Energy Save offentliggör bokslutskommuniké för 2022/2023

Report this content

ES Energy Save Holding AB (publ) offentliggör härmed sin bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2022–30 april 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida. På hemsidan finns även en film där CEO Fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister berättar om bokslutskommunikéns innehåll. 

Under verksamhetsåret 2022/2023 fortsatte ES Energy Save Holding AB (publ) att utvecklas starkt. Omsättningen nästan tredubblades till 301,9 miljoner kronor och året mynnade ut i ett positivt resultat på 42,6 miljoner kronor. Under det avslutande kvartalet dämpades efterfrågan något, men lagerhållningen gör bolaget väl rustat inför kommande högsäsong. Detta innebär att Energy Save under det kommande verksamhetsåret, och i genomsnitt under åren fram till 2030, förväntar sig en årlig tillväxt som överstiger 20 procent – och en lönsamhet kring 15 procent över en konjunkturcykel.

Fjärde kvartalet 1 februari–30 april 2023

 • Rörelsens intäkter ökade med 38 procent till 52,0 MSEK (37,7).  
 • Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 48,9 MSEK (35,1).   
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,0 MSEK (2,0).  
 • Periodens resultat uppgick till -0,2 MSEK (1,8).  
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (0,3).  
 • Det operativa kassaflödet uppgick till –131,4 MSEK (-18,7).   

Perioden maj 2022–april 2023

 • Rörelsens intäkter ökade med 164 procent till 301,9 MSEK (114,4).  
 • Nettoomsättningen ökade med 176 procent till 297,6 MSEK (107,7).   
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 42,6 MSEK (0,8).  
 • Periodens resultat uppgick till 32,9 MSEK (0,1).  
 • Resultat per aktie uppgick till 5,0 SEK (0,0).  
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -122,7 MSEK (-15,5). 

Väsentliga händelser

 • Riktad nyemission till institutioner om ca 151,2 MSEK samt delvisa avyttringar av huvudägare och grundare.  
 • Avtal tecknat med samarbetspartner som lägger till Tyskland som ny marknad.   
 • Uppföljningsorder av mobila värmepumpsmobiler på ca 6 MSEK från El-Björn. 

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-16 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

ES Energy Save Holding AB (publ) offentliggör härmed sin bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2022–30 april 2023. Under verksamhetsåret 2022/2023 fortsatte Energy Save att utvecklas starkt. Omsättningen nästan tredubblades till 301,9 miljoner kronor och året mynnade ut i ett positivt resultat på 42,6 miljoner kronor.
Twittra det här