Delårsrapport Tredje kvartalet 2019

Report this content

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent till 95 289 (87 388) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 4,8 procent
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,8 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA),
  ökade med 28 procent till 10 387 (8 085) MSEK
 • Justerad EBITA ökade med 17 procent till 11 098 (9 484) MSEK
 • Justerad EBITA marginal ökade med 0,7 procentenheter och uppgick till 11,6 (10,9) procent
 • Periodens resultat ökade med 45 procent till 7 166 (4 935) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 45 procent till 9,25 (6,38) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 27 procent till 10,59 (8,35) SEK
 • Rörelsens kassaflöde ökade till 9 529 (3 968) MSEK

  
SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2019

Kvartalet karakteriserades av en stark utveckling avseende såväl tillväxt som lönsamhet. Den organiska nettoomsättningen ökade med 5,9 procent och den justerade EBITA marginalen ökade med 2,6 procentenheter till 12,8 procent. Alla affärsområden uppvisade högre marginaler. Resultat per aktie ökade med 150 procent till 3,53 SEK.

Samtliga affärsområden uppvisade god tillväxt till följd av genomförda prishöjningar, bättre mix och högre volymer. Tillväxten stärktes av innovationer och investeringar i försäljning och marknadsföringsaktiviteter.

Vår onlineförsäljning har fortsatt utvecklats väl och uppgick till cirka 9 miljarder SEK för de första nio månaderna 2019, vilket motsvarar cirka 10 procent av koncernens totala nettoomsättning.

Vi har fortsatt vårt framgångsrika innovationsarbete för att öka kund- och konsumentnytta samt minska miljöpåverkan. Under kvartalet lanserades inom Professional Hygiene Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser med fördelar som till exempel ökad effektivitet för våra kunder. Inom Incontinence Products lanserades TENA ProSkinTM Protective Underwear med olika varianter för män respektive kvinnor. Essity, tillsammans med våra varumärken Saba och Tork, har ingått ett avtal med UNICEF i Mexiko för att gemensamt sprida kunskap om vikten av god handhygien och bryta barriärer kring menstruation. Dessutom har Professional Hygiene med varumärket Tork lanserat en virtual reality-app för utbildning inom handhygien.

De totala kostnadsbesparingarna uppgick till 271 MSEK under kvartalet varav 179 MSEK kom från det koncernövergripande besparingsprogrammet. Löpande besparingar utöver programmet uppgick till 92 MSEK. Den lägre takten berodde på tillfälligt högre produktions- och distributionskostnader huvudsakligen på grund av störningar i samband med start av ny produktionskapacitet och högre takt av produktlanseringar kombinerat med högre efterfrågan. Baserat på detta har vi ändrat vår ambition till att uppnå 600-700 MSEK i löpande besparingar och 1,2-1,3 miljarder SEK i totala kostnadsbesparingar för helåret 2019.

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2019 ökade med 9,8 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen ökade med 5,9 procent, varav volym var 3,8 procent och pris/mix 2,1 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,8 procent. På mogna marknader ökade den med 3,8 procent.

Koncernens justerade EBITA för det tredje kvartalet 2019 ökade med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Högre priser, bättre mix, högre volymer, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar påverkade resultatet positivt. Lageromvärdering, till följd av lägre råvarupriser, samt högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. Koncernens försäljnings- och marknadsföringskostnader ökade men som andel av den totala nettoomsättningen var de lägre. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 2,6 procentenheter och uppgick till 12,8 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,3 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 73 procent främst relaterat till högre kassamässigt rörelseöverskott och förändring av rörelsekapitalet.

   
INBJUDAN TILL PRESENTATION DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2019

Media och analytiker är välkomna till en telefon-/webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation
Datum: fredag den 25 oktober 2019
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2019-10-25-q3
Telefon: +44 (0) 207 192 80 00, +1 631 510 74 95 eller +46 (0)8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 2985420.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30

Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, Presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51

   
Notera
Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 07:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar