vi fortsätter att öka våra FoU-investeringar i 5G-portföljen, inklusive Core och orkestrering, vilket ytterligare stärker vår konkurrenskraft. Med ökande försäljning i kombination med en högre andel mjukvaruförsäljning förväntar vi oss att lönsamheten gradvis ska förbättras och på sikt överträffa vårt ursprungliga mål på en EBIT-marginal[2] om 10%-12%.

På grund av den minskade marknadsandelen i Kina planerar vi att justera vår försäljnings- och leveransorganisation i landet med början under fjärde kvartalet, vilket ökar våra omstrukturerings-kostnader.

Vi ökade patent- och licensintäkterna till SEK 2,6 (2,2) miljarder, till följd av nya avtal med retroaktiv påverkan, vilket befäster vår patent- och licensposition. Med det betydande värde som finns i vår breda patentportfölj och vår starka ställning inom 5G, som förstärks av det nya avtalet med Samsung, anser vi oss ha ett bra utgångsläge för att genomföra pågående och framtida förnyelser av patentlicenser. Som tidigare kommunicerats kan tidpunkterna för förnyelse av avtal orsaka tillfälliga bortfall i patent- och licensintäkterna.

Vi fortsätter att förbättra vårt program för etik och regelefterlevnad enligt vår strategi och enligt aktiviteter baserade på rekommendationer från vår oberoende monitor av regelefterlevnad. Sådana initiativ och aktiviteter har gjort det möjligt att stärka vår integritetsbaserade företagskultur, regelefterlevnadsstyrning och interna kontroller av anti-korruption. Vi är fast beslutna att kontinuerligt utveckla och förbättra oss under kommande år för att säkerställa ett hållbart regelefterlevnadsprogram.

Vi fortsätter att stärka vårt hållbarhetsarbete. Att stödja våra kunder genom förbättrad energieffektivitet i våra produkter samt att minska våra egna koldioxidutsläpp har haft avgörande betydelse för våra framgångar de senaste åren. Under kvartalet skrev vi under ett hållbarhetslänkat rullande kreditavtal på USD 2 miljarder, vilket ytterligare integrerar våra ambitioner inom hållbarhet genom att länka våra mål för klimatåtgärder till våra finansiella aktiviteter.

Vi fortsätter att se resultat av vår strategi för att förbättra flexibiliteten, minska affärsmixens påverkan och reducera rörelsekapitalet. Fritt kassaflöde före M&A uppgick till SEK 13,0 (3,9) miljarder under tredje kvartalet, med stöd av höga inbetalningar från kunder, inklusive vissa förskottsbetalningar.

5G för Enterprise är en spännande möjlighet för Ericsson. Den förvärvade Cradlepoint-verksamheten utvecklas fördelaktigt, och har bidragit till att bruttomarginalen för koncernen har förbättrats under kvartalet. Med utgångspunkt i vår starka kärnverksamhet kommer vi att fortsätta att investera i Enterprise-verksamheten, med sikte på att Enterprise kommer att utgöra en betydande andel av Ericssons verksamhet om några år.

Ta hand om er.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Exklusive omstruktureringskostnader

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2021/9month21-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

VD och koncernchef Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CEST

För att ansluta till videokonferensen, vänligen gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, vänligen ring:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 20703222#

Vänligen ring in senast 15 minuter innan videokonferensen startar.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-713 65 39
E-post:
media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:  010-713 27 78
E-post: 
lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com

Media

Kristoffer Edshage, chef Corporate Media
Telefon: +46 722 20 44 46
E-post:
media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 07:00 CEST.

Taggar: