Offentliggörande av bokslutskommuniké 2021-2022

Report this content

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2021 – 30 april 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. På hemsidan finns även en film där CEO Fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister berättar om bokslutskommunikéns innehåll. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. 

Fjärde kvartalet februari– april 2022
• Rörelsens intäkter ökade med 149 procent till 37,7 MSEK (15,2).
• Nettoomsättningen ökade med 159 procent till 35,1 MSEK (13,5).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 MSEK (-1,3).
• Periodens resultat uppgick till 1,8 MSEK (-1,7).
• Resultat per aktie uppgick till 0,3 SEK (-0,4).
• Det operativa kassaflödet uppgick till -18,7 MSEK (1,1).
• Patentansökan för Plug-in-Moduler godkändes i USA.
• Genomförd riktad nyemission för finansiering av digitalt affärsområde.
• Framgångsrikt prototypsystem för värmepumpar och bränsleceller framtaget tillsammans med PowerCell.
• Nya ordrar mottagna i början av april till ett samlat värde av 36,5 MSEK.

Perioden maj 2021–april 2022
• Rörelsens intäkter ökade med 93 procent till 114,4 MSEK (59,2).
• Nettoomsättningen ökade med 95 procent till 107,7 MSEK (55,1).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,7 MSEK (-7,0 MSEK).
• Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (-7,9).
• Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (-1,6).
• Det operativa kassaflödet uppgick till -15,5 MSEK (-19,5).

Väsentliga händelser efter kvartalets slut
• Samarbetsavtal har ingåtts med AQ Group.
• Uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone Oy i Finland.
• Leverans av byggvärmemoduler till Universeums visualiseringslabb.
• Godkänd finansiering för byggnation av Smart Grid anläggning inom Europeiska ERA-Net Smart Energy Systems.
• Lansering av digitalt affärsområde.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-23 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

ES Energy Save Holding AB (publ) offentliggör härmed sin bokslutskommuniké för perioden maj 2021-april 2022.
Twittra det här

Citat

Den affärsmodell som vi över tid har byggt upp, och som är baserad på strategiska kommersiella partnerskap, visar sin skalbarhet.
Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)