Esmaeilzadeh Holding har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 375 miljoner kronor inom ramen för existerande obligationslån

Report this content

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (“EHAB” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 375 miljoner kronor (”Obligationerna”) under Bolagets existerande icke-säkerställda obligationslån. Den totala utestående volymen kommer därmed att öka till 1 575 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 750 baspunkter och obligationerna placerades på 92,50% av par. Obligationsemissionen möttes av stort intresse från nordiska och internationella investerare vilket resulterade i en övertecknad orderbok och möjliggjorde en större emissionsvolym än de 200 miljoner kronor som initialt kommunicerades.

Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för generella företagsändamål, inklusive men inte begränsat till förvärv, investeringar och operationella kostnader. Bolaget avser att inom 60 dagar ta upp Obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Vi är mycket tacksamma för intresset och den starka efterfrågan som emissionen möttes av, både från förstklassiga nordiska investerare och stora pan-europeiska förvaltare. Denna kapitalinjektion ger oss möjlighet att stötta våra portföljbolag ytterligare i bearbetningen av deras attraktiva transaktionspipelines. Transaktionen visar på ett förtroende för vår förmåga att bygga framgångsrika bolagsgrupper och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med de befintliga och nya investerare som tecknat sig i obligationen”, säger Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare.

ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat arrangörer och ‘joint bookrunners’ i samband med obligationsemissionen. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare
+46 707 18 70 61, saeid@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & Vice VD
+46 720 90 26 99, nilsfredrik@ehab.group

Denna information är sådan information som Esmaeilzadeh Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 januari 2023, kl. 15.15 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer. EHAB:s portfölj utvecklas ständigt allteftersom nya möjligheter och intressanta branscher identifieras. EHAB:s substansvärde uppgår till 7,6 miljarder kronor.

Prenumerera