Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Esselte AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 augusti 2002 kl 16.00 i bolagets lokaler, Hörsalen, Sundbybergsvägen 1, Solna. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som dels den 22 juli 2002 är införd i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget, dels senast den 26 juli kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 juli 2002. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Esselte AB, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 4255, 203 13 Malmö eller på telefon 040-664 55 00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter. 8. Fastställande av arvode till styrelsen. 9. Val av ny styrelse. 10. Avslutning. STYRELSE Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 90 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag. Styrelseledamöter: Nyval av John W. Childs, Adam L. Suttin, Dana L. Schmaltz, Paul A. Gale, Samuel Hacohen samt Fernando Serrano. De nuvarande styrelseledamöterna Kurt Jofs, Bo Jungner, Björn Larsson, Bengt Lindahl, Brian Stern och Fritz Fröhlich har avböjt omval. Stockholm i juli 2002 Esselte AB (publ) Styrelsen Esselte är den ledande globala tillverkaren av kontorsvaror med årlig försäljning på cirka 11 miljarder kr, dotterbolag i 25 länder, försäljning i mer än 120 länder och cirka 6 500 anställda. Esselte gör det enklare för människor att organisera den moderna arbetsplatsen. De ledande varumärkena är DYMO, Pendaflex, Leitz och Esselte. För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.esselte.com. För vidare information, vänligen kontakta: Ulrik Svensson, tf VD +44 (0) 1895 878 770 Thomas Groth, IR +44 (0) 1895 878 983 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar