Ericssons investerardag 2013

  • Sammanfattning av strategigenomförande på kort sikt och åtgärder för att fortsätta att driva lönsam tillväxt och ökade marginaler
  • Beskrivning av den övergripande långsiktiga strategin bortom 2015 med fokus på att utvidga dagens marknadsledande ställning genom investeringar i utvalda tillväxtområden
  • Utsikt för marknadstillväxt 2012-2016 inom viktiga marknadssegment

Ericsson håller idag sin årliga investerardag. Hans Vestberg, VD och koncernchef, kommer att ge en sammanfattning av hur företaget genomför sin strategi samt för första gången ge en överblick av Ericssons långsiktiga strategi bortom 2015.

Vestberg kommer att beskriva viktiga prioriteringar för 2014 för att uppnå lönsam tillväxt i kombination med fortsatt fokus på kostnader, effektivitet och förbättrade kommersiella villkor. Viktiga delar i denna plan är att öka avkastningen på de investeringar i marknadsandelar som bolaget gjort i Europa, fortsatta strukturella förbättringar för att förkorta tidscykeln för order-to-cash samt att utveckla affärsmodellen för mjukvara  relaterad till infrastrukturför att passa en ICT-miljö.

"Tittar vi på försäljningstillväxten i ett längre perspektiv är det glädjande att se att vi har vuxit dubbelt så snabbt som marknaden 2010-2012, justerat för valutakurseffekter. Detta är ett bevis på att vår strategi är effektiv och att vi levererar verkligt värde till våra kunder, säger Hans Vestberg.

Bortom 2015 kommer Ericsson att bygga på sina viktigaste tillgångar: kombinationen av ledarskap inom både teknik och tjänster och globala skalfördelar för att fatta investeringsbeslut inom utvalda områden för tillväxt, såsom IP, OSS, BSS, TV & Media och modem.

"Vår marknadsledande ställning ger oss en unik möjlighet att arbeta med de mest framgångsrika operatörerna runt om i världen. Vår ledande position i Nordamerika, för närvarande den mest avancerade ICT-marknaden i världen, ger oss ett försprång i att förstå hur industrin förändras. I takt med att våra kunders verksamheter transformeras, är vårt jobb att se till att vi fortsätter att översätta vår globala erfarenhet och ledande teknik till attraktiva och relevanta lösningar, vilka leder till större vinster för kunderna" säger Vestberg

Förutom Vestberg, kommer Ericssons finansdirektör och vice verkställande direktör Jan Frykhammar att diskutera finansiella mått, samt förklara hur försäljningen kom under visst tryck under det tredje kvartalet.  Han kommer att upprepa att detta främst berodde på negativa valutaeffekter kombinerat med lägre aktivitet i tre stora projekt i Nordamerika och Japan. I ljuset av den negativa påverkan av valuta som Ericsson för närvande har kommer Jan Frykhammar särskilt fokusera på att beskriva företagets valutastrategi.

"Med ett starkt kassaflöde kommer vi att kunna investera i lönsam tillväxt, upprätthålla en stabil utdelning och säkerställa en stark kassa för att attrahera nya affärer", säger Frykhammar.

Ericsson kommer också att presentera en marknadsutsikt för 2012-2016. En stabil tillväxt väntas inom alla områden utan större förändringar i siffrorna för de viktigaste tillväxttalen (CAGR*), jämfört med förra året. Ericsson uppskattar att den totala marknaden för nätutrustning kommer att visa en CAGR på 3-5%, telekomtjänster uppskattas visa en CAGR på 5-7%, och marknaden för stödsystem (support solutions) förutspås visa en CAGR på 9-11%.

Utöver Vestberg och Frykhammar kommer även följande medlemmar ur Ericssons koncernledning att ge att ge presentationer vid dagens evenemang, som äger rum i Stockholm: Johan Wibergh, Head of Business Unit Networks, Magnus Mandersson, Head of Business Unit Global Services, Per Borgklint, Head of Business Unit Support Solutions, Ulf Ewaldsson, Chief Technology Officer, samt Douglas Gilstrap, strategichef.

*Årlig tillväxttakt över en viss tidsperiod

Information till redaktionen

Presentationsmaterial och länk till en direktsänd webbsändning finns på www.ericsson.com/thecompany/investors där också en on demand version av webbsändningen kommer att läggas upp efter dagens slut.

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society - det uppkopplade samhället - med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster.

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com 
www.ericsson.com/news
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november, kl. 8:00.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera