Ericsson tilldelad reducerad marknadsandel av China Mobile

Report this content
  • Ericssons andel för China Mobile CP för 700MHz radio är 2%
  • Beslutet återspeglar tidigare guidning till marknaden relaterat till globala riskfaktorer

Efter en utvärdering av bud till CP för 700MHz radio för utveckling av Kinas 5G-nätverk har Ericsson tilldelats en marknadsandel på 2 procent.

I linje med tidigare marknadsguidning till investerare är detta materiellt lägre än den marknadsandel bolaget tidigare tilldelades för CP2 för 2,6GHz (11%).

China Mobile är den första operatören att tilldela i den senaste rundan av CP:er för 5G-radio. Givet sammanhanget och baserat på budreglerna tror Ericsson att eventuellt tilldelade affärer för China Unicom och China Telecom kommer att vara i samma storlek som tilldelningen för China Mobile.

Som tidigare kommunicerats av Ericsson (NASDAQ: ERIC), senast i kvartalsrapporten för Q2 2021 och i årsredovisningen för 2020, följer risken för lägre marknadsandel beslutet av Post och Telestyrelsen (PTS) att exkludera kinesiska leverantörers produkter från 5G-auktionen i Sverige.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:
 

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Kontaktperson

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Phone: +46 705 75 29 06
E-mail: 
peter.nyquist@ericsson.com

Investerare

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Media

Peter Olofsson, Head of External Relations Business & Technology
Telefon: +46 702 67 34 45
E-post: 
media.relations@ericsson.com

Corporate Communications

Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: 
media.relations@ericsson.com

Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

 

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2020.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

 

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 kl.17:00 CEST.