Avbryter samarbetet rörande Eskilstuna Flygplats

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB (ELEAB) har beslutat att förkasta det anbud som inkommit och säga upp avsiktsförklaringen avseende Eskilstuna Flygplats med den motpart som ELEAB tidigare haft ett samarbete med.

Sommaren 2020 tecknades en avsiktsförklaring mellan Eskilstuna Logistik och Etablering AB och en motpart med syfte att närmare utreda förutsättningarna för att utveckla Eskilstuna Flygplats till en internationell flygplats. Avsiktsförklaringen var giltig under 12 månader och gav motparten en exklusivitet som innebar att ELEAB under denna period inte fick förhandla med andra eventuella intressenter avseende utveckling av flygplatsen.

I december 2020 kom parterna överens om en så kallad objektbeskrivning för flygplatsen och dess utveckling och baserat på den har motparten inkommit med ett anbud för förvärv och utveckling.

- Vid utvärderingen av anbudet konstaterades att anbudet inte motsvarar de förväntningar som vi har på pris samt finansiering förknippade till utvecklingen av flygplatsen, säger David Hofmann, vd ELEAB.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB har i sitt ägardirektiv att arbeta för fler jobb, bland annat genom en eventuell utveckling av flygplatsen. I ägardirektiv framgår även att beslut om flygplatsens utveckling ska fattas under innevarande mandatperiod.

Nästa steg blir att tillsammans med moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag utreda alternativa scenarion för Eskilstuna Flygplats.

- Den geografiska placeringen i kombination med den utveckling som nu sker i logistikparken gör att platsen är strategiskt viktig för kommunen. I dagsläget är det för tidigt att säga vilka scenarion som kan bli aktuella, det får den kommande analysen visa, Johan Holmqvist, styrelseordförande ELEAB.

 

För mer information

Johan Holmqvist, 0703-245737, johan.holmqvist@eskilstunalogistik.se

David Hofmann, 0738-511301, david.hofmann@eskilstunalogistik.se

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera