Bokslutsrapport 2020

Report this content

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020
(jämfört med samma period föregående år)

 • Högsta justerade rörelseresultatet (EBITA) och högsta justerade EBITA marginalen någonsin
 • Målet för justerad avkastning på sysselsatt kapital höjdes till över 17 procent senast år 2025
 • Nettoomsättningen minskade med 5,6 procent till 121 752 (128 975) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen minskade med 1,9 procent
 • Försäljningen påverkades negativt av covid-19 pandemin och relaterade nedstängningar
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 2,6 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 16 procent till 17 567 (15 127) MSEK
 • Justerad EBITA ökade med 11 procent till 17 626 (15 840) MSEK
 • Justerad EBITA marginal ökade med 2,2 procentenheter och uppgick till 14,5 (12,3) procent
 • Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 1,9 procentenheter till 15,7 (13,8) procent
 • Periodens resultat ökade med 15 procent till 11 747 (10 212) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 11 procent till 14,56 (13,12) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 5 procent till 15,45 (14,69) SEK
 • Rörelsens kassaflöde minskade med 15 procent till 11 175 (13 208) MSEK
 • Den 28 oktober 2020 beslutade Essity vid extra bolagsstämma att dela ut 6,25 kr per aktie
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 8 procent till  6,75 (6,25*) SEK per aktie
 

SAMMANFATTNING AV HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET 2020

Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på människor och den globala ekonomin. Vaccineringen har kommit igång och marknadsförutsättningarna förbättras gradvis. Ökad medvetenhet om hygien och hälsa är positivt för Essity. Covid-19 pandemin och relaterade nedstängningar och restriktioner har påverkat Essitys försäljning negativt, vilket främst påverkat Professional Hygiene och Medical Solutions. Trots detta har lönsamheten utvecklats positivt. För 2020 uppnådde Essity det högsta justerade rörelseresultatet (EBITA) och den högsta justerade EBITA marginalen någonsin. Målet för justerad avkastning på sysselsatt kapital höjdes till över 17 procent senast år 2025.

Under året har Essity:

 • Ökat marknadsandelar på flertalet marknader

 • Ökat e-handelsförsäljningen till cirka 15 miljarder SEK för helåret. I fjärde kvartalet uppgick e-handeln till 15 procent av nettoomsättningen.

 • Accelererat den digitala transformationen och lanserat digitala lösningar som TENA SmartCare

 • Breddat erbjudandet med munskydd och utökat leveranskapaciteten för handsprit

 • Förbättrat den underliggande tillväxten inom Medical Solutions. Den organiska nettoomsättningen för Wound Care ökade med 6,4 procent för det fjärde kvartalet.

 • Ökat den organiska nettoomsättningen på tillväxtmarknaderna med 2,6 procent och den justerade EBITA marginalen med 2,7 procentenheter till 12,9 procent

 • Uppnått löpande kostnadsbesparingar om 1 056 MSEK och lanserat ”Manufacturing Roadmap”

 • Förvärvat de medicintekniska bolagen ABIGO Medical AB och Novioscan

 • Lagt ett icke bindande indikativt bud om att förvärva ytterligare aktier i Asaleo Care Limited

 • Kraftigt stärkt balansräkning och finansiell ställning, vilket möjliggör ökad förvärvstakt.

 • Kvalificerat till Dow Jones Sustainability Europe Index

 • Minskat koldioxidutsläpp med 11 procent enligt Essitys Science Based Targets, Scope 1 och 2

Under 2020 minskade den organiska nettoomsättning med 1,9 procent. Den justerade bruttomarginalen ökade med 3,0 procentenheter och uppgick till 32,5 procent. Justerad EBITA ökade med 11 procent och den justerade EBITA marginalen ökade med 2,2 procentenheter till 14,5 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 1,9 procentenheter till 15,7 procent. Resultat per aktie ökade med 11 procent till 14,56 SEK.

Den 28 oktober 2020 beslutade Essity vid en extra bolagsstämma att dela ut 6,25 kr per aktie. Utbetalning skedde den 4 november 2020. För verksamhetsåret 2020 föreslår styrelsen en höjning av utdelning med 8 procent till 6,75 SEK per aktie.

Under det fjärde kvartalet 2020 minskade koncernens organiska nettoomsättning med 0,5 procent. Covid-19 pandemin och relaterade nedstängningar och restriktioner har påverkat Essitys försäljning negativt, vilket främst påverkat Professional Hygiene och Medical Solutions. För detaljhandeln ökade den organiska nettoomsättningen med 5,4 procent. Koncernens organiska nettoomsättning på mogna marknader minskade med 5,1 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 39 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 6,5 procent. Den justerade bruttomarginalen ökade med 1,0 procentenhet och uppgick till 32,7 procent. Justerad EBITA, exklusive valutaeffekter, ökade med 2 procent. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 0,1 procentenheter och uppgick till 14,2 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 0,3 procentenheter till 16,1 procent. Resultat per aktie uppgick till 3,76 SEK.

 

KOMMANDE RAPPORTER

Essitys årsredovisning för 2020 avses att publiceras under vecka 9, 2021. Under 2021 publiceras delårsrapporter 23 april, 16 juli och 22 oktober.

ÅRSSTÄMMA

Årstämma i Essity kommer att hållas den 25 mars 2021 i Stockholm.

INBJUDAN TILL PRESENTATION BOKSLUTSRAPPORT 2020
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: onsdag den 27 januari 2021
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation:
https://essity.videosync.fi/2021-01-27-q4
Telefon:+44 (0) 207 192 80 00, + 1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 7569943.
 

Stockholm, 27 januari 2021
Essity Aktiebolag (publ)
 

Magnus Groth
Vd och koncernchef
 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Essitys revisorer.
 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30

Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51
 

Notera                        

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 klockan 07:00 CET.

Karl Stoltz, Media Relations manager, +46 8 788 51 55 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar