ES Group: Offentliggörande av Bokslutskommuniké 2020/2021

Report this content

ES Energy Save Holding AB ("ES Group" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin Bokslutskommuniké 2020/2021, för perioden maj 2020 till april 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av kommunikén. 

Kvartalet februari–april (Q4)
• Nettoomsättningen ökade med 11% till 13,5 MSEK (12,2)
• Totala intäkter minskade med 6 % till 15,2 MSEK (16,1)
   (minskningen är hänförlig till minskat aktiverat arbete).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,3 MSEK (0,6)
• Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (0,5 MSEK)
• Resultatet per aktie var -0,4 SEK (0,1)

Helåret maj 2020–april 2021
• Nettoomsättningen ökade med 41% till 55,1 MSEK (39,2)
• Totala intäkter ökade med 36 % till 59,2 MSEK (43,5)
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,0 MSEK (-4,4)
• Resultatet efter skatt uppgick till -7,9 MSEK (-4,8)
• Resultatet per aktie var -1,6 SEK (-1,3)

"Det senaste året har präglats av omställning. I den omställningen har ES Group vuxit. Året har också präglats av möjligheter. De affärsområden vi riktar oss mot står nu inför stora omställningar, drivkraften att minska klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn blir allt starkare. Det ska vi nyttja för att lägga in en ännu högre växel." 

Fredrik Sävenstrand, VD och styrelseledamot, ES Group

Väsentliga händelser under kvartalet
Försäljningssamarbete med svenska El-Björn som distributionsväg till marknaden. El-Björn är marknadsledande i att förse den skandinaviska byggindustrin med den tekniska infrastruktur som krävs för att uppnå rätt byggklimat under produktionsskedet.
• Nytillkomna marknader genom försäljningskanaler i Chile och Schweiz.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Ett avtal om inledande samarbete med Powercell har ingåtts där syftet är att utvärdera synergier mellan teknikkoncepten värmepumpar och bränsleceller.

Se hela rapporten för mer information.

Viktig information gällande Bolagsstämma 2021: Bolagsstämma 2021 är flyttad från den 27 augusti 2021 till den 31 augusti 2021.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-18 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

Prenumerera

Snabbfakta

ES Energy Save Holding AB offentliggör härmed sin bokslutskommuniké för perioden maj 2020 – april 2021.
Twittra det här

Citat

Jag är väldigt nöjd med det samlade utfallet och den strategiska position vi nu står i, inför ett fortsatt öppnande av europamarknaden och en accelererande omställning mot förnybara energisystem.
Fredrik Sävenstrand, VD, Energy Save Holding AB