Ericssons årsstämma 2018

Report this content

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 28 mars 2018 i Kista/Stockholm.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om en (1) krona per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 3 april 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske fredagen den 6 april 2018.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Ronnie Leten valdes som ny styrelseordförande. Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson, Eric A. Elzvik, Nora Denzel, Börje Ekholm, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter. Kurt Jofs och Ronnie Leten valdes som nya styrelseledamöter. Leif Johansson, Kristin Skogen Lund och Sukhinder Singh Cassidy lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Det noterades också att arbetstagarorganisationerna har utsett Torbjörn Nyman, Kjell-Åke Soting och Roger Svensson till arbetstagarledamöter i styrelsen med Tomas Lundh, Anders Ripa och Loredana Roslund som deras suppleanter. Arbetstagarledamoten Karin Åberg lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Oförändrat årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 4 075 000 och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 990 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades (oförändrat) enligt följande: SEK 350 000 till ordföranden i Revisions- och compliancekommittén och SEK 250 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Revisions- och compliancekommittén, SEK 200 000 till var och en av ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap, och SEK 175 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (omval).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av LTV 2018 för medlemmar av Executive Team (för närvarande 14 personer), omfattande högst 3 miljoner B-aktier i Ericsson. Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren kvarstår i sin anställning. Prestationsvillkoren är kopplade till utvecklingen av total shareholder return (dvs. aktiekursutveckling inklusive utdelningar) (”TSR”) under en treårsperiod (absolut TSR-utveckling och relativ TSR-utveckling) samt till ett ettårigt koncernresultatmål för 2018. Alla mål har en treårig intjänandeperiod. Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. De 3 miljoner B-aktier som omfattas av LTV 2018 motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

Stämman biföll styrelsens förslag om överlåtelse av högst cirka 15 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2019, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med tidigare beslutade och pågående LTV-program; LTV 2014, LTV 2015, LTV 2016 och LTV 2017.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner på www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar