Ericssons vinst före skatt SEK 36,0 miljarder för år 2006 • Fakturering SEK 53,7 (45,7) miljarder i kvartalet, +17% 2006 till SEK 177,8 (151,8) miljarder
 • Rörelseresultat SEK 12,2 (10,4) miljarder i kvartalet, +8% 2006 till SEK 35,8 (33,1) miljarder
 • Rörelsemarginal 22,7% (22,7%) i kvartalet, 20,1% (21,8%) för helåret
 • Nettoresultat SEK 9,7 (8,5) miljarder i kvartalet, SEK 26,3 (24,3) miljarder för helåret 1)
 • Vinst per aktie SEK 0,61 (0,54) i kvartalet, SEK 1,65 (1,53) för helåret 1)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,50 (0,45) per aktie för år 2006
 •  


  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


  "Vi har lagt ännu ett bra år bakom oss och vi ser fortsatta möjligheter att utvecklas bättre än marknaden", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi har uppnått en fakturering på SEK 178 miljarder, en ökning med 17%, samtidigt som vi har bibehållit våra starka marginaler. Tack vare vårt fokus på operational excellence fortsätter våra kostnader att växa långsammare än faktureringen.


  Vår finansiella styrka har gjort det möjligt för oss att genomföra vår strategi att växa organiskt med egen produktutveckling och kompletterande förvärv. Under 2006 har vi framgångsrikt integrerat Marconi med förväntad lönsamhet. Vi har också nyligen annonserat förvärvet av Redback Networks vilket kommer att förstärka vårt IP-erbjudande ytterligare.


  Under året introducerade vi en mer kundorienterad organisation för att ytterligare stärka vår ledande ställning och utöka vår marknad. Genom den här förändringen blir vår förmåga att möta kundernas behov inom nät, service och multimedia ännu bättre. Vi har förbättrat våra förutsättningar för att nå en ledande position inom nästa generations konvergerade IP-nät där multimediaapplikationer och tjänster öppnar uppenbara affärsmöjligheter.


  Sony Ericsson firade sitt femårsjubileum med ett exceptionellt starkt resultat. Genom framgångsrik produktutveckling, innovativ marknadsföring och operational excellence har bolaget uppnått rekordresultat och ledarskap inom de övre marknadssegmenten. Sony Ericsson har etablerat en unik varumärkesplattform och framgångsrikt utnyttjat moderbolagens tillgångar och kunnande.


  Vi är väl positionerade för 2007. Med vår ledande position inom mobilnät och professionella tjänster samt investeringar i nästa generations IP-nät och multimedia, har vi en god grund för att fortsätta ta marknadsandelar och driva industrin framåt", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  FINANSIELL ÖVERSIKT


  Resultat och kassaflöde


  Fjärde kvartalet
  Tredje kvartalet
  2006
  SEK b.
  2006
  2005
  För-
  ändring
  2006 2)
  För-
  ändring 3)
  2006 2)
  2005
  För-
  ändring
  Fakturering
  53,7
  45,7
  18%
  40,8
  32%
  177,8
  151,8
  17%
  Bruttomarginal (%)
  41,8
  44,2
  -
  41,8
  -
  42,2
  45,7
  -
  Rörelse
  resultat
  12,2
  10,4
  18%
  8,7
  39%
  35,8
  33,1
  8%
  Rörelsemarginal (%)
  22,7
  22,7
  -
  21,4
  -
  20,1
  21,8
  -
  Resultat efter
  finansiella poster
  12,2
  10,1
  -
  8,8
  -
  35,9
  33,3
  -
  Nettoresultat 1)
  9,7
  8,5
  -
  6,2 3)
  -
  26,3 3)
  24,3
  -
  Kassaflöde 4)
  8,9
  13,5
  -
  3,8 3)
  -
  12,2 3)
  19,6
  -
  Vinst per aktie, SEK 1)
  0,61
  0,54
  -
  0,39 3)
  -
  1,65 3)
  1,53
  -
   
  1)Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive minoritetsintresse.
  2)Exklusive omstruktureringskostnader på SEK 2,9 miljarder och reavinst på SEK 3,0 miljarder i tredje kvartalet 2006.
  3)Inklusive omstruktureringskostnader på SEK 2,9 miljarder och reavinst på SEK 3,0 miljarder i tredje kvartalet 2006.
  4)Exklusive förvärv av Marconi på SEK 17,6 miljarder, Netwise på SEK 0,3 miljarder och försäljningen av försvarsverksamheten på SEK 3,1 miljarder. Även justerat för avsättning till den svenska pensionsstiftelsen på SEK 8,3 miljarder år 2005.
   


  Faktureringen ökade med 18% jämfört med samma kvartal föregående år med tillväxt inom infrastruktur och tjänster. Faktureringen för helåret uppgick till SEK 177,8 miljarder, en tillväxt på 17%. Faktureringen påverkades positivt av den förvärvade Marconiverksamheten. Tillväxten var särskilt stark inom professionella tjänster med en ökning på 30% för år 2006.


  Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, var stabil jämfört med föregående kvartal på 41,8% (44,2%), vilket avspeglar en hög nivå av nätutbyggnad inklusive de första faserna av helt nya nät. Bruttomarginalen för år 2006, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 42,2% (45,7%). Huvudorsakerna till den lägre bruttomarginalen är den starkt växand tjänsteaffären som har lägre bruttomarginaler samt tillskottet av Marconiverksamheten.


  Rörelsemarginalen ökade jämfört med föregående kvartal till 22,7% (22,7%) från 21,5%. Rörelsemarginalen, exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar avseende Marconi, var 23,5% (22,7%) i kvartalet. För år 2006 uppgick rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader och reavinster, till 20,1% (21,8%). Effekterna av den lägre rörelsemarginalen i början av året kompenserades delvis av ett starkt Sony Ericsson-resultat.


  Finansnettot uppgick till SEK 0,0 (-0,3) miljarder under kvartalet.


  Nettoresultatet var SEK 9,7 (8,5) miljarder och vinst per aktie SEK 0,61 (0,54) i kvartalet. För 2006 uppgick nettoresultat och vinst per aktie till SEK 26,3 (24,3) miljarder respektive SEK 1,65 (1,53).


  Kassaflödet uppgick till SEK 8,9 (13,5) miljarder i kvartalet. Detta inkluderar ökade kundfordringar, jämfört med föregående kvartal, som en konsekvens av den säsongsmässigt starka faktureringen i fjärde kvartalet. För helåret uppgick kassaflödet till SEK 12,2 (19,6) miljarder.


  Under året genomfördes två förvärv: Marconi (SEK 17,6 miljarder) och Netwise (SEK 0,3 miljarder). Försvarsverksamheten avyttrades (SEK 3,1 miljarder).


  Balansräkning och andra nyckeltal


   
  Helår
  Nio
  månader
  Sex
  månader
  Tre
  månader
   
  Helår
  SEK miljarder
  2006
  2006
  2006
  2006
  2005
  Netto likvida
  medel
  40,7
  34,1
  27,9
  33,7
  50,6
  Totala
  räntebärande
  avsättningar och skulder
  21,6
  21,2
  21,6
  32,7
  30,9
  Genomsnittlig
  kredittid för
  kundfordringar, dagar
  86
  105
  95
  101
  81
  Lageromsättningshastighet,
  ggr
  5,1
  4,4
  4,5
  4,2
  5,0
  Riskexponering för
  kundfinansiering,
  netto
  3,7
  4,9
  4,6
  3,2
  4,9
  Soliditet
  56,2%
  54,1%
  53,9%
  50,2%
  49,0%


  Nettot av finansiella tillgångar och skulder ökade under kvartalet med SEK 6,6 miljarder till SEK 40,7 (50,6) miljarder. För helåret minskade nettot av finansiella tillgångar och skulder från SEK 50,6 miljarder till SEK 40,7 miljarder. Soliditeten uppgick till 56,2% (49,0%).


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 86 dagar med positiva effekter från inkasseringar. Lager, inklusive pågående arbeten, minskade med SEK 3,6 miljarder till SEK 21,5 (19,2) miljarder under kvartalet och lageromsättningshastigheten förbättrades till följd av en minskning av pågående installationsarbeten.


  För helåret har arbetande kapital ökat med SEK 14,0 miljarder, vilket är ett resultat av vår tillväxt på utvecklingsmarknader och en ökande andel stora totalentrepenader.


  Uppskjutna skattefordringar minskade med SEK 0,7 miljarder under kvartalet från SEK 14,3 miljarder den 30 september till SEK 13,6 miljarder, vilket hänför sig till beräknat utnyttjande, netto, av förlustavdrag från tidigare år.


  MARKNADS- OCH AFFÄRSUTVECKLING SAMT TEKNIKFRAMSTEG


  Marknadsutveckling
  År 2006 firade vi mobiltelefonens 50-årsjubileum och snart har varannan människa på jorden en mobiltelefon. Telekommunikation har nu blivit tillgängligt i områden utan ordentliga vägar eller eltillförsel. Utbyggnaden bidrar till ekonomisk utveckling och höjer människors livskvalitet.


  Samtidigt som allt fler får tillgång till telekommunikation fortsätter utbyggnaden av mobilt och fast bredband för att bredband ska kunna användas varsomhelst och närsomhelst. År 2006 lanserades mobilt bredband kommersiellt i alla delar av världen och blev därmed ett genombrottsår för mobilt bredband. Ett hundratal kommersiella HSPA-nät i över femtio länder och cirka 130 PC-kort, datorer och telefoner förberedda för HSPA har lanserats. Tillväxten fortsätter med utrullning av nya nät för mobilt bredband och uppgradering av existerande WCDMA-nät.


  Marknaden för fast bredband visade också stark utveckling och ökat användande under 2006. Vid slutet av året fanns det fler än 250 miljoner fasta bredbandslinjer och penetrationsgraden väntas ha nått 5%.


  2006 blev också ett viktigt år för mer innehållsrika konsumenttjänster tack vare utbyggnaden och kapacitetsförbättringarna i fast och mobilt bredband. Vi ser till exempel att mobila musiktjänster ökar i popularitet och i Japan laddas mer musik ned till mobiltelefoner än över internet. Fler än 120 operatörer i världen har lanserat mobil TV och videotjänster.


  Under 2006 ökade operatörernas intresse för IP-nät, och den snabba utbyggnaden av mobilt och fast bredband har lett till att nya IP-baserade tjänster såsom IP-telefoni, interaktiv TV och "video på begäran" introducerats. Dessa tjänster kräver en mycket hög nätkvalitet. Eftersom näten samtidigt blir allt mer komplexa är det av avgörande betydelse för leverantörer att kunna erbjuda helhetslösningar med telekomprestanda och professionella tjänster.


  Abonnenttillväxt
  Nettoökningen av antalet mobilabonnemang uppgick till nära 150 miljoner under kvartalet och en halv miljard under året. Vid årets slut var mobiltelefontätheten i världen 41% med fler än 2,7 miljarder abonnemang, av vilka fler än 2,2 miljarder inom GSM/WCDMA. Antalet WCDMA-abonnemang fördubblades nästan under året och uppgick vid årets slut till nära 100 miljoner. Det totala antalet mobilabonnemang förväntas passera tre miljarder under 2007.


  Viktiga affärshändelser
  Den starka GSM-tillväxten drivs av fortsatt efterfrågan på kapacitet och täckning. Tillväxten stimuleras ytterligare av att CDMA-operatörer i Latinamerika, Asien och Oceanien växlar över till GSM/WCDMA, vilket har lett till att vi fått nya kontrakt. Ericsson tog såväl nya kontrakt som expansionskontrakt i tillväxtmarknader såsom Bangladesh, Indien, Indonesien, Kina, Pakistan och Ryssland liksom i länder i Afrika och Latinamerika.


  Tack vare den starka efterfrågan på mobilt bredband är Ericsson nu leverantör till 44 mobila bredbandsnät (HSPA) som lanserats världen över. Det motsvarar nästintill vartannat lanserat nät. Cingular i USA och Telstra i Australien insåg tidigt betydelsen av mobilt bredband och Ericsson har på rekordtid byggt ut deras rikstäckande HSPA-nät under 2006. Vår starka position bekräftades när operatörerna E-mobile och Softbank i Japan - världens mest avancerade mobilmarknad - valde våra WCDMA/HSPA-lösningar.


  Under 2006 ökade andelen stora och omfattande projekt såsom utbyggnaden av nät åt Cingular, E-mobile, Telstra och Vivo. Operatörerna strävar efter att vara först ut på marknaden och att kunna erbjuda sina tjänster överallt med telekomprestanda. Tack vare vår långa erfarenhet och världsomspännande verksamhet, i kombination med kunskap om lokala förhållanden, kunde vi bygga 400-500 siter per vecka och operatör under de mest intensiva perioderna i Australien, Brasilien, Indien och USA.


  Tillväxten inom professionella tjänster uppgick till 30% för helåret. När näten blir allt mer komplexa, accelererar efterfrågan på tjänster och Ericsson tillhandahåller avancerade supporttjänster dygnet runt till fler än 725 miljoner abonnenter. Operatörerna har dessutom ett tydligt fokus på outsourcing. Vår ledande ställning på det här området är solid och vi annonserade 35 nya kontrakt under året. I dag sköter vi driften av 100 nät med fler än 100 miljoner abonnenter.


  Tekniska framsteg
  Teknikledarskap är en förutsättning för marknadsledarskap i den här branschen. Vårt starka fokus på forskning och utveckling har under året resulterat i ett antal viktiga teknikhändelser och nya produkter. Vi har till exempel lanserat en ny GSM/WCDMA-basstation för multiaccess, den nya generationens WCDMA-basstationer och en basstation för WCDMA/HSPA-access i hemmet.


  Vi har även genomfört världens första nedlänk med en hastighet av 28 Mbps i ett HSPA-nät och tillsammans med 3 i Italien uppnått världens första "enhanced uplink" i ett kommersiellt HSPA-nät. Tidigt år 2007 kommer våra kunder att kunna uppgradera sina kommersiella HSPA-nät med en nedlänk på 7,2 Mbps. Det här kommer att förhöja konsumenternas upplevelse av mobilt bredband.


  Våra ansträngningar att möta operatörernas efterfrågan också på fast bredband ger resultat och vår lösning för fast bredbandsacess (VDSL2) utsågs till bästa accessteknik vid Broadband World Forum 2006.


  Ericssons ökade ansträngningar inom nästa generations IP-nät, inklusive förvärvet av Redback och införandet av en ny organisation med ökat fokus på multimedia, är ett strategiskt steg i att ytterligare stärka vår marknadsposition. Införandet av IMS (IP Multimedia Subsystem) är en viktig del av nästa generations nät. Under året erhöll Ericsson 19 IMS-kontrakt för kommersiell drift och genomförde dessutom fler än 30 testimplementeringar. Vodafone-koncernen har också utsett Ericsson till Årets leverantör och preferred IMS supplier.


  Regional översikt
  I Västeuropa ökade faktureringen med 35% jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten för helåret var 24%. Rösttrafiken ökar till följd av lägre tariffer. Tillväxten drivs huvudsakligen av en stark fakturering inom tjänster och en hög efterfrågan på transmission och fast bredbandsaccess. Intresset för HSPA ökar och nya multimediatjänster fortsätter att driva datatrafikutvecklingen.


  I Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade faktureringen med 22% jämfört med fjärde kvartalet 2005. För helåret var ökningen 23%. Länder i Afrika och Mellanöstern visar en stark tillväxt. Penetrationsgraden är fortfarande låg i stora delar av regionen men efterfrågan på mobilt bredband växer också.


  I Asien och Oceanien ökade faktureringen med 34% jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret var tillväxten 42%. Fortsatt hög aktivitet i hela regionen, men framför allt i till exempel Australien, Indien, Indonesien och Japan. Japan leder utvecklingen av mobilt bredband i världen. Abonnenttillväxten fortsätter i Kina vilket ökar behovet av 2G-kapacitet, medan operatörerna är i vänteläge inför 3G.


  I Latinamerika minskade faktureringen med 20% jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret minskade faktureringen med 14%. Faktureringen ökade med 14% jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen till följd av stark efterfrågan i Centralamerika och de södra delarna av Latinamerika. Den svaga marknaden ska ses i ljuset av föregående års mycket starka tillväxt. Det finns emellertid ett fortsatt behov av investeringar i kvalitet och täckning eftersom abonnent- och trafiktillväxten fortsätter.


  I Nordamerika minskade faktureringen med 22% jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret minskade faktureringen med 18% efter 2005 års starka tillväxt. Regionen leder utvecklingen inom så kallad triple play och intresset för bredband via fiber ökar. Dessutom förväntas spektrumauktionerna stimulera marknadstillväxten.


  UTSIKTER


  Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt jämfört med föregående år.
   
  Trafiktillväxten i världens mobilnät förväntas fortsätta till följd av såväl nya tjänster som ökat antal abonnenter.


  För 2006 beräknar vi att världsmarknaden för GSM/WCDMA-system, mätt i USD, uppvisade ensiffrig tillväxt i mittenspannet.


  För 2007 beräknar vi att världsmarknaden för GSM/WCDMA-system kommer att fortsätta uppvisa ensiffrig tillväxt i mittenspannet, mätt i USD.


  Vi har tidigare beräknat att världsmarknaden för GSM/WCDMA-system skulle komma att uppvisa måttlig tillväxt år 2007, liknande 2006 års nivå, mätt i USD.


  Den tillgängliga marknaden för professionella tjänster förväntas fortfarande visa god tillväxt under 2007.


  Genom vårt tekniska ledarskap och vår globala närvaro är vi väl positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.


  RESULTAT PER SEGMENT


  System


   
  Fjärde kvartalet
  Tredje kvartalet
  2006
  SEK miljarder
  2006
  2005
  För-
  ändring
  2006 1)
  För-
  ändring
  2006 1)
  2005
  För-
  ändring
  Fakturering
  51,0
  43,0
  19%
  38,4
  33%
  167,7
  142,1
  18%
  Mobilnät
  37,8
  33,6
  12%
  28,0
  35%
  123,4
  112,6
  10%
  Fasta nät
  4,1
  1,3
  224%
  2,5
  64%
  12,0
  4,6
  162%
  Professionella
  tjänster
  9,1
  8,1
  12%
  7,9
  15%
  32,3
  24,9
  30%
  Rörelseresultat
  9,9
  9,4
  -
  6,5
  -
  29,7
  30,9
  -
  Rörelsemarginal
  19%
  22%
  -
  17%
  -
  18%
  22%
  -


  1) Exklusive omstruktureringskostnader på SEK 2,9 miljarder.
   
  Faktureringen inom System ökade med 19% jämfört med samma kvartal föregående år. Faktureringstillväxten inom mobilnät på 10% för helåret är resultatet av en ökad marknadsandel under 2006. En större andel utbyggnad av nya nät speglar vår starka position på marknaden.


  Faktureringen av fasta nät ökade med SEK 2,8 miljarder till SEK 4,1 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år till följd av förvärvet av Marconi. Faktureringen för 2006 uppgick till SEK 12,0 (4,6) miljarder. Den framgångsrika introduktionen av ett nytt bredbandserbjudande där Ericssons och Marconis produkter är integrerade har bidragit till faktureringsökningen.


  Faktureringen av installation av nätutrustning och professionella tjänster ökade med 20% jämfört med samma kvartal föregående år. Den starka tillväxten inom installation av nätutrustning fortsatte till följd av en hög andel utbyggnad av nya nät. För 2006 växte professionella tjänster med 30%.

  Övriga verksamheter


   
  Fjärde kvartalet
  Tredje kvartalet
  2006
  SEK miljarder
  2006
  2005
  För-
  ändring
  2006 1)
  För-
  ändring
  2006 1)
  2005
  För-
  ändring
  Fakturering
  2,9
  3,0
  -2%
  2,8
  6%
  11,6
  10,9
  6%
  Rörelseresultat
  0,4
  0,2
  -
  0,2
  -
  0,9
  0,3
  -
  Rörelsemarginal
  14%
  7%
  -
  8%
  -
  8%
  3%
  -


  1) Inga omstruktureringskostnader eller reavinster inom Övriga verksamheter.


  Alla enheter uppvisade avsevärda förbättringar, särskilt Ericsson Mobile Platforms och Enterprise. Ericsson Microwave Systems såldes under tredje kvartalet.


  SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS


  Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications finns i tabellverket  under Finansiella rapporter och övrig information.


  Sony Ericsson rapporterade ännu ett rekordår med en tillväxt i fakturering och volymer på mer än 51% jämfört med föregående år. Resultat före skatt ökade med 153% jämfört med föregående år. Antalet levererade enheter nådde 26 miljoner under kvartalet, en ökning med 61% jämfört med samma period föregående år. Detta resulterade i avsevärt förbättrade marknadsandelar. Av den totala levererade volymen på 74,8 miljoner enheter under året kunde 60 miljoner användas för att lyssna på musik, inklusive 17 miljoner Walkmantelefoner.


  Marknadsandelen uppgick till cirka 9% i fjärde kvartalet tack vare en särskilt stark tillväxt i Latinamerika, Asien och Oceanien samt Europa. Sony Ericsson gjorde framsteg i ambitionen att nå en topp tre position på marknaden.


  Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 5,9 miljarder för helåret jämfört med SEK 2,3 miljarder år 2005.


  INFORMATION OM MODERBOLAGET


  Faktureringen för helåret uppgick till SEK 0,6 (1,1) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 13,5 (14,0) miljarder.


  Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för helåret inkluderar minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag med SEK 31,4 miljarder, minskad kassa och kortfristiga placeringar på SEK 21,0 miljarder. Kort- och långfristiga skulder till dotterbolag minskade med SEK 41,9 miljarder och kortfristig del av långfristiga skulder minskade med SEK 9,7 miljarder. Vid utgången av året uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 54,0 (75,0) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades under fjärde kvartalet 7 145 092 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2006 till 251 013 892 B-aktier.


  FÖRSLAG TILL UTDELNING


  Styrelsen kommer att föreslå stämman en utdelning på SEK 0,50 (0,45) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning på cirka SEK 7,9 (7,1) miljarder, med den 16 april 2007 som avstämningsdag för utdelning.


  ÅRSREDOVISNING


  Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på huvudkontoret vid Torshamnsgatan 23, Stockholm, cirka två veckor innan ordinarie bolagsstämma 2007.


  BOLAGSSTÄMMA


  Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 11 april 2007, kl 15.00, i Stockholm Globe Arena.


  ÖVRIG INFORMATION


  Ny koncernledning
  Till följd av den nya organisationen har Ericsson en ny koncernledning från och med 1 januari 2007. Se gärna www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/management/index.shtml för mer information om koncernledningen.


  Förvärv av Redback Networks
  Den 20 december 2006 annonserade Ericsson och Redback Networks en överenskommelse om att Ericsson avsåg att förvärva Redback för USD 25 per aktie eller totalt USD 1,9 miljarder. Den 25 januari 2007 annonserade Ericsson att förvärvet avslutats.


  Redback har över 700 operatörskunder i fler än 80 länder och har cirka 800 anställda varav 500 ingenjörer inom forskning och utveckling. Femton av världens tjugo främsta operatörer använder Redbacks teknik, inklusive bredbandsroutrar för IP-data, -röst och -videotjänster. Redback har en stark position inom edge routingteknik för multitjänster, vilket hjälper operatörer att leverera bredband, telefoni, TV- och mobiltjänster över IP.


  Kombinationen av Redbacks intelligenta routingteknik och Ericssons ledande teknik inom IMS, optisk transport och bredbandsaccess placerar Ericsson i en ledande position med helhetslösningar inom IP för både fast- och mobiloperatörer.


  För ytterligare information se gärna www.ericsson.com/press


  Ny segmentsrapportering


  Till följd av den nya organisationen och marknadsutvecklingen kommer Ericsson att se över sin segmentsrapportering. En ny rapporteringsstruktur kommer att implementeras från och med 1 januari 2007. Ytterligare information kommer att lämnas före den första kvartalsrapporten 2007.


  Stockholm den 2 februari 2007


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 26 april 2007


  Granskningsrapport


  Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.


  Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410. Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.


  Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


  Stockholm den 2 februari 2007
  Bo Hjalmarsson
  Peter Clemedtson
  Thomas Thiel
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  PricewaterhouseCoopers AB
  PricewaterhouseCoopers AB


  PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER


  För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2006/12month06-sv.pdf


  Ericsson håller en presskonferens för media, analytiker och investerare fredagen den 2 februari kl 9.00 på huvudkontoret på Torshamnsgatan 23, Stockholm.


  Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl 14.00.


  Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.


  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
  Henry Sténson, informationsdirektör


  Investerare:
  Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com


  Susanne Andersson, Investerarrelationer
  Telefon: 08 719 46 31


  Glenn Sapadin, Investerarrelationer Nordamerika
  Telefon: +1 212 843 8435
  E-post: investor.relations@ericsson.com

  Media:
  Åse Lindskog, presschef
  Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
  E-post: press.relations@ericsson.com


  Ola Rembe
  Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
  E-post: press.relations@ericsson.com
    
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
  Org. nr: 556016-0680
  Torshamnsgatan 23
  164 83 Stockholm
  Tel: 08 719 00 00
  Hela rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk.

  Om oss

  Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

  Prenumerera

  Dokument & länkar