Ericssons kapitalmarknadsdag 2018

Report this content
 • Koncernens fokuserade strategi är oförändrad, goda framsteg i genomförandet av strategin, uppdaterade finansiella mål och försäljningsambitioner
 • Målet för rörelsemarginal för 2020, exklusive omstrukturering, ligger kvar på mer än 10% med ökad försäljningsambition på SEK 210 - 220 miljarder för 2020 för koncernen (baserat på USD/SEK 8,70)
 • Målet för rörelsemarginal för segmentet Managed Services ökas till 5% - 8%, och försäljningsambitionen för segementet Networks till SEK 141 – 145 miljarder för 2020
 • Långsiktigt mål på mer än 12% rörelsemarginal, exklusive omstrukturering, kommer att nås senast 2022, rörelsemarginalmål per segment för 2022 presenteras

8Den 8 november kommer Ericsson (NASDAQ: ERIC) att hålla kapitalmarknadsdag 2018 i New York. Bolaget kommer att ge en översikt över sin vändning, strategi och planer för framtida tillväxt samt detaljer om affärssegmenten och marknadstrender.

Under de senaste sju kvartalen har fokus varit på att förenkla och stabilisera verksamheten, inklusive att bryta den negativa försäljningsutvecklingen. Bolaget har ökat hastigheten i kostnadsreduktioner samt i översynen av kontrakt och portföljgenomgången går enligt plan. Samtidigt har bolagets ökade investeringar i FoU för framtida tillväxt, kombinerat med effektiv kostnadskontroll, gett resultat i form av förbättrad lönsamhet.

Börje Ekholm, VD och koncernchef, säger: "Med vår fokuserade strategi har vi skapat en stark bas för stabilitet och lönsamhet. Vår starka portfölj och konkurrenskraftiga kostnadsstruktur har inneburit att bolaget i det tredje kvartalet 2018, för första gången sedan 2014, visat tillväxt i konstant valuta. Detta trots att försäljningen påverkades negativt av att vi lämnat vissa verksamheter och avslutat kontrakt. I takt med att industrin nu går in i en nästa fast drivet av 5G och IoT förbereder vi oss nu för att ta nästa steg för att skapa lönsam tillväxt på ett selektivt och disciplinerat sätt. "

Koncernens lönsamhetsmål och försäljningsambition 2020

Försäljningsambitionen för koncernen är SEK 210 - 220 (190-200) miljarder för 2020, huvudsakligen drivet av Networks. Valutaeffekter svarar för SEK 5 miljard av den ökade försäljningsambitionen och SEK 2 miljarder är ett resultat av att RedBee Media nu är inkluderad i beräkningen.

Inom Networks kommer de ökade investeringarna i FoU för både teknik- och kostnadsledarskap att fortsätta. En starkare marknad, selektiva marknadsandelsökningar, samt utökad produktportfölj till närliggande områden väntas leda till tillväxt. Investeringar i 5G-tester kommer att fortsätta under 2019. Rörelsemarginalmålet för 2020 är oförändrat på 15% - 17%.

Inom Digital Services är högsta prioritet att återställa lönsamheten. Fortsatta kostnadsminskningar och effektivitetsförbättringar kommer att bidra till att nå målet om en ensiffrig positiv rörelsemarginal 2020. Investeringar i en 5G-förberedd och molnbaserad produktportfölj fortsätter. Det är stark efterfrågan för den nya produktportföljen, drivet av virtualisering och snabbare 5G-utbyggnad. Samtidigt minskar försäljningen av äldre produkter snabbare än försäljningsökningen av nya produkter. Den minskade försäljningsambitionen för segmentet förklaras fullt ut av den interna flytten av en del av portföljen till Managed Services.

Inom Managed Services har en vändning genomförts och fokus flyttas mot att ytterligare förbättra lönsamheten genom investeringar i artificiell intelligens och automatisering. Därmed ökas rörelsemarginalmålet för 2020 till 5% - 8%.

Inom segmentet Emerging Business and Other är fokus på att etablera nya verksamheter för att driva organisk tillväxt. Strategin bygger på att är att skapa nya affärer genom snabb och disciplinerad innovation som möjliggörs av skiftet till 5G och IoT. Målet att nå breakeven 2020 kvarstår för den nuvarande verksamheten. Om det däremot uppstår nya, attraktiva affärsmöjligheter kan investeringarna komma att ökas. Nya tillväxtintiativ baseras på möjligheten att skapa tillväxt, samtidigt som varje initativ ska visa positivt nuvärde och koncernens mål för 2022 ska nås.

Långsiktig lönsamhet

Som tidigare kommunicerats är koncernens långsiktiga rörelsemarginalmål 12%, exklusive omstrukturering. Nivån är oförändrad, men tidpunkten för att nå målet är nu satt till senast 2022. Rörelsemarginalmål per segment för 2022 anges i tabellen nedan:

Finansiella mål och försäljningsambitioner

(CMD 2017 siffror inom parantes, om ändrade)

SEK miljarder Networks Digital Services Managed Services Emerging Business and Other Koncern
2020 försäljnings­ambition 141 - 145(128 - 134) 41 - 43 23 - 25 5 - 7 210 - 220
2020 rörelse­marginal 15% - 17% Låg ensiffrig 5% - 8%(4% - 6%) Break-even, nuvarande portfölj  >10%
Rörelsemarginal senast 2022 15% - 17% 10% - 12% 8% - 10% -  >12%

Notera: Samtliga finansiella mål baseras på en växelkurs USD/SEK på 8,70. Samtliga rörelsemarginalmål är exklusive omstruktureringskostnader.

Marknadsutveckling

Ericssons totala adresserbara marknad beräknas växa med 2-3% i genomsnittlig årlig tillväxttakt från 2018 till 2022, nedbrutet enligt följande: Radio Access Network 1-3%, Managed Services 2-4% och Digital Services 1-4%.

Planeringsantaganden för alla segment är baserade på externa källor.

Antaganden för planeringen för Q4 2018

Planeringsantagandena som anges i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018 kvarstår. Som ett resultat av beslutet att öka fokus på edge computing genom ett partnerskap med Limelight, kommer förändringar att ske inom Ericsson EdgeGravity, före detta Ericsson UDN. Partnerskapet leder också till en mer konkurrenkraftig verksamhet inom content delivery. Detta beräknas leda till årliga kostnadbesparingar om SEK 0,2 miljarder från 2019. Relaterat till detta kommer det fjärde kvartalet 2018 påverkas neagtivt av SEK -0,5 miljarder, varav SEK -0,2 miljarder i omstruktureringskostnader påverkar kassaflödet.

Talespersoner och detaljer om evenemanget

VD och koncernchef Börje Ekholm och CFO Carl Mellander presenterar tillsammans med medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Övriga talare är Erik Ekudden, CTO, Fredrik Jejdling, vice VD och chef för affärsområde Networks, Jan Karlsson, chef för affärsområde Digital Services, Peter Laurin, chef för affärsområde Managed Services och Åsa Tamsons, chef för affärsområde Technologies and New Businesses. Niklas Heuveldop, chef för marknadsområde Nordamerika, Arun Bansal, chef för marknadsområde Europa och Latinamerika, och Chris Houghton, chef för marknadsområde Nordostasien.

Ericssons kapitalmarknadsdag kan följas via Ericssons webbplats https://www.ericsson.com/en/investors/events-and-presentations/CMD2018 . Presentationsmaterial kan också laddas ner från webbplatsen sedan webcasten har startat.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Phone: +46 10 714 64 99
E-mail: peter.nyquist@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

 •  Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar
 •  Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader
 •  Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet
 •  Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader
 • Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt
 • Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures
 •  Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma
 •  Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2017.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 23:45 CET.

Taggar:

Prenumerera