Delårsrapport Kvartal 1 2022

Report this content

1 JANUARI – 31 MARS 2022 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 24,6 procent till 34 301 (27 528) MSEK.

 • Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 17,3 procent. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 14,6 procent, varav volym 7,2 procent och pris/mix 7,4 procent.

 • Prishöjningar har genomförts och ytterligare höjningar kommer att genomföras under 2022

 • Förvärv av det amerikanska bolaget Legacy Converting, Inc. verksamt inom rengörings- och avtorkningsprodukter

 • En nedskrivning har gjorts av bolagets tillgångar i Ryssland om cirka 1,4 miljarder SEK. Vidare har ett arbete initierats för att lämna den ryska marknaden.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) minskade med 55 procent till 1 663 (3 664) MSEK

 • Justerad EBITA uppgick till 2 826 (3 608) MSEK och justerad EBITA marginal uppgick till 8,2 (13,1) procent. Högre kostnader för råvaror, energi och distribution påverkade marginalen negativt med 12,1 procentenheter. Högre volymer, högre försäljningspriser, bättre mix och kostnadsbesparingar påverkade marginalen positivt.

 • Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,0 (13,5) procent

 • Periodens resultat uppgick till 521 (2 552) MSEK

 • Resultat per aktie uppgick till 0,44 (3,04) SEK och justerat resultat per aktie uppgick till 2,72 (3,14) SEK

 • Rörelsens kassaflöde ökade till 1 070 (695) MSEK


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Högre försäljning, prishöjningar och förvärv

Under första kvartalet 2022 ökade nettoomsättningen med 24,6 procent och uppgick till cirka 34,3 miljarder SEK. Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 17,3 procent. I linje med vår strategi att växa inom rengörings- och avtorkningsprodukter inom Professional Hygiene har vi under kvartalet förvärvat det amerikanska bolaget Legacy Converting.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 14,6 procent, varav volym 7,2 procent och pris/mix 7,4 procent. Samtliga affärsområden visade hög organisk försäljningstillväxt. Många länder har lättat på covid-19-restriktionerna, vilket snabbt lett till en ökad efterfrågan av våra ledande hygien- och hälsolösningar.

Vi har genomfört betydande prishöjningar och ytterligare höjningar kommer att genomföras under kommande kvartal. I tillägg till detta har vi förhandlat om prishöjningar med kunder i Europa för att kompensera för den drastiska ökningen av energikostnaderna.

Vi har fortsatt investera i innovation och ökad kund- och konsumentnytta, vilket resulterat i att våra marknadsandelar ökade för 55 procent av varumärkesförsäljningen inom detaljhandeln under de senaste 12 månaderna trots betydande prishöjningar. Även inom e-handelsförsäljningen har den positiva utvecklingen fortsatt med en organisk försäljningstillväxt på 12,6 procent. E-handelsförsäljningen uppgick till cirka 4,5 miljarder SEK under första kvartalet, motsvarande cirka 13 procent av nettoomsättningen.

Essity har inkluderats i S&P Global’s Sustainability Yearbook 2022. I deras genomgång av över 7 000 bolag rankades Essity som ett av de 150 mest hållbara bolagen. Under kvartalet uppmärksammades vi också för vårt samarbete med leverantörer i arbetet mot klimatförändringar av CDP.

Justerad EBITA uppgick till 2 826 MSEK, en minskning med 22 procent jämfört med samma period 2021. Kostnaderna för råvaror, energi och distribution har fortsatt att öka under första kvartalet och påverkade den justerade EBITA marginalen negativt med 12,1 procentenheter. Vi kompenserade en stor del av detta med högre volymer, högre försäljningspriser, bättre mix och kostnadsbesparingar. Den justerade EBITA marginalen minskade med 4,9 procentenheter och uppgick till 8,2 procent. De löpande kostnadsbesparingarna uppgick till 34 MSEK. Vi har fortsatt att effektivisera våra produktionsanläggningar, arbeta med materialrationaliseringar och digitalisera processer. Dock har ökad inflation påverkat kostnadsbesparingarna negativt. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna var högre under kvartalet men minskade som andel av nettoomsättningen. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,0 procent. Justerat resultat per aktie uppgick till 2,72 SEK. Rörelsens kassaflöde ökade till 1 070 MSEK.

Essitys förutsättningar att bedriva verksamhet i Ryssland har försämrats. På grund av detta har en nedskrivning gjorts av bolagets tillgångar i Ryssland om cirka 1,4 miljarder SEK. Vidare har ett arbete initierats för att lämna den ryska marknaden. Essitys nettoomsättning i Ryssland 2021 uppgick till cirka 2,8 miljarder SEK, motsvarande cirka 2 procent av koncernens totala nettoomsättning 2021.

Vårt arbete med att stärka bolaget genom innovation, ledande varumärken och effektivisering fortsätter. På kort sikt är dock vår högsta prioritet att fortsätta genomföra betydande prishöjningar för att förbättra lönsamheten. 

Magnus Groth
Vd och koncernchef

KOMMANDE RAPPORTER
Under 2022 publiceras delårsrapporter 21 juli och 27 oktober. Bokslutsrapporten för 2022 publiceras den 26 januari 2023.

INBJUDAN TILL PRESENTATION DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2022
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: torsdag den 22 april 2022

Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2022-04-22
Telefon: +44 333 300 08 04, +1 631 913 14 22 eller +46 (0) 8 566 426 51. Uppge pinkod: 70624732#. Ring in i god tid innan presentationen börjar.
Presentationen av delårsrapporten kommer även att finnas tillgänglig på LinkedIn och Twitter.

Stockholm 22 april 2022
Essity Aktiebolag (publ)

Magnus Groth
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 70 511 15 81
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 73 313 30 55

Notera

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 klockan 07:00 CET.


Karl Stoltz, Media Relations Director, +46 709 426 338

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar