Energimyndigheten ger tummen upp för Energy Save!

Report this content

Idag är byggvärmen en av de största energiförbrukarna på byggarbetsplatser. Energy Saves patenterade mobila energicentral, baserad på värmepumpsteknik, har visat sig kraftigt minska energiåtgången för uppvärmning och torkning vid två större bostadsbyggen i Göteborg. Energimyndigheten har delfinansierat projektet samt godkänt slutrapporten och med det visat sitt förtroende för lösningen.

Projektet med att använda Energy Saves produkt HeatBox Hydro för fastighetsbyggnationerna i Göteborg, startade i februari 2018 och pågick till december 2019. Målen var att verifiera innovationen tekniskt, ekonomiskt, kommersialiserings- och miljömässigt. Projektmålen har uppnåtts och energibesparingarna uppgår till minst 50 %. Detta medför även avsevärda CO2‑reduceringar, jämfört med konventionella byggvärmealternativ, som el, gasol eller diesel, och i viss mån även fjärrvärme.

- Byggsektorn står för ca 21 % av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser vilket motsvarar nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i produktionsskedet i byggindustrin kommer att vara under luppen i många år framöver, speciellt om Boverkets förslag om energideklaration går igenom i Riksdagen.

Slutresultatet i de genomförda projekten visar på en minst 50-procentig energibesparing under perioden november till mars. Längre tidsperiod - större energibesparing. Ökade miljövinster och minskade energikostnader går hand i hand, menar Fredrik Sävenstrand, VD på Energy Save och fortsätter;

-Vi har uppnått de tre huvudkraven i projektet. Det vill säga att produkten;

▪ Ger avsevärda energibesparingar och miljöförbättringar

▪ Ger en lägre kostnad för värme och torkning under byggprocessen

▪ Är enkelt hanterbar ur användarsynvinkel (den fungerar väl under fältmässiga förhållanden)

- Vi är väldigt stolta över att Energimyndigheten tror på vår lösning och beviljat högsta nivån av delfinansiering av totalkostnaden, avslutar Fredrik Sävenstrand.

RISE (Research Institutes of Sweden) har medverkat i projektet för att säkerställa korrekt analys, samt verifierat resultatet och konstaterar att värmepumpssystemet för byggvärme är det mest kostnadseffektiva valet, nästan oavsett byggtid och ort. Rapporten från RISE påvisar att Energy Save HeatBox Hydro genererar en energibesparing på ca 50 % i uppvärmnings- och uttorkningsfasen av byggnaden, jämfört med fjärrvärme.

För mer info:

Energy Save, Projekt- & affärsutvecklingschef: Niklas Hansson, nh@energysave.se 072-451 43 43

Energy Save, VD ES Systems AB: Torbjörn Assarsson, ta@energysave.se, 070-358 31 10

Prenumerera

Dokument & länkar