• news.cision.com/
  • Ericsson/
  • Ericsson uppskattar kostnaderna relaterade till en uppgörelse med amerikanska myndigheter till SEK 12 miljarder och gör en avsättning i tredje kvartalet

Ericsson uppskattar kostnaderna relaterade till en uppgörelse med amerikanska myndigheter till SEK 12 miljarder och gör en avsättning i tredje kvartalet

Report this content
  • Som tidigare meddelats har Ericsson frivilligt samarbetat med utredningar från United States Securities and Exchange Commission (SEC) och United States Department of Justice (DOJ) gällande bolagets efterlevnad av U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
  • Ericsson gör en avsättning om SEK 12 miljarder hänförlig till en uppgörelse med anledning av utredningarna, som kommer påverka resultatet i tredje kvartalet 2019, för att täcka en uppskattad sanktion om USD 1,0 miljard, plus andra relaterade kostnader. Processen för att finna en lösning pågår fortfarande.

Som Ericsson (NASDAQ: ERIC) tidigare har meddelat, har bolaget frivilligt samarbetat med United States Securities and Exchange Commission (SEC) sedan 2013, och med United States Department of Justice (DOJ) sedan 2015, kring deras utredningar gällande bolagets efterlevnad av U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Processen pågår fortfarande. Utredningen avser perioden fram till och med första kvartalet 2017 och fann brott mot Ericssons affärsetiska kod och FCPA i sex länder: Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och Vietnam.

Bolaget har tidigare meddelat att uppgörelsen med anledning av utredningarna kommer att resultera i betydande monetära och andra åtgärder. Ericsson har i nuläget inte möjlighet att i detalj kommentera den pågående processen med de amerikanska myndigheterna. Ericsson kan dock baserat på bolagets nuvarande bedömning uppskatta kostnaden och därmed göra en avsättning som kommer påverka resultatet i tredje kvartalet 2019 med SEK 12 miljarder. Avsättningen baseras på bolagets nuvarande uppskattning av utgifter relaterade till en uppgörelse med anledning av de amerikanska utredningarna. Den kombinerade sanktionen från SEC och DOJ uppskattas till USD 1,0 miljard och övrigt hänför sig till andra kostnader relaterade till uppgörelsen. Avsättningen kommer att redovisas som övriga rörelsekostnader i resultaträkningen för Segment Emerging Business and Other.

I utredningarna har bolaget identifierat överträdelser av bolagets affärsetiska kod och FCPA. Det är bolagets uppfattning att överträdelserna beror på flera brister, däribland oförmåga att agera på varningssignaler och otillräckliga interna kontroller vilket möjliggjorde för ett begränsat antal anställda att aktivt kringgå interna kontroller för illegitima syften. Disciplinåtgärder har vidtagits mot identifierade individer som funnits ha brutit mot Ericssons affärsetiska kod, vilket inbegripit avsked när detta har varit påkallat. Ericsson har agerat för att adressera brister och arbetar för att väsentligt stärka bolagets program för etik och regelefterlevnad i syfte att säkerställa att bolaget gör affärer på rätt sätt. Eftersom processen fortfarande pågår, har Ericsson inte möjlighet och kommer inte ge ytterligare kommentarer.

Börje Ekholm, vd och koncernchef, säger: “Under de senaste två åren har vi vänt bolagets utveckling och skapat en stark portfölj och en konkurrenskraftig konstnadsstruktur. Med dagens pressmeddelande tar vi oss an ett annat historiskt problemområde och tar nästa steg mot en lösning. Vi måste acceptera att bolaget har misslyckats tidigare och jag kan försäkra att vi arbetar hårt varje dag för att bygga ett starkare Ericsson, där etik och regelefterlevnad utgör hörnstenar i hur vi bedriver vår verksamhet. De senaste två åren har vi gjort väsentliga investeringar i vårt program för etik och regelefterlevnad däribland våra utredningsresurser och har vidtagit åtgärder mot anställda som har brutit mot våra normer och värderingar.”

Ronnie Leten, styrelseordförande säger: ”Detta har varit en tuff och lärorik process för bolaget. Vi har arbetat nära koncernledningen för att stärka Ericssons program för etik och regelefterlevnad. Vi är imponerade av sättet som ledningen har tagit sig an brister och känner oss trygga med deras förmåga att leverera på strategin.”

Baserat på en genomgripande extern och intern översyn av bolagets program för etik och regelefterlevnad, har Ericsson genomfört omfattande reformer för att åtgärda identifierade brister och ytterligare stärka programmet. Arbetet pågår fortfarande och Ericsson kommer obevekligt fortsätta att sträva efter att förbättra och säkerställa en stark kultur för etik och regelefterlevnad i hela bolaget.

Tillägg till riskfaktorer (publicerade i årsredovisningar och kvartalsrapporter)

Utöver de uppskattade kostnaderna relaterade till uppgörelsen, kan dessa ärenden leda till att Ericssons anseende skadas och till andra negativa konsekvenser. Till exempel kan kunder och leverantörer komma att ompröva sina relationer med bolaget. Dessutom kan myndigheter eller andra regulatoriska instanser i de aktuella länderna eller i andra jurisdiktioner välja att vidta åtgärder mot bolaget eller begränsa bolagets verksamhet. Negativ inverkan på bolagets rykte eller på kund- eller leverantörsrelationer skulle kunna påverka Ericssons verksamhet på ett väsentligt negativt sätt.

Om Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) är en amerikansk lagstiftning som består både av regler mot mutor och regler om transparent bokföring.

Regler mot mutor: Det är olagligt att ge någonting av värde till en utländsk person i offentlig ställning i syfte att få eller behålla affärer.

Regler om transparent bokföring: Alla bolag som finns upptagna på en amerikansk aktiehandelsplats måste upprätthålla korrekt och detaljerad bokföring och redovisning; upprätthålla interna kontrollfunktioner för att tillsäkra korrekt bokföring och redovisning; och motverka olagliga aktiviteter. Underlåtenhet att följa reglerna, beskrivna som ”Books and Records” och ”internal controls”, kan resultera i rättsliga åtgärder oavsett om det finns bevis om mutor eller inte.

Telefonkonferens för journalister, analytiker och investerare

En telefonkonferens hålls för journalister, finansanalytiker och investerare. Börje Ekholm, VD och koncernchef, Carl Mellander, CFO och Xavier Dedullen, CLO, kommenterar och svarar på frågor.

Telefonkonferensen börjar torsdag den 26 september kl. 09.00 CEST (08.00 BST i London, 03.00 EDT i New York, och 16.00 JST i Tokyo).

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0) 333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70 686)

PIN-kod: 77148375#

Inspelning:

Inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0) 8 519 993 85

Internationellt: +44 (0) 333 300 0819

PIN-kod: 301296217#

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Kontaktperson

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Telefon: +46 10 714 64 99
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakt

Stella Medlicott, Senior Vice President, Head of Marketing and Corporate Relations
Telefon: +46 10 713 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Stefan Jelvin, Director, Investor Relations
Telefon: +46 10 714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Director, Investor Relations
Telefon: +46 10 714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, Vice President, Head of Brand & Communications
Telefon: +46 10 719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2018.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 01:00 CEST.

Taggar: