Ericssons årsstämma 2021

Report this content

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 30 mars 2021. Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman 2021 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare kunde utöva sin rösträtt endast per post före stämman. För att ge möjlighet för aktieägare att lyssna till ledande befattningshavare och ställa frågor arrangerades också ett digitalt aktieägarevent före den sista dagen att rösta på stämman. Ledande befattningshavares anföranden från eventet finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om SEK 2,00 per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; SEK 1,00 per aktie med torsdagen den 1 april 2021 som avstämningsdag för utdelning och SEK 1,00 per aktie med fredagen den 1 oktober 2021 som avstämningsdag för utdelning. Euroclear Sweden AB beräknas utbetala SEK 1,00 per aktie torsdagen den 8 april 2021 och SEK 1,00 per aktie onsdagen den 6 oktober 2021.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande och Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson, Nora Denzel, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kurt Jofs, Ronnie Leten, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter. Det noterades också att arbetstagarorganisationerna har utsett Torbjörn Nyman, Anders Ripa och Kjell-Åke Soting till arbetstagarledamöter i styrelsen med Per Holmberg, Ulf Rosberg och Loredana Roslund som deras suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 4 225 000 och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 1 060 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: SEK 420 000 till ordföranden i Kommittén för Audit and Compliance och SEK 270 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Kommittén för Audit and Compliance, SEK 205 000 till var och en av ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap, och SEK 180 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade utse Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor, bland annat genom införande av möjlighet till poströstning.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2021 (LTV 2021)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om inrättande av LTV 2021 för medlemmar i koncernledningen (för närvarande 15 personer), omfattande högst 2,1 miljoner B-aktier i Ericsson. Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren kvarstår i sin anställning. Prestationsvillkoren är kopplade till utvecklingen av total shareholder return (dvs. aktiekursutveckling inklusive utdelningar) (”TSR”) under en treårsperiod (absolut TSR-utveckling och relativ TSR-utveckling) samt till ett ettårigt koncernresultatmål för 2021. Alla mål har en treårig intjänandeperiod. Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. De 2,1 miljoner B-aktier som omfattas av LTV 2021 motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier.

Vidare biföll stämman styrelsens förslag om att säkra bolagets åtaganden enligt LTV 2021 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

Stämman biföll styrelsens förslag om överlåtelse av högst 1,9 miljoner egna B-aktier till anställda enligt tidigare beslutade och pågående LTV 2020 och av högst 600 000 egna B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2022 i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma med anledning av besluten om LTV 2020.

Stämman biföll vidare styrelsens förslag om överlåtelse av högst 1,6 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2022, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med tidigare beslutade och pågående LTV-program; LTV 2018 och LTV 2019.

Aktier och rösterI bolaget finns totalt 3 334 151 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 072 395 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 568 995 558,2 röster. Bolagets innehav av egna aktier per den 30 mars 2021 uppgår till 6 043 960 aktier av serie B, motsvarande 604 396 röster.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post: lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Director, Investerarrelationer
Telefon: +46 709 86 02 27
E-post: stefan.jelvin@ericson.com

Media

Peter Olofsson, chef Corporate Communications
Telefon: +46 702 67 34 45
E-post: peter.olofsson@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar